ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ

О. І. Башкір

Анотація


Сьогодні в Україні відбувається підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю на окремих кафедрах факультетів філологічного спрямування. Зв'язок з громадськістю посідає важливе місце в підготовці журналіста. Метою статті є виявлення значення підготовки журналістів за напрямом зв’язку з громадськістю у закладах вищої освіти України. Підготовка журналіста XXI сторіччя зумовлює реагування на соціальні запити розвитку громадськості, урахування та передбачення перспектив розвитку соціуму в економічному, політичному, освітньому, культурному напрямах, задоволення потреб як замовника, так і споживача, дотримання принципів об’єктивності та доброчесності подачі матеріалу, організацію зворотного зв’язку зі споживачами інформаційного контенту. До журналіста висувається низка вимог, що зумовлюють напрями його підготовки, одним з яких є зв’язок з громадськістю. Піар-підготовці майбутнього журналіста сприяють розвиток медіа-освіти в Україні, підписання відповідних постанов, відкриття при закладах вищої освіти профільних кафедр, написання навчальних посібників і підручників, вивчення й аналіз світового досвіду PR-освіти низкою українських дослідників сучасності. У компетентнісній парадигмі майбутнього журналіста зв'язок з громадськістю охоплює здатність на високому організаційно-правовому, технічному й змістовому рівні розробляти та реалізовувати новаторські медіа-продукти, володіння основними технологічними інструментами й творчими навичками, необхідними для роботи в креативних індустріях, спроможність створювати медіаконтент різного ступеня складності для різних каналів комунікації, умінням швидко й оперативно визначати оптимальний формат подачі медійного продукту, уявлення про те, який контент кращий і яку технологію застосовувати, враховуючи психолого-поведінкові особливості сучасних споживачів.

Ключові слова


журналіст; підготовка; зв’язок з громадськістю; медіаосвіта; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или Стратегия доверия : пер. с фр.Москва : ИМИДЖ-Контакт : ИНФРА-М, 2001. с.7.

Гаврюшенко О.А. Концепція магістерської програми зі спеціальності «медіа-комунікації» в ЗДАК. Культура України. 2013. Вип. 42. С. 97 103

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. URL: http://balakliyaschool2.edu.kh.ua/Files/downloads/Концепція%20впровадження%20медіаосвіти%

в%20Україні.pdf. (Дата звернення: 29.07.2019).

Коржова Т.В. Професійна підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю у закладах вищої освіти України : дис. … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Київський національний університет культури та мистецтв. Київ, 2019.

с.

Королько В.Г., Некрасова О.В. Зв’язки з громадськістю. Наукові

основи, методика, практика. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія»,1997. 831с.

Постанова Кабінету Міністрів України №1719 від 13 грудня 2006р. «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-п#Text (Дата звернення:29.07.2019).

Постанова Кабінету Міністрів України №787 від 27 серпня 2010 р. «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-п#Text (Дата звернення: 29.07.2019).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994р. №325

«Перелік напрямів підготови фахівців з вищою освітою за професійним

спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-94-п#Text (Дата звернення: 29.07.2019).

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997р. «507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-п#Text (Дата

звернення: 29.07.2019).

Рябець І.В. Етапи становлення професійної підготовки майбутніх

фахівців із зв’язків з громадськістю за роки незалежності України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». №30. С.150–152.

Bernays Edward L. Crystallizing Public Opinion. URL: http://sttpml.org/wp–content/uploads/2014/06/5369599–Crystallizing-PublicOpinion-Edward-Bernays.pdf (date of treatment: 12.12.2018).

References

Buari, F. A. (2001). Public relations or the strategy of trust. Moscow:Imidzh-kontakt. 2001. Р.7.

Gavriushenko, O. A. (2013). The concept of the master's program in the specialty “media communication”(pp. 91–103). Kultura Ukrainy.

The concept of media education implementation in Ukraine. Retrieved from http://balakliyaschool2.edu.kh.ua/Files/downloads/Концепція%20впровадження%20медіаосвіти%20в%

Україні.pdf

Korzhova, T.V. (2019). Professional training of public relations specialists in higher education institutions of Ukraine (PhD’s Thesis). Kyiv: Kyiv National University of Culture and Art.

Korolko, V. G., Nekrasova, O. V. (1997). Public Relations. Scientific

bases, methods, practice. Kyiv: Ed. Kyiv-Mohyla Academy House.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №1719 of December 13, 2006. “On the list of areas in which training is carried out in higher educational institutions at the educational and qualification level of a bachelor” . Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-п#Text

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №787 of August 27, 2010 “On approval of the list of specialties for which training of specialists is carried out in higher educational institutions at the educational and qualification levels of specialist and master.” Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-п#Text

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 18, 1994 №325 "List of areas of training of specialists with higher education in professional fields, specialties of different qualification levels and working professions." Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-94-п#Text

Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine №507 of May 24, 1997. “On the list of areas and specialties in which the training of specialists in higher educational institutions at the appropriate educational and qualification levels.” Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-п#Text

Riabets, I. V. Stages of formation of professional training of future public relations specialists during the years of Ukraine’s independence. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series “Pedagogy, social work”, 30, 150-152.

Bernays Edward L. Crystallizing Public Opinion. URL: http://sttpml.org/wp–content/uploads/2014/06/5369599–Crystallizing-PublicOpinion-Edward-Bernays.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.01

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.