КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Л. О. Голубнича, О. В. Каданер

Анотація


У статті розглядаються сучасні види джерел педагогічної історіографії. Вивчення джерел є невід’ємною частиною будь-якої історичної науки. Враховуючи, що педагогічна історіографія розглядає розвиток педагогіки та педагогічних поглядів вчених, дуже важливо простежити останні тенденції в освітній думці. Але епохи змінюються, і сьогодні цей процес є дуже швидким, тому з'являються нові типи джерел. Таким чином, доцільно досліджувати ці джерела. Тому метою статті є вивчення сучасних видів джерел педагогічної історіографії. Завданнями є: виявити, розрізнити та описати інноваційні типи джерел педагогічної історіографії у порівнянні з традиційними; детально розробити класифікацію зазначеного явища. Відповідно до поставленої мети та завдань використовувалися такі когнітивно-узагальнюючі методи дослідження, як аналіз та узагальнення досліджень в історіографії, джерелознавства, педагогічної історіографії та педагогічного джерелознавства. Результати дослідження проблеми дозволили зробити наступні висновки. Сучасні джерела педагогічної історіографії, як і традиційні, можна розділити на типи, сім'ї та види; два з трьох видів педагогічних джерел історіографії (а саме усні та письмові) мають своє відображення в сучасних засобах зберігання та передачі інформації; сучасні види усних джерел можуть бути представлені усними доповідями вчених, виступами на дебатах, лекційними курсами; консультаціями науковців; обговоренням питань освіти; он-лайн педагогічними конференціями та вебінарами; популярними ток-шоу по телебаченню і радіопередачам, проте деякі з них можуть існувати і в традиційній формі (це виступи вчених, консультації науковців, обговорення проблем освіти); всі традиційні сім'ї письмових джерел педагогічної історіографії (а саме розповідні, дидактичні та документальні) мають своє відображення в сучасних засобах зберігання та передачі інформації; всі види письмових джерел можна знайти як у традиційних, так і в сучасних формах, виняток становлять блоги; всі різновиди джерел мають важливе, але не однакове значення для педагогічної історіографії. У статті розроблено та представлено умовну класифікацію сучасних джерел педагогічної історіографії.

Ключові слова


класифікація; сучасний тип джерел; сучасний вид джерел; педагогічна історіографія; джерело педагогічної історіографії

Повний текст:

PDF

Посилання


Fallace, Thomas D. (2009). Historiography and Teacher Education:

Reflections on an Experimental Course. The History Teacher, 42 (2), 205–222. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/40543674?seq=1/subjects

Fallace, Thomas D. (2005). Historiographical Thinking: Towards a New Approach to Preparing History Teachers. Theory & Research in Social Education Volume, 33 (3), 329–346. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00933104.2005.10473285

Gallego, Alejandro A. (2000). Historiography of Education and Pedagogy in Colombia Paedagogica Historica International Journal of the History of Education, 36(3), 935–954. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0030923000360304

Westhof, Laura M. (2012). Historiographic Mapping: Toward a Signature Pedagogy for the Methods Course. The Journal of American History. Textbooks and Teaching, 41(3), 1114–1126. Retrieved from https://nau.edu/uploadedFiles/Academic/CAL/History/HistorySocial_Studies_Education/Historiographic%20Mapping.pdf

Адаменко О. В. Розвиток педагогічної науки в Україні в другій

половині ХХ ст. (1950–2000 рр.): автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2006. 44 с.

Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія. Харків: Вид-во «Тарбут-Лаам», 2005. 192 с.

Голубнича Л.О. Класифікація джерел педагогічної історіографії.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2012. Вип. 26 (79). С.30–37.

Голубнича Л.О. Класифікація джерел історіографії педагогічної

персоналії. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 162–167. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=peddysk_2013_15_35

Holubnycha, L., Kostikova, I., Maslova, N., Tanko, A., & Sikora, V.

(2019). Modern Types of Historiographic Sources in Pedagogy. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 326–340. Retrieved from http://dx.doi.org/10.18662/rrem/133

Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки. К.: А.П.Н., 2002. 224 с.

Днепров Э.Д. О разработке методологических, историографических и

источниковедческих проблем истории педагогики. Школа России накануне и в период революции 1905-1907гг. : сб. науч. тр. [под ред. Э. Д. Днепрова]. М., 1985. С.5–24.

Калакура Я.С. Українська історіографія. К.: Генеза, 2004. 495 с.

Коляда Н. М. Дослідження історії вітчизняного дитячого руху

радянського періоду: джерелознавчий аспект. Історико-педагогічний альманах.2011. № 1. С. 54–60.

Петренко О. Б. До проблеми класифікації джерельної бази історикопедагогічного дослідження. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 536–541.

Пушкарев Л.Н. Классификация письменных источников по

отечественной истории. М., 1975. 281 с.

Раскин Д.И. Классификация историко-педагогических источников. Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики : сб. науч. тр. [под ред. Э.Д.Днепрова]. М., 1989. С. 85–98.

Сахаров А.М. Методология истории и историография (статьи и

выступления). М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. 216 с.

Стражнікова І.В. Історіографія розвитку педагогічної науки у

дослідженнях західного регіону україни (друга половина хх – початок ххі століття) : автореф. дис.... д-ра пед. наук : 13.00.01. Тернопіль, 2015. 45 с.

Сухомлинська О. В. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття. Шлях освіти. 2007. № 4. С. 6–12. Л.О. Голубнича, О.В. Каданер 30

Шмидт С. О. Некоторые вопросы источниковедения историографии. Проблемы истории общественной мысли и историографии. М. : Наука, 1976.С. 264–274.

References

Fallace, Thomas D. (2009). Historiography and Teacher Education:

Reflections on an Experimental Course. The History Teacher, 42 (2), 205–222. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/40543674?seq=1/subjects

Fallace, Thomas D. (2005). Historiographical Thinking: Towards a New Approach to Preparing History Teachers. Theory & Research in Social Education Volume, 33(3), 329–346. Retrieved from

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00933104.2005.10473285

Gallego, Alejandro A. (2000). Historiography of Education and Pedagogy in Colombia Paedagogica Historica International Journal of the History of Education, 36(3), 935–954. Retrieved from

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0030923000360304

Westhof, Laura M. (2012). Historiographic Mapping: Toward a Signature Pedagogy for the Methods Course. The Journal of American History. Textbooks and Teaching, 41(3), 1114–1126. Retrieved from https://nau.edu/uploadedFiles/Academic/CAL/History/HistorySocial_Studies_Education/Historiographic%20Mapping.pdf

Adamenko, O.V. (2006). Rozvytok pedahohichnoi nauky v Ukraini v druhii polovyni KhKh st. (1950–2000 rr.) [The development of pedagogical science in Ukraine in the second half of the twentieth century. (1950-2000 gg.)] (Abstract of doctor’s thesis). Luhansk, Ukraine.

Bohdashyna, O.M. (2005). Dzhereloznavstvo istorii Ukrainy: teoriia,

metodyka, istoriia [Chronicle of History of Ukraine: Theory, Methodology, History]. Kharkiv: «Таrbut-Lааm».

Holubnycha, L.O. (2012). Klasyfikatsiia dzherel pedahohichnoi

istoriohrafii [Classification of sources of pedagogical historiography]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 26(79), 30–37.

Holubnycha, L.O. (2013). Klasyfikatsiia dzherel istoriohrafii pedahohichnoi personalii [Classification of sources of historiography of pedagogical personality]. Pedahohichnyi dyskurs, 15. 162 – 167. Retrieved from http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=peddysk_2013_15_35

Holubnycha, L., Kostikova, I., Maslova, N., Tanko, A., & Sikora, V.

(2019). Modern Types of Historiographic Sources in Pedagogy. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 326–340. Retrieved from http://dx.doi.org/10.18662/rrem/133

Hupan, N.M. (2002). Ukrainska istoriohrafiia istorii pedahohiky

[Ukrainian historiography of the history of pedagogy]. Kyiv: А.P.N.

Dneprov, E.D. (1985). O razrabotke metodologychesksh, istoriograficheskih i istochnikovedcheskih problem istorii pedagogiki [On the development of methodological, historiographic and source study problems of the history of pedagogics]. In E. D. Dniprov (Ed.) Shkola Rossii nakanune i v peryod revoliutsii 1905-1907 gg. [School of Russia on the eve and during the revolution of 1905-1907], (1st ed., pp. 5–24). Moskva.

Kalakura, Ya.S. (2004). Ukrainska istoriohrafiia [Ukrainian historiography]. Kyiv: Heneza.

Koliada, N.M. (2011). Doslidzhennia istorii vitchyznianoho dytiachoho rukhu radianskoho periodu: dzhereloznavchyi aspekt [Investigation of the history of the domestic children's movement of the Soviet period: the source-study aspect]. Istoryko-pedahohichnyi almanakh, 1, 54–60.

Petrenko, O.B. (2013). Do problemy klasyfikatsii dzherelnoi bazy istorykopedahohichnoho doslidzhennia [To the problem of classification of the source base of historical and pedagogical research]. Pedahohichnyi dyskurs, 15. 536–541.

Pushkarev, L.N. (1975). Klassifikaciya pis'mennyh istochnikov po

otechestvennoj istorii [Classification of written sources on national history]. Moskva.

Raskin, D. I. (1989). Klassifikaciya istoriko-pedagogicheskih istochnikov [Classification of historical and pedagogical sources]. In E. D. Dniprov (Ed.) Istoriograficheskie i metodologicheskie problemy izucheniya istorii otechestvennoj shkoly i pedagogiki [Historiographical and methodological problems of studying the history of the national school and pedagogy], (1st ed., pp. 85–98). Moskva.

Saharov, A.M. (1981). Metodologiya istorii i istoriografiya (stat'i i

vystupleniya) [Methodology of history and historiography (articles and speeches)].Moskva: Publishing House of Moscow University.

Strazhnikova, I.V. (2015). Istoriohrafiia rozvytku pedahohichnoi nauky u doslidzhenniakh zakhidnoho rehionu ukrainy (druha polovyna khkh – pochatok khkhi stolittia) [Historiography of the development of pedagogical science in the studies of the western region of Ukraine (second half of the XX – the beginning of the XX century)] (Abstract of doctor’s thesis). Ternopil, Ukraine.

Sukhomlynska, O.V. (2007). Metodolohiia doslidzhennia istorykopedahohichnykh realii druhoi polovyny XX stolittia [Methodology of research of historical and pedagogical realities of the second half of the twentieth century]. Shliakh osvity, 4. 6 – 12.

Shmidt, S.O. (1976). Nekotorye voprosy istochnikovedeniya istoriografii [Some questions of the source study of historiography]. In Problemy istorii obshchestvennoj mysli i istoriografii [Problems of the history of social thought and historiography], (1st ed., pp. 264-274). Moskva: Nauka.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.