РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Л. В. Фоміна, Н. А. Наливайко

Анотація


У статті визначено основні поняття дослідження на основі аналізу різних джерел та праць науковців. Проаналізовано визначення педагогічного потенціалу медичного закладу вищої освіти (МЗВО) та визначено різні аспекти підвищення педагогічного потенціалу, зокрема поліпшення педагогічного потенціалу МЗВО є впровадження сучасних методів викладання та навчання, які представлені в різних галузях медицини або в поєднанні з іншими клінічними предметами, такими, як: моделювання або перевернуті моделі навчання в аудиторії. У роботі надано авторське розуміння визначення педагогічного потенціалу МЗВО як багатофакторного утворення, яке включає: традиції відповідного навчального закладу з чіткими правилами педагогічної, наукової та навчальної діяльності; матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, який ґрунтується на використанні цифрових засобів навчання та комунікації; професійний педагогічний потенціал педагога як рушійної сили у процесі передачі знань та умінь у медичній справі; готовність адміністрації МЗВО до модернізації освітнього процесу в контексті постійних змін та нововведень у медичну справу; гуманістична спрямованість у процесі підготовки майбутніх фахівців медичної справи. У дослідженні визначено важливу роль педагогічного потенціалу медичного закладу вищої освіти у процесі саморозвитку здобувачів освіти через: сукупність сформованих традицій, реальних можливостей і тенденцій розвитку медичної освіти; варіативність і можливість безперервного інтенсивного професійноособистісного зростання майбутнього лікаря протягом всієї професійної діяльності в сфері охорони здоров’я; інтеграція теорії і практики, персоніфікована в педагогічних ресурсах викладачів, які успішно поєднують наукову, викладацьку діяльність і медичну практику, реалізовану на клінічних базах; розвиток інноваційного і технологічного середовища науково-дослідних центрів, лабораторій, наукоємного обладнання та інструментарію сучасного ЗВО; активне впровадження інформаційних освітніх технологій як джерела нових знань у галузі медицини для професійно мобільного затребуваного кваліфікованого фахівця.

Ключові слова


медичний заклад вищої освіти; педагогічний потенціал; медицина; педагогіка; інноваційні методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар А. Педагогический потенциал учителя: личноcтногуманистический аспект: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Екатеринбург, 1993. 194 с.

Бужина І. Розвиток педагогічного творчого потенціалу студентів у процесі розв’язання ними комунікативних завдань. Людинознавчі студії. 2014. Вип. 9. 22-30.

Головей Л. Интеллектуальный потенциал субъекта деятельности

[Текст] / Под. ред. Л. Головей, А. Крылова // Интеллектуальный потенциал человека: проблемы развития. СПб. : Издательство СПбГУ, 2003. 198 с.

Добротворская С. Организационно-методические условия ориентации

студентов на здоровый образ жизни. Теория и практика физической культуры. 2016. № 9. 28-30.

Мороз В. Проблеми та перспективи вищої медичної освіти у реалізації

Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я України / В.Мороз, Ю. Гумінський, Л. Фоміна, Т. Полеся // Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025 рр. : тези доп. навч.-метод. конф. Вінниця, 2015. 3-6.

Наливайко О., Наливайко Н. Роль індивідуальних освітніх траєкторій у сучасному «цифровому суспільстві». Актуальні питання лінгвістики,

професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 7-8 листопада 2019 р. / Українська медична стоматологічна академія. Полтава, 2019. 278-280.

Наход С. Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання.

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». 2014. № 2 (13). 360-365.

Неволина В. Педагогическое сопровождение профессионального

саморазвития студента медицинского вуза. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 13.00.08 теория и методика профессионального образования. Оренбургский государственный университет. Оренбург, 2018. 42 с.

Офіційний сайт Харківського національного медичного університету.

URL: http://knmu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6143%

A2019-10-29-09-36-37&catid=63%3A2017-03-29-07-39-46&Itemid=86〈=uk

Рассказов Ф., Катербарг Т. Профессиональный потенциал педагога

как педагогическая категория. Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 1. 132-140.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. №95-р «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні». URL https://ips.ligazakon.net/document/view/KR190095?an=1

Указ Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку

України на період до 2030 року». URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Ушаков А. Вариативность личностно-профессионального

саморазвития педагога в интегративной образовательной среде [Электронный ресурс]. Интернет-журнал «Мир науки». 2016. 4(2). URL : http://mirnauki.com/PDF/21PDMN216.pdf

Frenk J. et al. Health professionals for a new century: Transforming

education to strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet. 2010;376(9756):1923-1958.

Gibbon W. Medical schools for the health-care needs of the 21st century.

The Lancet. 2007, 369(9580): 2211-2213.

Hammick M. Interprofessional education: Evidence from the past to guide

the future. Medical Teacher. 2000, 22(5): 461-467.

McLaughlin J. et al. The flipped classroom: A course redesign to Foster learning and engagement in a health professions school. Academic Medicine. 2014, 89(2):236-243.

Molloy E. The feedforward mechanism: A way forward in clinical

learning? Medical Education. 2010;44(12):1157-1159.

Nilsson M., Pennbrant S., Pilhammar, E., & Wenestam, C. (2010).

Pedagogical strategies used in clinical medical education: an observational

study. BMC medical education, 10, 9. doi:10.1186/1472-6920-10-9

Smolinska Olesia Machynska Nataliya Development trends in pedagogical

and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 2nd ed. –Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. 644 p. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_49

Tredinnick-Rowe, John. The Role of Pedagogy in Clinical Education.

DOI: 10.5772/intechopen.74960

University of Birmingham. Widening Access to Medicine. 2017. URL:https://www.birmingham.ac.uk/university/colleges/mds/outreach-wideningparticipation/medicine.aspx

References

Bodnar, A. (1993). Pedagogical potential of the teacher: personal and humanistic aspect: dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 13.00.01. Ekaterinburg. 194 p. Л.В. Фоміна, Н.А. Наливайко

Buzhina, I. (2014). Development of pedagogical creative potential of students in the process of solving communicative tasks. Anthropological studies. Issue. 9. 22-30.

Golovey, L. (2003). Intellectual potential of the subject of activity [Text] /

Ed. L. Golovey, A. Krylova // Human intellectual potential: development problems. SPb. : Publishing house of St. Petersburg State University. 198 p.

Dobrotvorskaya, S. (2016). Organizational and methodological conditions

for students' orientation towards a healthy lifestyle. Theory and practice of physical culture. No. 9. 28-30.

Moroz, V. (2015). Problems and prospects of higher medical education in

the implementation of the National strategy of reforming the health care system of Ukraine / V. Moroz, Yu. Huminsky, L. Fomina, T. Polesya // Problems and prospects of higher medical school in the development and implementation national strategy for building a new health care system in Ukraine for the period 2015–2025: abstracts of the report of the educational and methodical conference Vinnytsia. 3-6.

Nalyvaiko, O., Nalyvaiko N. (2019). The role of individual educational

trajectories in the modern "digital society". Current issues of linguistics, professional language didactics, psychology and pedagogy of higher education: a collection of articles of the IV International scientific-practical conference, Poltava, November 7-8, 2019 / Ukrainian Medical Dental Academy. Poltava. 278-280.

Nakhod S. Pedagogical potential of interactive learning technologies.

Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series "Pedagogy". 2014. № 2 (13). 360-365.

Nevolina V. (2018). Pedagogical support of professional self-development

of a student of a medical university. Abstract of dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. 13.00.08. Orenburg State University. Orenburg. 42 p.

Official site of Kharkiv National Medical University (2019). URL:

http://knmu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6143%3A201

-10-29-09-36-37&catid=63%3A2017-03-29-07-39-46&Itemid= 86 & lang = uk

Rasskazov F., Katerbarg T. (2013). Professional potential of a teacher as a

pedagogical category. Bulletin of the Chelyabinsk State University. 1. 132-140.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 27, 2019 № 95-r

(2019). "On approval of the Strategy for the development of medical education in Ukraine". URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/KR190095?an=1

Decree of the President of Ukraine №722 / 2019 (2019) "On the

Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030". URL:

https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Ushakov, A. (2016). Variation of personal and professional selfdevelopment of a teacher in an integrative educational environment [Digital resource]. Internet magazine "World of Science". 4 (2). URL: http://mirnauki.com/PDF/21PDMN216.pdf

Frenk, J. et al. Health professionals for a new century: Transforming

education to strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet. 2010;376(9756):1923-1958.

Gibbon W. Medical schools for the health-care needs of the 21st century.

The Lancet. 2007, 369(9580): 2211-2213

Hammick M. Interprofessional education: Evidence from the past to guide

the future. Medical Teacher. 2000, 22(5): 461-467.

McLaughlin J. et al. The flipped classroom: A course redesign to Foster

learning and engagement in a health professions school. Academic Medicine. 2014, 89(2):236-243

Molloy E. The feedforward mechanism: A way forward in clinical

learning? Medical Education. 2010;44(12):1157-1159

Nilsson M., Pennbrant S., Pilhammar, E., & Wenestam, C. (2010).

Pedagogical strategies used in clinical medical education: an observational

study. BMC medical education, 10, 9. doi:10.1186/1472-6920-10-9

Smolinska Olesia Machynska Nataliya Development trends in pedagogical

and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 2nd ed. –Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. 644 p. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_49

Tredinnick-Rowe, John. (2018). The Role of Pedagogy in Clinical

Education. DOI: 10.5772/intechopen.74960

University of Birmingham. Widening Access to Medicine. (2017). URL:https://www.birmingham.ac.uk/university/colleges/mds/outreach-wideningparticipation/medicine.aspx
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.20

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.