МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

В. В. Желанова

Анотація


Актуальність поданої статті зумовлена соціально-економічними, інноваційно-освітніми трансформаціями в житті України, а також глобалізаційними процесами, зорієнтованими на інтеграцію нашої держави із світовою спільнотою. У цьому сенсі викликає науковий і практичний інтерес проблема професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, діяльність якого зорієнтована на формування духовності, естетизму, моральної та ціннісної сфер особистості. Метою статті є обґрунтування й розробка моделі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Використано комплекс методів дослідження, а саме: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, моделювання для вивчення, зіставлення й узагальнення наукових джерел з метою визначення сутності та структури професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва та розробки її моделі. Визначено сутність компетентнісного підходу як пріоритетної стратегії в мистецькій освіті та розкрито його базові поняття: компетенція, компетентність, професійна компетентність. Представлено авторську дефініцію професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Проаналізовано базові позиції теорії моделювання. Висвітлено більш ґрунтовні підходи до структури професійної компетентності вчителя музичного мистецтва, що подані в студіях дослідників мистецької освіти. На засаді структурно-діяльнісної ознаки та типів компетентностей вчителів музичного мистецтва, пов’язаних з видами їх професійної діяльності (музично-педагогіної, диригентсько-хорової, музичновиконавської), обґрунтовано й розроблено модель професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, що містить мотиваційноціннісний, когнітивний, креативно-діяльнісний компоненти. Доведено, що подана модель відбиває структурні компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва і за своєю сутністю є концептуальною, прогностичною, структурно-компонентною.

Ключові слова


компетентнісний підхід; структура професійної компетентності; майбутній вчитель музичного мистецтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбенко О. Критерії сформованості музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Вип. 87. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. С. 56–61.

Зимняя Н.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: ИЦ ПКПС, 2004. 220 с.

Моделирование психической деятельности. Ред. А.А. Братко,

П.П. Волков, А.Н. Кочергин, Г.И. Царегородцев. М.: Мысль, 1969. 384 с.

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол выражений. 4-е изд., доп. М. : ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с.

Пляченко Т.М. Компетентнісна модель у структурі фахової

підготовки майбутнього вчителя музики. Режим доступу:

http://elibrary.kubg.edu.ua/570/1/T_Plyachenko_Kompetentnisna%20model.pdf .

Пометун О. Запровадження компетентнісного підходу –

перспективний напрям розвитку сучасної освіти. Режим доступу:

http://visnyk.iatp.org.ua

Савченко Р.А. Теорія і методика формування музично-педагогічної

компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів: автореф. дис … д. пед. наук: 13.00.02. К., 2014. 43 с.

Світайло С.В. Формування фахової компетентності майбутніх

учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки: дис… канд. пед.наук :13.00.04. К., 2012. 277 с.

Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти: посібник для вчителя. За наук. ред. Л. Масол. К.: Педагогічна думка, 2010. 232 с.

Штофф В. А. Моделирование и философия. Л.: Наука, 1966.

с.

Schwartz S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. Advances in experimental social psychology. Vol. 25. 1–65.

Reference

Gorbenko, O. (2009). Kryterii sformovanosti muzychno-vykonavskoi

kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [Criteria for the formation of musical and performing competence of a future teacher of music art].Scientific proceedings, V. Vynnychenko State Pedagogical University, 87, 56–61. (in Ukranian).

Zimnyaya, N. (2004). Klyuchevye kompetentnosti kak rezul’tativnocelevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Key competencies as an effective-target basis of a competence-based approach in education]. Moscow, PC PKPS. (in Russian).

Bratko, A., Volko, P. & Tsaregorodtsev, G. (1969). Modelirovanie psihicheskoj deyatel'nosti [Modelling of mental activity]. Mysl. (in Russian).

Ozhegov, S.I. (2006). Tolkovyj slovar’ russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeol. vyrazhenij [Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія» phraseological units. expressions]. Moscow: A TEMP. (in Russian).

Plyachenko, T.M. Kompetentnisna model u strukturi fakhovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia muzyky [Competence model in the structure of professional training of a future teacher of music]. Retrieved from

http://elibrary.kubg.edu.ua/570/1/T_Plyachenko_Kompetentnisna%20model.pdf. (in Ukranian).

Pometun, O. Zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu –

perspektyvnyi napriam rozvytku suchasnoi osvity [Introduction of competence approach is a perspective direction of modern education development]. Retrieved from http://visnyk.iatp.org.ua. (in Ukranian).

Savchenko, R.A. (2004). Teoriia i metodyka formuvannia muzychnopedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv ta muzychnykh kerivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv: avtoref. dys … d. ped. nauk: 13.00.02 [Theory and methods of formation of musical and pedagogical competency of future educators and music directors of preschool educational institutions: author's ref. of dissertation of a Doctor of Ped. Sciences: 13.00.02], Kyiv. (in Ukranian).

Svitailo, S.V. (2012). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky u protsesi dyryhentsko-khorovoi pidhotovky: dys… kand. ped. nauk :13.00.04 [Formation of professional competence of future teachers of music in the process of conducting and choral training: dissertation of a Doctor of Ped. Science: 13.00.04]. Kyiv. (in Ukranian).

Masol, N., Myropolska, V. & Ragozina, V. (2010). Formuvannia

bazovykh kompetentnostei uchniv zahalnoosvitnoi shkoly u systemi intehratyvnoi mystetskoi osvity: posibnyk dlia vchytelia [Formation of basic competencies of secondary school students in the system of integrative art education: a guide for teachers]. Kyiv: Pedagogichna dumka. (in Ukranian).

Shtoff, V.A. (1966). Modeling and Philosophy. Science, 301. (in Russian).

Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. Advances in experimental social psychology, 25, 1–65.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.06

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.