ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ

Т. М. Костенко

Анотація


На становлення особистості з інвалідністю в суспільстві, соціалізацію та інтеграцію головним чином впливають такі чинники, як сім'я, соціальні інститути, в межах яких та чи інша людина виконує свої ролі й функції. Найбільш значимим з них для людей з інвалідністю по зору є сім'я. Сприятливі умови для інтеграції людини з інвалідністю по зору в суспільство, підвищення соціального статусу створює саме сім'я. Мета статті полягає у висвітленні проблеми психологічного супроводу сімей з інвалідністю по зору та обґрунтуванні необхідності побудови психологічної підтримки таких сімей в Україні. В статті використовувались наступні методи: аналіз, порівняння та систематизація науково-методичних, вітчизняних та зарубіжних досліджень із спеціальної психології. В роботі виокремлено основні проблеми сімей осіб з інвалідністю по зору – проблеми одного з подружжя, в якого є порушення зору та спільні проблеми сім'ї. Виділені основні труднощі в парах, які включають партнера з інвалідністю по зору, визначені основні завдання на їх подолання на трьох рівнях: когнітивному – підвищення рівня обізнаності про самого себе і партнера; емоційному – зміна емоційного стану партнерів і формування у них емоційної близькості; поведінковому – формування умінь і навичок, що підвищать ефективність взаємодії партнерів один з одним. Обґрунтовано основні принципи психологічного супроводу сім'ї з інвалідністю по зору та описана орієнтовна програма психологічного супроводу, яка включає: психологічне консультування; психологічну діагностику; психологічну корекцію; психотерапевтичну допомогу; соціально-психологічний тренінг; психологічну профілактику; психологічний патронаж. Проблема психологічного супроводу сімей осіб з інвалідністю по зору в Україні потребує подальших науковопрактичних розвідок. Людина з інвалідністю по зору часто від непоінформованості про можливість отримати необхідну психологічну допомогу та підтримку залишається на одинці зі своїм проблемами. Розроблена програма супроводу таких сімей має бути включена в комплексну систему реабілітації, зокрема, – психологічної реабілітації.

Ключові слова


психологічний супровід; особи з інвалідністю по зору; психологічна підтримка

Повний текст:

PDF

Посилання


Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія

управління. Суми: Видавець ПП Кочубей Н.В., 2011. 432 c.

Клопота Є.А. Особливості процесу інтеграції в суспільство осіб з глибокими порушеннями зору. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2015. № 12 (14). С. 142–155.

Кобильченко В.В. Проблема супроводу в науковій та методичній

психолого-педагогічній літературі. Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. 2010. №2. С. 31–36.

Костенко Т.М., Гошовський В.І. Тифлоприлади в освітньому

процесі: роль, функції, забезпечення. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2019. Вип. 14. С. 91–95.

Синьова Є.П. Проблеми соціальної реабілітації зору. Соціальна

політика і соціальна робота. 1998. № 1. С.109–115.

Прохоренко Л.І., Романенко О.В. Особливості класифікації об’єктів інформаційного поля дітьми із затримкою психічного розвитку. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. т. 74, № 6, 266–277. URL: https://www.researchgate.net/publication/338334638_OSOBLIVOSTI_KLASIFIKACII_OB'EKTIV_INFORMACIJNOGO_POLA_DITMI_IZ_ZATRIMKOU_PSIHICNOGO_ROZVITKU

Reverson T., Kayser K., Bodenmann G. Emerging perspectives on

couples coping with stress. Washington: American Psychological Association.2005.

Vash C.L., Crewe, N.M. Psychology of disability. New York: Springer

Publishing Company. 2004.

References

Dehtiarenko, T.M. (2011). Korektsiino-reabilitatsiina diialnist: stratehiia upravlinnia: monohrafiia. [Correctional and rehabilitation activities: management strategy: monograph]. Sumy: Vydavets PP Kochubei N.V. (in Ukrainian).

Klopota, Ye.A. (2015). Osoblyvosti protsesu intehratsii v suspilstvo osib z hlybokymy porushenniamy zoru [Features of the process of integration into society of persons with profound visual impairments]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy. Current problems of education and upbringing of people with special needs, 12(14), 142–155. (in Ukrainian).

Kobylchenko, V.V. (2010). Problema suprovodu v naukovii ta metodychnii psykholoho-pedahohichnii literaturi [The problem of support in the Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». scientific and methodological psychological and pedagogical literature]. Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia. Defectology. Special child: education and upbringing, 2, 31–36. (in Ukrainian).

Kostenko, T.M., & Hoshovskyi, V.I. (2019). Tyfloprylady v osvitnomu

protsesi: rol, funktsii, zabezpechennia. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy [Naukovo-metodychnyi zbirnyk], 14, 91–95. (in Ukrainian).

Synova, Ye.P. (1998). Problemy sotsialnoi reabilitatsii zoru [Problems

of social rehabilitation at dawn]. Sotsialna polityka i sotsialna robota. Social policy and social work, 1,109–115.

Prokhorenko, L.I., & Romanenko, O.V. (2019). Osoblyvosti klasyfikatsii obiektiv informatsiinoho polia ditmy iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 74, 6, 266–277. [Elektronnyi resurs] Dostupno:https://www.researchgate.net/publication/338334638_OSOBLIVOSTI_KLASIFIKACII_OBEKTIV_INFORMACIJNOGO_POLA_DITMI_IZ_ZATRIMKOU_PSIHICNOGO_ROZVITKU (in Ukrainian).

Reverson, T., Kayser, K., & Bodenmann, G. (2005). Emerging perspectives on couples coping with stress. Washington: American Psychological Association.

Vash, C.L., & Crewe, N.M. (2004). Psychology of disability. New York: Springer Publishing Company.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.10

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.