МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ

Д. С. Коваль

Анотація


У статті показано шлях розроблення моделі формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці, визначено її складові та їх взаємозв’язки. Розроблено модель формування правової культури майбутнього вчителя історії та правознавства структурно-функціональним описом через сукупність мети, методологічних основ, етапів формування, змісту фахової підготовки, застосування ефективних педагогічних технологій, що обумовлюють активну пізнавальну діяльність студентів, діагностичний інструментарій. Встановлено, що модель містить такі блоки: 1) методологічно-цільовий блок (мета, завдання, підходи, принципи); 2) змістово-процесуальний блок (етапи: мотиваційноінтеграційний, когнітивно-змістовий, діяльнісно-практичний; зміст: фахові дисципліни, а також форми, методи, технології), 3) діагностично-оцінний блок (діагностичний інструментарій, критерії, показники, рівні, результат). Значення правової культури громадян для нашої країни зумовлене перехідним періодом до демократичного суспільства, до правової держави, становленням ринкової економіки. В умовах модернізації права і правової освіти питання про формування правової культури майбутніх фахівців у будь-якій сфері професійної діяльності, їх правосвідомості, ціннісних орієнтацій набуває особливого значення. Одним з головних елементів правової держави є високий рівень правової культури і правосвідомості її громадян. Відсутність стабільності в економічному і політичному житті нашого суспільства призвела до підвищення правового нігілізму серед молоді. На сьогодні рівень правової свідомості студентів не відповідає потребам гармонійного розвитку особистості й вимогам суспільства. У зв’язку з цим формування високого рівня правової культури майбутніх учителів стає обов’язковою умовою їхньої професійно-педагогічної підготовки. Доведено, що пропонована модель як організація фахової підготовки, що має на меті формування правової культури майбутнього вчителя історії та правознавства, органічно вбудовується в освітній процес, має повне навчально-методичне забезпечення, реалізується через сукупність окремих форм, технологій, методів навчання, що відображається у всіх результатах освітньої діяльності.

Ключові слова


модель; формування правової культури; майбутні учителі історії та правознавства; фахова підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусишин Б.І. Новітні методики викладання у правничій школі як засіб вдосконалення правової освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2013. Вип. 22. С. 104–115.

Василина С.І. Психолого-педагогічні умови правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2017. 311 с.

Висоцька Л.В. Правова освіта в соціокультурному просторі громади. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2020. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 8. С. 273–283.

Галущак І.Є. Формування правової культури майбутніх економістів. Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Чернігів, 20–21 жовт. 2017 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 88–89.

Городиський М.І. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя. Київ : КНТ, 2007. 520 с.

Єрмакова І.П Модель підготовки майбутнього вчителя

суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. 2011. Т. 173, Вип. 161. С. 32–37.

Зінько І.Ю. Правова освіта як елемент формування професійної

компетентності майбутніх педагогів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 43. С. 222–225.

Наливайко О.І. Теоретико-правові проблеми захисту прав людини : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2002. 178 с.

Полякова О.С. Публічне управління правовою освітою в Україні :

монографія. Харків : Магістр, 2018. 308 с.

Тараненко І.Г. Громадянська освіта в Україні : стан та перспективи розвитку. Історія в школах України. 2000. № 3. С. 15–18.

Федоров І.О. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2010. Вип. 15, Ч. 1. С. 114–118.

Шоробура І., Шишко В. Теоретико-методологічні засади правової

освіти майбутнього педагога. Педагогічний дискурс. 2017. Вип. 23. С. 190–194.

References

Andrusyshyn B.I. (2013). Novitni metodyky vykladannia u pravnychii shkoli yak zasib vdoskonalennia pravovoi osvity. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18 : Ekonomika i pravo, 22, 104–115. (in Ukrainian).

Vasylyna S.I. (2017). Psykholoho-pedahohichni umovy pravovoi

pidhotovky uchniv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv (PhD’s Thesis). Lviv. (in Ukrainian).

Vysotska L.V. (2015). Pravova osvita v sotsiokulturnomu prostori

hromady. Pedahohichni nauky : teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 8, 273–283. (in Ukrainian).

Halushchak I.Ye. (2017). Formuvannia pravovoi kultury maibutnikh

ekonomistiv. Osnovni napriamy rozvytku pedahohichnoi nauky : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Chernihiv, 20–21 zhovt. 2017 r.). Kherson : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 88–89. (in Ukrainian).

Horodyskyi M.I. (2007). Pedahohichni umovy zabezpechennia zmistu pravovoi osvity maibutnoho vchytelia. Kyiv : KNT. (in Ukrainian).

Yermakova I.P. (2011). Model pidhotovky maibutnoho vchytelia

suspilstvoznavchykh dystsyplin do vykorystannia doslidnytskoi tekhnolohii u profesiinii diialnosti. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia : Pedahohika, 173, 161, 32–37. (in Ukrainian).

Zinko I.Yu. (2015). Pravova osvita yak element formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh pedahohiv. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, 43, 222–225. (in Ukrainian).

Nalyvaiko O.I. (2002). Teoretyko-pravovi problemy zakhystu prav liudyny. (PhD’s Thesis). Kyiv. (in Ukrainian).

Poliakova O.S. (2018). Publichne upravlinnia pravovoiu osvitoiu v

Ukraini: monohrafiia. Kharkiv : Mahistr. (in Ukrainian).

Taranenko I.H. (2000). Hromadianska osvita v Ukraini : stan ta

perspektyvy rozvytku. Istoriia v shkolakh Ukrainy, 3. 15–18. (in Ukrainian).

Fedorov I.O. (2010). Pedahohichni umovy zabezpechennia zmistu pravovoi osvity maibutnoho vchytelia. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni O. Dovzhenka, 15, 1. 114–118. (in Ukrainian).

Shorobura I., Shyshko V. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady

pravovoi osvity maibutnoho pedahoha. Pedahohichnyi dyskurs, 23, 190–194. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.09

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.