НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ГРАНТОВА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

С. О. Васильєва, А. В. Боярська-Хоменко

Анотація


У статті розкрито мету, завдання, результати і зміст навчальної програми «Грантова та проєктна діяльність» у процесі підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. Здійснено аналіз понять «метод проєктів», «проєкт», «проєктна технологія» та «проєктна діяльність». Визначено підходи, які використовувались під час розробки навчальної дисципліни (системний, діяльністний, акмелогічний, компетентнісний, андрагогічний) та обґрунтовано доцільність такого вибору. Метою навчального курсу є формування проєктної компетентності здобувачів вищої освіти щодо розробки і реалізації наукових проєктів відповідно до норм європейської проєктної культури; забезпечення їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницькоінноваційних завдань у майбутній професійній діяльності. У статті зазначено, що провідними завданнями навчальної дисципліни є такі: формування здатності до командної роботи, розроблення індивідуальної траєкторії особистісного і професійного розвитку, співпраці з міжнародною науковою спільнотою, громадськими організаціями, грантодавцями, інтеграції наукових знань та деякі інші. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набуватимуть таких умінь та навичок: визначати цілі наукових проєктів, продемонструвати знання концепцій і методологічних підходів грантової та проектної діяльності, володіти педагогічною рефлексією для професійного самовдосконалення, застосовувати інтернет-технології, володіти знаннями і вміннями з патентознавства та захисту інтелектуальної власності, застосовувати технології проектного менеджменту та деякі інші. Провідними формами навчання визначено роботу у групах, індивідуальну та самостійну форми роботи, практичні заняття та тренінги. Серед методів реалізації запропоновано надавати перевагу інтерактивним методам навчання. Зміст програми розроблено згідно вимог теорії педагогіки, реалізується під час лекційних, семінарських занять та самостійної роботи. Навчальна дисципліна розрахована на 3 кредити ЄКТС (90 годин), із них С.О. Васильєва, А.В. Боярська-Хоменко 11 аудиторних – 30 годин, позааудиторних – 60 годин, та вивчатиметься впродовж двох семестрів.

Ключові слова


проєктна діяльність; навчальна програма; здобувачі третього освітньо-наукового рівня; компетентність; м’які навички; результати навчання; вища освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Топ-10 soft skills навыков, востребованных работодателями. URL: https://hr-elearning.ru/top-10-soft-skills-navykov-vostrebovannykh-rabotodatelyami/

Каламаж В. О. Психологічні чинники ефективності групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. …канд. псих. 19.00.01. Луцьк, 2019. 26 с.

Власенко А. О. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до

проектної діяльності в початковій школі : автореф. дис. … канд. пед. наук :13.00.04. Умань, 2017. 24 с.

Гусак П. М., Гусак Л. Є. Компетенції і компетентності у підготовці

фахівця. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. №43. С. 7-10

Елькін М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03. Київ, 2005. 20 с.

Ізбаш С.С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної

адаптації студентів педагогічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.04. Київ, 2007. 23 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 373 с.

Безвін Ю.Г., Подосиннікова Г.І. Особливості формування

соціокультурної компетентості в майбутніх викладачів англійської мови

засобами інформаційно-дослідницького проекту. Іноземні мови. 2019. № 4. URL: http://fl.knlu.edu.ua/article/view/186213

Лернер И. Я. Исследовательский метод обучения. Владимир : ВГПУ,2012. Ч. 1. С. 305–309. URL :

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2310/1/00831.pdf

Мірошник С.І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів. URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383

Referenсes

Top-10 soft skills navykov vostrebovannнkh rabotodateliamy (n.d.). [Top 10 Soft skills in demand by employers]. URL : https://hr-elearning.ru/top-10-soft-skillsnavykov-vostrebovannykh-rabotodatelyami/

Kalamazh, V. O. (2019). Psykholohichni chynnyky efektyvnosti hrupovoi proektnoi diialnosti studentiv ZVO u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Psychological factors of efficiency of group project activity of students of ZVO in the process of learning a foreign language] : avtoref. dys. … kand. psykh. nauk. 19.00.01. Lutsk.

Vlasenko, A. O. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy do proektnoi diialnosti v pochatkovii shkoli [Preparation of future foreign language teachers for project activities in primary school]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Uman.

Husak, P. M., Husak, L. Ye. (2015). Kompetentsii i kompetentnosti u pidhotovtsi fakhivtsia [Competences and competencies in specialist training]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 43, 7-10

Elkin, M. V. (2005). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia heohrafii zasobamy proektnoi diialnosti [Formation of professional competence of the future teacher of geography by means of project activity]: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 05.13.03. Kyiv.

Izbash, S.S. (2007). Proektna diialnist yak faktor sotsialno-profesiinoi adaptatsii studentiv pedahohichnoho universytetu [Project activity as a factor of social and professional adaptation of students of pedagogical university]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk.: 13.00.04 Kyiv.

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv : Lybid.

Bezvin, Yu. H. & Podosynnikova, H. I. (2019). Osoblyvosti formuvannia sotsiokulturnoi kompetentosti v maibutnikh vykladachiv anhliiskoi movy zasobamy informatsiino-doslidnytskoho proektu [Features of the formation of socio-cultural competence in future teachers of English by means of information research project]. Inozemni movy, 4. URL : http://fl.knlu.edu.ua/article/view/186213

Lerner, I. Ya. (2012). Issledovatelskyi metod obuchenyia [Research teaching method]. Vladymyr : VHPU, 1, 305–309. URL : http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2310/1/00831.pdf

Miroshnyk, S. I. Teoretychni osnovy navchalnoi proektnoi diialnosti

uchniv [Theoretical foundations of educational project activities of students]. URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.02

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.