МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НОРВЕГІЇ

Г. В. Трухан

Анотація


У статті визначено методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії. Доведено, що в умовах активного реформування вищої педагогічної освіти в України доцільно ретельно вивчати та творчо застосувати на практиці педагогічні доробки зарубіжних фахівців з проблеми здійснення професійної підготовки майбутніх учителів. Мета статті полягає у визначенні методологічних й теоретичних засад організації вищої педагогічної освіти в Норвегії. На основі опрацювання широкого кола наукових джерел з’ясовано, що педагогічна освіта в Норвегії має високий ступінь доступності та гнучкості, а її розвиток є важливою складовою освітньої політики держави. З’ясовано, що стан сучасної педагогічної галузі норвезької освіти є результатом багаторічних реформаторських процесів. У публікації наведено перелік нормативних документів, що складають законодавчу базу та структуру вищої педагогічної освіти країни. Проаналізовано та узагальнено погляди сучасних науковців щодо визначення підходів і принципів реалізації норвезької системи педагогічної освіти. Доведено, що методологічну базу забезпечення професійної підготовки майбутніх вчителів у Норвегії займають такі підходи: діяльнісний підхід (передбачає занурення студентів в активну практичну діяльність); діалоговий підхід (спрямовує зусилля всіх учасників освітнього процесу на розбудову ефективних міжособистісних відносин); особистісний підхід (вимагає орієнтацію освітнього процесу на особистість студента як мету, суб'єкт, результат і головний критерій ефективності цього процесу). У статті також виявлено пріоритетні принципи норвезької педагогічної освіті, серед яких: повага до особистості, включення студента в особистісно значущу діяльність, віра в його позитивний потенціал, принцип співробітництва, принцип гуманізму тощо. Установлено, що важливими напрямами планування змісту програм педагогічної підготовки студентів у Норвегії є забезпечення оволодіння студентами механізмами самореалізації, саморегуляції, готовністю до адаптації й інтеграції в швидко змінюваному суспільстві. Наголошено на важливості педагогічної практики, якій у норвезькій системі педагогічної освіти приділяється багато уваги. У подальшому дослідженні передбачається виявити перспективні напрями використання теоретичних та практичних напрацювань з організації педагогічної освіти в Норвегії в системі вищої педагогічної освіти в Україні.

Ключові слова


вища педагогічна освіта; учитель; професійна підготовка; підходи; принципи; Новергія

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція Нової української школи: Рішення колегії МОН України від 27.10.2016 №10.: офіц..текст. [Електронний ресурс] Київ, 2016. С. 34

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf

Богомолова Е.В. Подготовка преподавателей зарубежных стран к развитию личности обучающихся. Вестник РГУ им. И. Канта. Педагогические и психологические науки. 2008. №. 11. С. 70-75

Broch I. New trends in humanitarian research and education in Norway . Сб. матер. Междунар. научн. конф. Архангельск. 2002. С.83-85.

Граб М. В. Особливості професійної підготовки вчителів Данії та

Норвегії. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Мукачево. 2019. № 2 (10). С. 208-210.

Емельянова О.В. Подготовка школьного учителя в системе

педагогического образования Норвегии: дис. …канд. пед. наук за спец.13.00.01. Поморск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Архангельск : ПГУ. 2014. с. 238

Макарова Н.В. Система общественного дошкольного воспитания

Норвегии: автореф. дис. …канд. пед. наук за спец. 13.00.01. Мурманск. гос. педагог. универ. Мурманск. 2000. с. 25

Махотина Г.Е., В.В. Громова Истоки эффективных моделей

педагогической деятельности: опыт Норвегии. Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения : труды IX всерос. научно- практ. конф. с международ. уч. 20 – 22 ноября 2014 г. СПб: СПбГПУ. 2014. - Том 9, часть 1. С. 460-466.

Оржеховська О.С. Механізми забезпечення якості шкільної освіти в

Норвегії. [Електронний ресурс] Порівняльно-педагогічні студії. 2013. №4(18). С. 102-108. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_17

Тевлина В.В. Научно-образовательная политика в Норвегии:

национальные и общемировые тенденции развития . Вестник САФУ. Серия: гуманитарные и социальные науки. Архангельск. 2012. №2. С.33-43

Тропникова В. В. Международный опыт реформирования систем

высшего образования на примере Скандинавских стран. «Концепт», научнометодический электронный журнал, раздел 13.00.00. Педагогические науки. 2017. Режим доступу: №12https://e-koncept.ru/2017/December.htm

Флѐстранд А.Л. Система педагогического образования Норвегии в контексте современных реформ. Непрерывное педагогическое образование в контексте инновационных проектов общественного развития. Сборник материалов VI Международ. научно-практ. конф. М.2017. С.62-73.

References

Kontseptsіya Novoї ukraїnskoї shkoli: Rіshennya kolegії MON Ukraїni vіd 27.10.2016 №10.: ofіts..tekst. (2016) [Yelektronniy resurs] Kiїv, S. 34.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (in Ukrainian).

Bogomolova Ye.V. (2008). Podgotovka prepodavateley zarubezhnykh

stran k razvitiyu lichnosti obuchayushchikhsya. Vesnik RGU im. I. Kanta.

Pedagogicheskie i psikhologicheskie nauki. №. 11. S. 70-75. (in Russian).

Broch I. (2002). New trends in humanitarian research and education in

Norway. Sb. mater. Mezhdunar. nauchn. konf. Arkhangelsk. S.83-85. (in Russian).

Grab M. V. (2019). Osoblivostі profesіynoї pіdgotovki vchitelіv Danії ta Norvegії. Naukoviy vіsnik Mukachіvskogo derzhavnogo unіversitetu. Serіya «Pedagogіka ta psikhologіya». Mukachevo. № 2 (10). S. 208-210. (in Ukrainian).

Yemelyanova O.V. (2014). Podgotovka shkolnogo uchitelya v sisteme

pedagogicheskogo obrazovaniya Norvegii: dis. …kand. ped. nauk za spets.13.00.01. Pomorsk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova. Arkhangelsk : PGU. s. 238 (in Russian).

Makarova N.V. (2000). Sistema obshchestvennogo doshkolnogo

vospitaniya Norvegii: avtoref. dis. …kand. ped. nauk za spets. 13.00.01. Murmansk. gos. pedagog. univer. Murmansk. s. 25. (in Russian).

Makhotina G.Ye., V.V. Gromova (2014). Istoki effektivnykh modeley

pedagogicheskoy deyatelnosti: opyt Norvegii. Zdorove – osnova chelovecheskogo potentsiala: problemy i puti ikh resheniya : trudy IX vseros. nauchno-prakt. konf. s mezhdunarod. uch. 20 – 22 noyabrya 2014 g. SPb: SPbGPU. Tom 9, chast 1. S. 460-466. (in Russian).

Orzhekhovska O.S. (2013). Mekhanіzmi zabezpechennya yakostі shkіlnoї osvіti v Norvegії. [Yelektronniy resurs] Porіvnyalno-pedagogіchnі studії. №4(18). S. 102-108. Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_17 (in Ukranian).

Tevlina V.V. (2012). Nauchno-obrazovatelnaya politika v Norvegii:

natsionalnye i obshchemirovye tendentsii razvitiya . Vestnik SAFU. Seriya:

gumanitarnye i sotsialnye nauki. Arkhangelsk. №2. S.33-43. (in Russian).

Tropnikova V. V. (2017). Mezhdunarodnyy opyt reformirovaniya sistem vysshego obrazovaniya na primere Skandinavskikh stran. «Kontsept», nauchnometodicheskiy elektronnyy zhurnal, razdel 13.00.00. Pedagogicheskie nauki. Rezhim dostupu: №12https://e-koncept.ru/2017/December.htm (in Russian).

Flestrand A.L. (2017). Sistema pedagogicheskogo obrazovaniya Norvegii v kontekste sovremennykh reform. Nepreryvnoe pedagogicheskoe obrazovanie v kontekste innovatsionnykh proektov obshchestvennogo razvitiya. Sbornik materialov VI Mezhdunarod. nauchno-prakt. konf. M. S.62-73. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.19

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.