РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН ОЛІМПІАДИ «ПРОГРАМУВАННЯ ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Н. І. Стяглик

Анотація


У роботі представлено досвід з організації та проведення он-лайн олімпіади з програмування та англійської мови за професійним спрямуванням серед студентів напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 «Інформаційні технології» закладів фахової передвищої освіти. Метою проведеної роботи було розглянути можливі шляхи підвищення навчальної мотивації та якості навчання студентів в процесі застосування інтегрованого (дуального) навчання. Саме дуальне навчання сприяє реалізації компетентісного підходу до здійснення освітнього процесу, забезпечуючи розвиток предметних, соціальних та комунікаційних компетентностей. Викладачами профільних дисциплін протягом кількох років здійснюється робота з підготовки та впровадження в навчальний процес різноманітних форм поєднання викладання англійської мови за професійним спрямуванням та мов програмування, що є нерозривним принципом підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань «Інформаційні технології», зокрема, фахівців з розробки програмного забезпечення. У статті описано основні етапи організації та проведення олімпіади. Розглядаються варіанти організації змагань з використанням різних технологій, засобів та webорієнтованих навчальних середовищ. У роботі надаються рекомендації щодо організації та проведення змагань з урахуванням того факту, що проведення фахових олімпіад надає змогу підвести підсумки роботи з викладання фахових дисципліни. Залучення студентів до участі у змаганнях різного рівня сприяє виконанню мети і головного завдання навчального закладу і кожного викладача – підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців. Підготовку студентів до фахових олімпіад бажано здійснювати, спираючись на досвід студента та використовуючи міжпредметні зв’язки з дисциплінами природничо-математичного циклу, що надає змогу студентам отримати не тільки глибокі теоретичні знання, але й практичний досвід, що загалом сприяє самоствердженню студентів та підвищенню науково-практичного потенціалу студентства.

Ключові слова


олімпіада; професійна підготовка студентів; інформаційні технології; програмування; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Кочубей А.В. Інтеграція як ефективне методичне явище в процесі підготовки студентів технічного вищого навчального закладу/ А.В.Кочубей //Оновленя змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 9 (52), 2014.

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11.

Професійні стандарти для ІТ-спеціалістів. [Електронний ресурс] -

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-vukrayini/ profesijni-standarti.

Максимова В.Н. Межпредметные святи в учебно-воспитательном

процессе современной школы : учеб. пособ. по спецкурсу для студентов пед. ин-тов / В.Н. Максимова. – М.: Просвещение, 1987. – С. 42 − 47; С. 52 − 61.

Сисоєва С. О. Психологія та педагогіка : підручник для студентів

вищих навчальних закладів / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок. – К. : Міленіум, 2005. –520с.

Стяглик Н.І. Досвід підготовки студентів до участі у фахових

студентських олімпіадах з інформатики, інформаційних технологій та

програмування / Н.І. Стяглик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика.

міжнародної науково-практичної конференції 10 квітня 2018 року. / ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Х.: «Стиль-Издат», 2018. – С.366-369.

Навчальне середовище Google Сlassroom. https://support.google.com/edu/ classroom

Додаток для підтримки навчального процесу за допомогою

інтерактивних модулів LearningApps. Режим доступу: https://learningapps.org/

References

Kochubei A.V. Intehratsiia yak efektyvne metodychne yavyshche v protsesi pidhotovky studentiv tekhnichnoho vyshchoho navchalnoho zakladu./ A.V.Kochubei // Onovlenia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity: Zbirnyk naukovykh prats. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu Vypusk 9 (52), 2014.

Polozhennia pro Vseukrainski uchnivski olimpiady, turniry, konkursy z navchalnykh predmetiv, konkursy-zakhysty naukovo-doslidnytskykh robit, olimpiady zi spetsialnykh dystsyplin ta konkursy fakhovoi maisternosti [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11.

Profesiini standarty dlia IT-spetsialistiv. [Elektronnyi resurs] – Rezhym

dostupu: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-ukrayini/ profesijni-standarti.

Maksymova V.N. Mezhpredmetnыe sviaty v uchebno-vospytatelnom

protsesse sovremennoi shkoly: ucheb. posob. po spetskursu dlia studentov ped. yntov / V.N. Maksymova. – M.: Prosveshchenye, 1987. – S. 42 − 47; S. 52 − 61.

Sysoieva S. O. Psykholohiia ta pedahohika : pidruchnyk dlia studentiv

vyshchykh navchalnykh zakladiv / S. O. Sysoieva, T. B. Poiasok. – K. : Milenium, 2005. –520s.

Stiahlyk N.I. Dosvid pidhotovky studentiv do uchasti u fakhovykh studentskykh olimpiadakh z informatyky, informatsiinykh tekhnolohii ta

prohramuvannia / N.I. Stiahlyk // Psykholoho-pedahohichni problemy vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka. Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 10 kvitnia 2018 roku. / KhNPU imeni H.S.Skovorody. – Kh.: «Styl-Yzdat», 2018. – S.366-369.

Navchalne seredovyshche Google Slassroom. https://support.google.com/edu/ classroom

Dodatok dlia pidtrymky navchalnoho protsesu za dopomohoiu

interaktyvnykh moduliv LearningApps. Rezhym dostupu: https://learningapps.org/
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.18

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.