НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ХХ СТ.

О. М. Кін

Анотація


У статті представлені різні наукові підходи, що дозволяють ґрунтовно дослідити та проаналізувати проблему розвитку громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України ХХ століття. Актуальність проблеми зумовлена суперечностями, зокрема: між необхідністю врахування впливу процесів громадської діяльності студентів на формування особистості й недостатністю дослідження національного молодіжного руху як інституту соціалізації і виховання молодого покоління. Метою статті є вивчення та аналіз різних наукових підходів до дослідження проблеми розвитку громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України ХХ століття. Автором були використані такі методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація історикопедагогічних, науково-методичних праць учених з проблеми розвитку громадської діяльності студентської молоді. У статті показано, що для здійснення об’єктивного і комплексного дослідження розвитку і організації громадської діяльності студентів ХХ століття в Україні доцільно використовувати сукупність науково-методологічних підходів. Було доведено, що базовими для нашого дослідження стали такі підходи: системний, синергетичний, історіографічний, культурологічний, хронологічний, історичний феноменологічний, аксіологічний, цивілізаційний, парадигмальнопедагогічний. Автором представлено змістовну характеристику кожного з наукових підходів, визначено їхню сутність, особливості використання у науково-дослідній практиці. У статті простежено закономірності виникнення та розвитку кожного з підходів, встановлено їхнє місце і практичне значення у науковому полі досліджуваної проблеми. Було доведено, що система зазначених наукових підходів дозволить відобразити цілісність досліджуваних процесів і явищ, обґрунтувати закономірності розвитку і становлення даної наукової проблеми, дати об’єктивну і змістовну характеристику основним науковим категоріям дослідження, простежити тенденції і закономірності розвитку громадської діяльності студентської молоді України ХХ століття.

Ключові слова


громадська діяльність; студенти; наукові підходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бастун М.В. Культурологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне забезпечення. Горизонты образования. 2012. №3 Т.2. С. 170–175.

Горбань Ю.А. Історичне дослідження: науково-методичні підходи до написання дисертаційної роботи. Історія науки і біографістика. 2012. №1. С.1–12. URL: //http:inb.dnsgb.com.ua2012-112_gorban.pdf

Гура В.В. Культурологический поход как теоретикометодологическая основа гуманизации информационных технологий обучения :

автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.01. Ростов-на-Дону, 1994. 16 c.

Козлов Н. Энциклопедия практической психологии. Москва : Эксмо, 2015. 752 c.

Корнетов Б.Г. Цивилизационный подход к изучению всемирного

историко-педагогического процесса. Москва, 1994. 265 с.

Кушнір В.М. Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної

школи (друга половина ХІХ – ХХ ст.): монографія. Умань: Видавець «Сочінський», 2016. 418 с.

Паркулаб О.Г. Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні : автореф. дис. канд. психол. наук. 19.00.01. Івано-Франківськ, 2004. 19 с.

Посохов С.І., Куделя С.М., Зайцев Л.Ю. Історіографічний словник: навч. посіб. для студентів історичних факультетів університетів. Харків: Східнорегіональний центр гуманітарноосвітніх ініціатив, 2004. 320 с.

Сластенин В.А. Педагогика. М., 1996, 576 с.

Соколов С.В. Феноменологическая социология : учеб. пособие для вузов. Москва, 2010. 176 с.

Хакен Г. Синергетика (Synergetics). Москва, 1980. 405 c.

Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических

исследований: учебное пособие. Москва., 2011. 204 с.

Шкабара И.Е. Современные методологические подходы в организации историко-педагогического исследования. Екатеринбург : Образование и наука, 2005. С. 39–43.

Ящук І. Виховання майбутніх педагогів у вищому педагогічному

навчальному закладі (1920–1991 рр.) як предмет історико-педагогічного дослідження. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 792–799.

Kuhn T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago : University of Chicago Press, 2012. 264 р.

References

Bastun, M. (2012). Kulturolohichnyi pidkhid v osviti ta yoho psykholohopedahohichne zabezpechennia [Culturological approach in education and its psychological and pedagogical support]. Horyzonty obrazovaniia,. 3, 170–175.

Horban, Yu. (2012). Istorychne doslidzhennia: naukovo-metodychni

pidkhody do napysannia dysertatsiinoi roboty [Historical research: scientific and methodological approaches to writing a dissertation]. Istoriia nauky i biohrafistyka, 1, 1–12.

Hura, V.V. (1994). Kulturolohycheskyi pokhod kak teoretykometodolohycheskaia osnova humanyzatsyy informatsyonnukh tekhnolohyi obuchenyia [Culturological approach as a theoretical and methodological basis for the humanization of information technologies of education] (Abstract of candidate’s thesis). Rostov-on-Don.

Kozlov, N. (2015). Entsyklopedyia praktycheskoi psykholohyy

[Encyclopedia of practical psychology]. Moscow : Eksmo.

Kornetov, B. (1994). Tsivilizatsionnyiy podhod k izucheniyu vsemirnogo istoriko-pedagogicheskogo protsessa [Civilizational approach to the study of the world historical and pedagogical process]. Moscow.

Kushnir, V. (2016). Profilne navchannia v istorii rozvytku vitchyznianoi shkoly (druha polovyna ХІХ – ХХ st.) [Profile training in the history of development of domestic school development (second half of the 19th

– 20th centuries)]. Uman: Vydavets «Sochinskyi».

Parkulab, O.H. (2004). Fenomenolohichnyi analiz u vikovomu

ekzystentsiinomu konsultuvanni [Phenomenological analysis in age-related existential counseling] (Abstract of candidate’s thesis). Ivano-Frankivsk.

Posokhov, S., Kudelia, S. & Zaitsev, L. (2004). Istoriohrafichnyi slovnyk [Historiographical dictionary]. Kharkiv: Skhidnorehionalnyi tsentr humanitarnoosvitnikh initsiatyv.

Slastenyn, V. (1996). Pedahohika [Pedagogy]. Moscow.

Sokolov, S. (2010). Fenomenolohycheskaia sotsyolohyia [Phenomenological Sociology]. Moscow.

Khaken, H. (1980). Sinerhetika [Synergetics]. Moscow.

Shypylyna, L. (2011). Metodologiya i metodyi psihologo-pedagogicheskih issledovaniy [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]. Moscow.

Shkabara, Y. (2005). Sovremennyie metodologicheskie podhodyi v

organizatsii istoriko-pedagogicheskogo issledovaniya [Modern methodological approaches in the organization of historical and pedagogical research]. Ekaterinburg : Obrazovanie i nauka.

Yashchuk, I. (2013). Vykhovannia maibutnikh pedahohiv u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi (1920–1991 rr.) yak predmet istorykopedahohichnoho doslidzhennia [Education of future teachers in higher pedagogical educational institution (1920–1991) as a subject of historical and pedagogical research]. Pedahohichnyi dyskurs, 15, 792–799.

Kuhn, T. (2012). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago:

University of Chicago Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.08

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.