КРИТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

І. І. Харченко

Анотація


У статті описано засоби, якими можна схарактеризувати рівні сформованості компонентів культури професійної комунікації майбутніх фахівців в галузі економіки. Педагогічна теорія та практика накопичили значний досвід вирішення проблем, пов’язаних з мовою та підготовкою майбутніх економістів, тоді як бракує комплексних досліджень щодо формування культури професійної комунікації майбутніх економістів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. У статті під культурою професійної комунікації майбутнього фахівця з економіки розуміється складова його професійної культури, яка необхідна фахівцю для ефективного здійснення комунікативної діяльності, та проявляється в позитивному особистісному ставленні до комунікативної взаємодії, досконалому володінні комплексом загальних і спеціальних знань, нормами мови й мовлення та вміннях їх коректного застосування у процесі передачі думки в усіх видах фахового спілкування. Культура професійної комунікації майбутніх економістів має нетривіальну структуру і розглядається як єдність аксіологічного (цінності та мотиви професійного спілкування), теоретичного (уявлення майбутніх економістів про систему мови та знання мови та мовлення) компонентів, а також це – професійна термінологія (вміння користуватися економічною термінологією), економічна мова для професійних цілей та розуміння мовлення інших), процесуальний (здатність використовувати мову як засіб спілкування в різних професійних ситуаціях), особистий (здатність розмірковувати про професійне спілкування) складники. Розроблено відповідно п’ять критеріїв: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, словесно-операційний, поведінково-комунікативний та рефлексивний. Їх показниками є: загальнокультурна обізнаність, граматична обізнаність, лексична обізнаність, інформаційна обізнаність, здатність оперувати термінами, перцептивні та мовленнєві здібності, навички електронного спілкування, професійні та творчі навички, вольові якості, здатність до самооцінки. Рівнями сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців в галузі економіки визначено досконалий, високий, середній, базовий.

Ключові слова


професійна підготовка, майбутні фахівці в галузі економіки; культура професійної комунікації; критерії; показники; рівні

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюшина М. В. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічної спеціальності до інноваційної діяльності : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 534 с.

Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу : дис. ... д-ра наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2005. 438 с.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання

навчального середовища сучасних педагогічних систем / Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць / [за ред. В. Ю. Бикова. Ю. О. Жука] / Інститут засобів навчання АПН України. Київ : Атіка. 2005. C. 5 - 15.

Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної

компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці : дис.. канд.. пед.. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 257 с.

Горіна Ж. Д. Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів південного регіону України: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Одеса, 2001. 268с.

Дроздова І. П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ : монографія. Харків : ХНАМГ, 2010. 319 с.

Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх

фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія. Львів : Піраміда, 2015. 342 с.

Харченко І.І. Культура професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти: монографія. Суми, 2019. 354 с.

References

Artyushina, M.V. (2011). Psychological and pedagogical principles of preparation of students of economic specialty for innovation: dis. … dr. ped. science: 13.00.04. Kyiv.

Baranovska, L.V. (2005). Theoretical and methodical bases of teaching professional communication of students of higher agrarian educational institution: dis ... doctor of sciences: 13.00.04 - theory and methods of professional education / National Pedagogical University named after MP Drahomanova, Kyiv.

Bykov, V.Y. (2005). Theoretical and methodological principles of modeling the learning environment of modern pedagogical systems / Information technology and teaching aids: collection. Science. works / [ed. V. Yu. Bykova. Yu. O. Zhuk /Institute of Teaching Aids of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv: Attica.

Viktorova, L.V. (2009). Formation of professional-terminological

competence of students of higher agrarian educational institutions in professional training: dis … candidate of pedagogical sciences: 13.00.04. Kyiv.

Gorina, J.D. (2001). Development of Ukrainian conversational speech of students of national groups of non-philological faculties of higher educational institutions of the southern region of Ukraine: dis. ... cand. ped. science: 13.00.02. Odessa.

Drozdova, I.P. (2010). Scientific bases of formation of the Ukrainian

professional speech of students of non-philological faculties of high schools: monograph. Kharkiv: KNAMG.

Rudenko, L.A. (2015). Formation of communicative culture of future specialists in the field of service in vocational schools: monograph. Lviv: Pyramid.

Kharchenko, I.I. (2019). The culture of professional communication of future specialists in economics in the information and educational environment of higher education: a monograph. Sumy.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.21

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.