ВИВЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАПРЯМУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ

О. В. Кабацька

Анотація


Актуальність проведеної роботи підкреслюється активізацією уваги до здоров’я студентів в процесі освіти, це пов’язано із зацікавленістю суспільства у самореалізації фахівців у професійній діяльності, занепокоєнням зростанням їх захворюваності в процесі професійної діяльності з наступним зниженням працездатності. З метою вивчення сучасного стану забезпечення освіти в напряму здоров’язбереження студентів в закладі вищої освіти було проведено дослідження, яке здійснювалося за допомогою анкетування, спостереження та бесіди. В дослідженні приймали участь викладачі та студенти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У результаті проведеної роботи з’ясовано, що молоді педагоги недостатньо використовують психолого-педагогічні знання щодо вікових та індивідуальних закономірностей розвитку особистості в студентському віці, в малому обсязі застосовують здоров’язбережувальні технології в процесі викладання. Спостереження за стилями педагогічної взаємодії досвідчених педагогів зі студентами засвідчило, що в цілому досвідчені педагоги грамотно структурують свою педагогічну діяльність. Наприклад, педагоги (переважно з педагогічним стажем 15 і більше років) активно взаємодіють зі студентами, застосовують у своїй професійній діяльності ефективні форми педагогічного спілкування. Також виявлено, що при проведення практичних занять педагоги залучають різні форми та методи активізації діяльності студентів, що забезпечує поглиблення та закріплення знань, отриманих в процесі викладання. Водночас, педагоги не готові до перебудови стереотипу як викладання, так і взаємин зі студентами. До того ж, педагоги мають низьку мотивацію зі збереження власного здоров’я в умовах професійної діяльності. Під час індивідуальної бесіди педагоги зазначили, що в освітньому процесі використовують традиційні методи й прийоми навчання, не приділяючи особливої уваги специфічним здоров’язбережувальним освітнім технологіям. Педагоги підкреслили, що важливим аспектом забезпечення здоров’язбережувальної діяльності є створення сприятливої навчальної атмосфери. Саме тому на лекційних та практичних заняттях педагоги використовують прийоми інтелектуальноемоційного стимулювання студентів, які створюють комфортне середовище, О.В. Кабацька 61 позбавлене страхів та стресів. У результаті проведеної роботи з’ясовано, що переважна більшість студентів взагалі не усвідомлюють свою роль у здоров’язбережувальному освітньому процесі, хоча всі (100 %) відзначають її важливість. Майже всі студенти (95 %), як і викладачі, мають не високу мотивацію до збереження власного здоров’я, вважаючи, що займатися здоров’ям їм заважає матеріальний стан, нестача часу для вживання оздоровчих заходів, відсутність мотивації. Значна кількість студентів (81,6 %) зазначили, що педагогам перешкоджає проводити роботу для збереження здоров’я студентів відсутність у закладі умов для проведення цієї роботи, відсутність стимулювання з боку адміністрації закладу, відсутність мотивації та недостатній рівень знань для використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі.

Ключові слова


викладачі; студенти; заклад вищої освіти; здоров’язбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Єжова О.О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів : монографія. Суми: МакДен, 2011. 412 с.

Кабацька О.В., Поколодна І.О. Дослідження особливостей оцінювання здоров’язбережувальних знань учнів майбутніми педагогами. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. Т.І. Сущенко. Запоріжжя, 2017. Вип. 55 (108). С. 187–194.

Маджуга А.Г. Педагогическая концепція здоровьесозидающей функции образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Владимир : ВлГУ, 2011. 49 с.

Karski J.B. Praktyka i teoria promocjiz drowia. Warszawa :Wyd-wo

«CeDeWu », 2003. 296 s.

Paksi B. Prevenciós / egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban, A közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós [Electronic resource] / B. Paksi, K. Felvinczi, A. Schmidt. Kutatási, 2004. URL: http://www.nefmi.gov.hu/2005/prevencios-tevekenyseg.

Rooks R.N., Ford C.D. Family Health History and Behavioral Change

among Undergraduate Students: A Mixed Methods Study. Health. 2016. Vol. 8. P. 325–335. URL: doi: 10.4236/health.2016.84034.

Štumarová Н. Výchovakezdravína ZŠ a rodina: diplomovápráce. Brno: Masarykovauniverzita, 2007. 140 s.

Factors affecting health-promoting behaviors of university students in Jordan / A. Shaheen, O. Nassar, H. Amre [et al.]. Health. 2015. Vol. 7. P. 1–8. URL: doi : 10.4236/health.2015.71001.

References

Jezhova, O.O. (2011). Formuvannja cinnisnogho stavlennja do zdorov’ja v uchniv profesijno-tekhnichnykh navchaljnykh zakladiv [Formation of a valueattitude to health in students of vocational schools]. Sumy : MakDen (in Ukrainian).

Kabatska, O.V., & Pokolodna, I.O. (2017). Doslidzhennia osoblyvostei otsiniuvannia zdoroviazberezhuvalnykh znan uchniv maibutnimy pedahohamyvaleolohamy [Research on the features of assessing students' health-saving knowledge by future educators-valeologists]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitni ishkolakh – Pedagogy of formation of creative Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія».personality in higher and secondary schools. T. I. Sushchenko (Ed). (Vol. 55(108), (pp. 187-194). Zaporizhzhia (in Ukrainian).

Madzhuga, A.G. (2011). Pedagogicheskaja koncepcija zdorov’esozedajushhej funkcii obrazovanija [Pedagogical concept of health creative function of education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Vladimir: VlGU (in Russian).

Karski, J. B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa:

CeDeWu (in Poland).

Paksi, B., Felvinczi, K., &Schmidt A. (2004). Prevenciós /egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban, A közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós. Retrieved from http://www.nefmi.gov.hu/2005/prevenciostevekenyseg (in Hungarian).

Rooks, R., & Ford, C. (2016). Family Health History and Behavioral Change among Undergraduate Students: A Mixed Methods Study. Health, 8, 325–335. Retrieved from doi: 10.4236/health.2016.84034 (in English).

Štumarová, Н. (2007). Výchovakezdravína ZŠ a rodina: diplomovápráce. Brno: Masarykovauniverzita (in Czech).

Shaheen, A., Nassar, O., Amre, H. & Hamdan-Mansour, A. (2015). Factors Affecting Health-Promoting Behaviors of University Students in Jordan. Health, 7, 1–8. Retrieved from doi: 10.4236/health.2015.71001 (in English).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.07

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.