ПІДГОТОВКА ВОКАЛІСТІВ У МУЗИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Чжан Вей

Анотація


У статті розкрито основні підходи до підготовки здобувачів освіти вокальної справи в музичних закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (КНР). Розглянуто історичний контекст підготовки здобувачів освіти вокального мистецтва. У дослідженні виділено три провідних заклади вищої музичної освіти Китайської Народної Республіки: Китайська консерваторія, Центральна консерваторія, Шанхайська консерваторія. Аналіз системи підготовки вокалістів у цих провідних навчальних закладах дозволяє більш чітко зрозуміти основні підходи та шляхи у становленні майбутніх майстрів вокальної справи. Виділено основні принципи підготовки здобувачів освіти у Китайській консерваторії: «наслідування стародавньої китайської цивілізації», «розвиток рими китайської культури», «розвиток талантів та здібностей для країни» та «бути колискою китайських музикантів». Розкрито особливості навчального процесу в Китайській консерваторії. Навчальний процес забезпечено за останнім словом техніки цифровими засобами навчання. Аудиторії обладнані як сучасними, так і класичними інструментами. Особлива увага приділяється використанню традиційних китайських технік співу. Освітній процес у Центральній консерваторії організований на основі синтезу підвищення якості виховання талановитих студентів за рахунок збільшення індивідуальних занять та колективних форм музикування: хор, оркестр, камерний ансамбль. Особлива увага приділяється виконавчій практиці, що дозволяє студентам легше адаптуватися після закінчення консерваторії до різних видів професійної діяльності. В освітньому процесі Шанхайської консерваторії у навчанні прийняті принципи поступовості в освоєнні матеріалу, використовуються форми індивідуальних занять. В оволодінні методом співу використовується науковий підхід, студенти повинні розуміти основні принципи співу.

Ключові слова


вокал; здобувачі вищої музичної освіт; консерваторії; освітні принципи; традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт. Китайська консерваторія. URL: http://en.ccmusic.edu.cn/ Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2019.

Офіційний сайт. Центральна консерваторія. URL: http://en.ccom.edu.cn/

Офіційний сайт. Шанхайська консерваторія. URL: https://en.shcmusic.edu.cn/

Сун Яньин. Интеграция европейских традиций пения в вокальную школу Китая: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03. Львов, 2016. 183 с.

Хуан Сяньюй. Система музыкального образования в Китае. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.2012. №2. 155-159

Цзинь Телинь. Вокальная методика. Пекин: Издательство Народная Музыка, 2008. 4. 金铁霖.《金铁霖声乐教学文集》.

人民音乐出版社.北京.2008.4.M.

Чжан Лу. Искусство бельканто на современной китайской сцене.

Черты вокальной стилистики Ляо Чанъюн. Культура: открытый формат: сборник научных работ. 2011. 204-208

Чжоу Сяоянь. Современные вокальные тенденции: переосмысление вопросов вокальной педагогики. Искусство музыки. Шанхай, 1981, 1-е издание. С. 47-51 周小燕//《当代世界声乐发展趋势给我们的启示---

对声乐界若干问题的再认识》.《音乐艺术》. 上海.1981年第1期P.47-51

Чэнь Ин. Китайская опера ХХ – начала ХХI века: к проблеме освоения европейского опыта: дис. …канд. искусствоведения: 17.00.02. Ростов-на-Дону, 2015. 175 с.

Ян Бо. Динамика развития профессионального сольного пения в

Китае : образование, педагогические и исполнительские принципы : диссертация кандидата искусствоведения : 17.00.02. Нижний Новгород, 2016. 186 с.

Ян Бо. Проблемы становления профессиональной школы пения в Китае периода образования КНР в зеркале музыкальной периодики. Дом Бурганова. Пространство культуры, 2016, №2 (51). 55-61

Яо Вэй. Подготовка специалистов вокального искусства в системах высшего музыкального образования Китая и России. Диссертация кандидата педагогических наук. Астрахань, 2015. 196 с.

Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы. Москва.

Издательский дом «Золотое руно», 2004. 200 с.

References

Official website (2019). China Conservatory of Music. URL:

http://en.ccmusic.edu.cn/

Official website (2019). Central Conservatory of Music. URL:

http://en.ccom.edu.cn/

Official website (2019). Shanghai Conservatory of Music. URL:

https://en.shcmusic.edu.cn/

Song Yanying (2016). Integration of European traditions of singing into the vocal school of China: dissertation of the candidate of art criticism: 17.00.03. Lviv. 183 p.

Huang Xianyu (2012). Music education system in China. Bulletin of the St.

Petersburg State University of Culture and Arts, Vol. 2, 155-159.

Jin Tieling (2008). Vocal technique. Beijing: Folk Music Publishing

House, 4. 金铁霖(2008). 《金铁霖 声乐 教学 文集》. 人民 音乐 出版. 北京 .4.M.

Zhang Lu (2011). Bel canto art on the contemporary Chinese scene. Liao Changyun's vocal style features. Culture: open format: collection of scientific papers, 204-208.

Zhou Xiaoyan (1981). Modern vocal tendencies: rethinking the issues of vocal pedagogy. The art of music. Shanghai, 1st edition. 47-51 周小燕 // 《当代 世界 声乐 发展 趋势 给 我们 的 启示 --- 对 声乐 界 若干 问题 的 再 认识》.《音乐 艺术》. 上海. 1981 年 第 1 期. 47-51.

Chen Ying (2015). Chinese opera of the XX - early XXI century: on the problem of mastering the European experience: dissertation of the candidate of art criticism: 17.00.02. Rostov-on-Don. 175 p.

Yang Bo (2016). Dynamics of development of professional solo singing in China: education, pedagogical and performing principles: dissertation of the candidate of art criticism: 17.00.02. Nizhny Novgorod. 186 p.

Yang Bo (2016). Problems of the formation of a professional singing

school in China during the formation of the PRC in the mirror of musical periodicals. House of Burganov. Space of culture, № 2 (51). 55-61.

Yao Wei (2015). Training of vocal specialists in the systems of higher musical education in China and Russia. Dissertation of the candidate of pedagogical sciences. Astrakhan. 196 p.

Yaroslavtseva L. (2004). Opera. Singers. Vocal schools. Moscow. Publishing house «Golden Fleece». 200 p.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.22

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.