ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І. А. Небитова

Анотація


У  статті  розглянуто  проблему  професійного  зростання  майбутніх вчителів  початкових  класів.  Проаналізовано  погляди  знаних  вчених  на  процес професійного зростання. Зазначено умови професійного зростання майбутніх вчителів,  що  висвітлені  у  змісті  навчання  в  системі  підготовки  майбутніх вчителів  початкових  класів  у  вищих  навчальних  закладах.  На  основі напрацювань  відомих  науковців  визначено  сутність  поняття  "професійне зростання".  Проаналізовано  складові  процесу  професійного  зростання  та  їх особливості.  Визначено  та  узагальнено  сутність  сучасних  підходів  до професійного зростання майбутніх вчителів початкових класів. Зазначено та проаналізовано етапи професійного зростання майбутніх вчителів початкових класів. Доведено, що актуальність даного дослідження полягає в детальному вивченні  професійного  зростання  майбутніх  вчителів  початкових  класів, оскільки  саме  професійне  зростання  є  важливим  чинником  у  становленні майбутнього  вчителя,  як  професіонала  для  його  подальшої  успішної професійної діяльності.

Ключові  слова:  професійне  зростання,  майбутні  вчителі,  початкові класи,  саморозвиток,  самоосвіта,  самовиховання,  педагогічна  умілість, майстерність, творчість, новаторство.

 

В  статье  рассмотрена  проблема  профессионального  роста  будущих учителей начальных классов. Проанализированы взгляды известных ученых на процесс профессионального роста. Указаны условия профессионального роста будущих  учителей,  освещены  в  содержании  обучения  в  системе  подготовки будущих учителей начальных классов в высших учебных заведениях. На основе наработок  известных  ученых  определена  сущность  понятия "профессиональный  рост".  Проанализированы  составляющие  процесса профессионального  роста  и  их  особенности.  Определены  и  обобщенно сущность  современных  подходов  к  профессиональному  росту  будущих учителей  начальных  классов.  Указаны  и  проанализированы  этапы профессионального роста будущих учителей начальных классов. Доказано, что актуальность  данного  исследования  заключается  в  детальном  изучении профессионального  роста  будущих  учителей  начальных  классов,  поскольку именно  профессиональный  рост  является  важным  фактором  в  становлении будущего  учителя,  как  профессионала  для  его  дальнейшей  успешной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональный рост, будущие учителя, начальные классы,  саморазвитие,  самообразование,  самовоспитание,  педагогическая умелость, мастерство, творчество, новаторство.

 

In  the  article  the  problem  of  professional  growth  of  future  primary  school teachers.  Analyzed  the  views  of  prominent  scientists  in  the  process  of  professional growth. These conditions of future teachers professional development that highlights the content of education in training future elementary teachers in higher education. On  the  basis  of  developments  known  scientists  the  essence  of  the  concept  of "professional growth."Components of  the  process of  professional growth and their features.  Determined  and  summarized  the  essence  of  modern  approaches  to professional  development  of  future  elementary  teachers.  These  and  the  stages  of professional development of future teachers of primary klasiv. It is proved that the relevance  of  this  study  is  a  detailed  study  of  the  professional  growth  of  future elementary school teachers, since professional growth is an important factor in the development of future teachers as professionals for its further successful professional activity.

Key words: professional growth, future teachers, elementary school, self, self, self, teaching craft, skill, creativity, innovation.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Л. В. Я - мир: механизмы и этапы формирования личности. - К. :Вища шк., 1991.- 131с.

Елканов С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя: кн. для учителя. - М. : Просвещение, 1986. - 143 с.

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 200 с.

Рогозіна М. Ю. Самоосвіта як фактор особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя / М. Ю.Рогозіна // Особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини. - Донецьк, 2007. - С. 175-184.

Харламов И.Ф. Педагогика: учеб.пособ. / И.Ф. Харламов- М.: Гардарики, 1999- 520 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578398

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.