АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ОСВІТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

С. Є. Лупаренко

Анотація


Статтю присвячено розкриттю аксіологічних засад системи освіти у країнах Західної Європи. Наголошено на важливості формування цінностей у молодого покоління, оскільки вони є своєрідною «сировиною», яка впливає на розвиток мотиваційно-поведінкової і чуттєво-емоційної сфер особистості та формування соціуму загалом. З’ясовано, що європейські країни спираються на ліберальні цінності й права людини, що становлять аксіологічні стовпи системи освіти й розвитку європейського суспільства. Визначено основні цінності, на формування яких спрямовується система освіти у країнах Західної Європи, а саме: рівність для всіх людей як основна європейська цінність; солідарність; гуманізм, який розглядає людину як абсолютну цінність; права людини; толерантність до різних соціальних та культурних груп; свобода, яка проголошує людину вільною від впливу державної влади, релігійної ієрархії тощо; представництво та верховенства право; демократія; недискримінація; антирасизм; інклюзивне суспільство; міжособистісні стосунки; мир і міжнародне взаєморозуміння; міжкультурна освіта; екологічна обізнаність тощо. Установлено, що у процесі формування цінностей важливою є національна орієнтація цінностей, що спричинена історичними, політичними, релігійними, культурними та соціальними особливостями системи освіти в різних країнах Західної Європи. Відзначено, що ефективними шляхами формування цінностей особистості у країнах Західної Європи є: викладання ціннісно-орієнтованих навчальних дисциплін; інтеграція суміжних навчальних дисциплін; міжпредметні заходи, що встановлюють зв’язок із громадою; демократична культура закладу освіти, що включає орієнтацію на використання в навчанні діалогічних форм взаємодії суб’єктів освітнього процесу; інклюзивна освіта, що об’єднує різні групи учнів та вчителів; участь дітей у повсякденній практичній діяльності та спеціальних ситуаціях колективного управління, які створюються й контролюються іншими учасниками освітнього процесу (батьками, учителями, священиками).

Ключові слова


цінності; ліберальні цінності; аксіологія; аксіологічний підхід; освіта; Західна Європа; гуманізм; права людини; толерантність

Повний текст:

PDF

Посилання


Базалук О.О., Кравченко О.П., Харченко Л.М. Аксіологічні засади сучасної системи освіти України. Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2019. 87 с.

Винничук Р., Кравченко Л. Аксіологічний підхід у вітчизняній

педагогічній науці та практиці: історико-педагогічна ретроспектива. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. Вип. 23. С. 22–28. URL : https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183168

Євдотюк А. Аксіологічні засади сучасної системи освіти в Україні.

Педагогічний пошук. 2014. № 2(82). С. 12–15.

Калюжна Т.Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації

професійно-педагогічної освіти: монографія / за наук. ред. О.В. Уваркіної. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. 128 с.

Левківська К.В. Ціннісні засади діяльності освітніх закладів: навч.- метод. посібн. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2017. 136 с.

Ткачова Н.О. Аксіологічний підхід. Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. В.І. Лозової. Харків: Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. С. 126–146.

Ткачова Н.О. Історія розвитку цінностей в освіті: монографія. Харків:ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2004. 423 с.

Bunikowski D. Values and Axiology in the European Union Legal System in Context of the European Culture and the Constitution for Europe. Why does the EU Need the Axiology? 2013. URL:

https://www.researchgate.net/publication/303971870

Drelich S. European Axiological Community: a Unity Impossible to Deny. 4Liberty. 2013. September 13. URL: http://4liberty.eu/european-axiologicalcommunity-a-unity-impossible-to-deny/

Educational Roots, Reform in the Twentieth Century, Contemporary

Reform Trends, Future Challenges. URL:

https://education.stateuniversity.com/pages/2547/Western-Europe.html

Joint Statement on Citizenship Education & EU Common Values by the EU CONVINCE Project Partners. A Joint Initiative on Promoting EU Common Values and Inclusive Education. URL: https://www.esha.org/esha-projects/eucommon-values-and-inclusive-education/

Kiryakova A.V., Olkhovaya T.A., Melekesov G.A., Presnov A.A. The

Axiological Approach to the Analysis of the Problems of Modern University Education. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. № 2(3). P. 22–28.

Paolicchi P. Values-Education in Context. URL: http://good-id-inschools.eu/artikel/values-education-context

Parra-Luna F. Axiological Systems Theory. Encyclopedia of Life Support Systems. URL: https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C02/E6-46-01-07.pdf

Veugelers W., Groot I., Stolk V. Teaching Common Values in Europe. 2017. URL: https://research4committees.blog/2017/03/15/teaching-common-values-in-europe-2/

Valeev, A.A., Kondrat’eva I.G. Axiological Approach to the Development of Students’ Intercultural Competences by Foreign Language Means. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. № 191. Р. 361–365.

References

Bazaluk, O.O., Kravhenko, O.P., Kharchenko, L.M. (2019). Aksiolohichni zasady sychasnoi systemy osvity v Ukraini [Axiological principles of the modern education system of Ukraine]. Pereyaslav-Khmelnytsky: «KSV».

Vynnychuk, R., Kravchenko, L. (2019). Aksiolohichnyi pidhid u

vitchyznianiy pedahohichniy nautsi ta praktytsi: istoryko-pedahohichna retrospektyva [Axiological approach in domestic pedagogical science and practice: historical and pedagogical retrospective]. Vytoky pedahohichnoi maisternosi, 23, 22–28. Retrieved from https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183168

Yevdotiuk, A. (2014). Aksiolohichni zasady sychasnoi systemy osvity v Ukraini [Axiological principles of the modern education system in Ukraine]. Pedahohichnyi poshuk, 2(82), 12–15.

Kaliuzhna, T.G. (2012). Pedahohichna aksiologiia v umovah modernizatsii profesiyno-pedahohichnoi osvity [Pedagogical axiology in the conditions of modernization of professional and pedagogical education] / za red. O. V. Uvarkinoi. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University.

Levkivska, K.V. (2017). Tsinnisni zasady diialnosti osvitnih zakladiv

[Values of activity of educational institutions]. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University.

Tkachova, N.O. (2012). Aksiolohichnyi pidhid [Axiological approach]. Naukovi pidhody do pedahohichnyh doslidzhen / za zag. red. V. I. Lozovoi. Kharkiv: «Apostrophe».

Tkachova, N.O. (2004). Istoriia rozvytku tsinnostei v osviti [History of the development of values in education]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University.

Bunikowski, D. (2013). Values and Axiology in the European Union Legal System in Context of the European Culture and the Constitution for Europe. Why does the EU Need the Axiology? Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/303971870

Drelich, S. (2013). European Axiological Community: a Unity Impossible to Deny. 4Liberty, September 13. Retrieved from http://4liberty.eu/europeanaxiological-community-a-unity-impossible-to-deny/

Educational Roots, Reform in the Twentieth Century, Contemporary

Reform Trends, Future Challenges. (n.d.). Retrieved from

https://education.stateuniversity.com/pages/2547/Western-Europe.html

Joint Statement on Citizenship Education & EU Common Values by the EU CONVINCE Project Partners. A Joint Initiative on Promoting EU Common Values and Inclusive Education. (n.d.). Retrieved from https://www.esha.org/eshaprojects/eu-common-values-and-inclusive-education/

Kiryakova, A.V., Olkhovaya, T.A., Melekesov, G.A., Presnov, A.A.

(2015). The Axiological Approach to the Analysis of the Problems of Modern University Education. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 2(3), 22–28.

Paolicchi, P. (n.d.). Values-Education in Context. Retrieved from

http://good-id-in-schools.eu/artikel/values-education-context

Parra-Luna, F. (n.d.). Axiological Systems Theory. Encyclopedia of Life Support Systems. Retrieved from https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C02/E6-46-01-07.pdf

Veugelers, W., Groot, I., Stolk, V. (2017). Teaching Common Values in Europe. Retrieved from https://research4committees.blog/2017/03/15/teachingcommon-values-in-europe-2/

Valeev, A.A., Kondrat’eva, I.G. (2015). Axiological Approach to the

Development of Students’ Intercultural Competences by Foreign Language Means. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 361–365.




DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.11

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.