ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

О. В. Попова, С. Т. Золотухіна

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі формування підприємницької компетентності студентів у процесі їхньої професійної підготовки. Автором стверджується, що підприємницька діяльність є одним із важливіших завдань сучасної вищої освіти. Навіть, не займаючись спеціально підприємництвом у професійній діяльності, фахівець постійно вступає в підприємницькі відносини (наприклад, розробляючи або беручи участь у бізнес-проєктах у галузі освіти; вибираючи товари і послуги з різноманітних пропозицій тощо). Отже, на думку автора статті, в умовах ринкової економіки у фахівця з вищою освітою має бути сформована підприємницька компетентність. Утім, проблема формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки не знайшла достатнього осмислення у вітчизняній педагогічній науці та практиці в контексті сучасних викликів. Підприємницьку компетентність автором визначено як інтегральну характеристику особистості фахівця, що відображає сукупність знань, умінь, досвіду, особистісних якостей, яка забезпечує успішність здійснення підприємницької діяльності в різних сферах життєдіяльності. Структуру підприємницької компетентності майбутнього фахівця представлено як сукупність інтелектуально-когнітивного, діяльнісно-досвідного та рефлексивноособистісного компонентів, які тісно взаємопов’язані між собою. У статті розкрито можливості різних способів забезпечення процесу формування підприємницької компетентності студентів у процесі їхньої професійної підготовки (зустрічі з успішними підприємцями, метод проєктів, «брейнстормінг», вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із підприємницькою сферою, рольові та ділові ігри, case-метод, завдання дослідницького характеру тощо).

Ключові слова


студент; підприємницька компетентність; формування; навчально-методичний інструментарій; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Білова Ю.А. Деякі аспекти формування підприємницької

компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер: Педагогічні науки. 2015. Вип. 1. С. 10-14.

Демидов В.В. Формирование компетентности студентов вуза в сфере предпринимательства: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. 2007. 20 с. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-kompetentnosti-studentovvuza-v-sfere-predprinimatelstva

Деркач А.А. Психология развития профессионала: учеб. пособие. М. : РАГС, 2000. 125 с.

Закон України «Про підприємництво». Відомості Верховної Ради

України. 1991. № 14.

Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Концепція «Нової української школи». URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/uasch2016/konczepcziya.html

Ляшенко М.Ю. Формування фахової компетентності з основ підприємництва у майбутніх учителів технологій : дис. … канд. пед. наук. 13.00.02 «Теорія і методика навчання технологій». Київ, 2017. 230 с.

Матукова Г.І. Підприємницька компетентність майбутніх фахівців економічного профілю: теорія і практика: монографія. Кривий Ріг : Чернявський Д.О. , 2015. 539 с.

Соколова Е.В. Формирование предпринимательских компетенций с помощью проектной деятельности учащихся. Формирование профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения предпринимательству : матер. Междунар. конф. М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2014. С.161–165.

Сулаева Е.П. К вопросу о предпринимательской компетентности

студентов техникума. Школа будущего. 2011. № 6. С. 55–61.

Шапран О.І. Сутність і структура підприємницької компетентності

майбутніх економістів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2016. Вип. 5. С. 136–141.

Шевчук О.Б. Система економічних ситуаційних завдань як засіб

формування професійних компетенцій майбутніх фахівців

фінансовоекономічного профілю. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_49

Popova E., Vasylieva S., Agarkova N. Innovative education processes at the beginning of the XXI century. Wissenschaft für den modernen menschen. wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, gesetz. Book 1. Part 1. Karlsruhe: NetAkhatAV, 2020. Р.116-125.

Popova O.V., Lebedieva K.O. Interconnection of Recourse and Ergonomic Approaches as a Condition of Optimization of the Process of Students’ Professional Competence Formation in the Educational Environment of Higher Technical Education Institution. Educational Studios: Theory and Practice: monograph / edit. I.M. Trubavina, S.T. Zolotukhina. Vienna: Premier Pudlsshing, 2019. P. 21–29.

References

Bilova, Y.А. (2015). Deiaki aspekty formuvannia pidpryiemnytskoi

kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi profesiinoi pidhotovky. [Some aspects of formation of entrepreneurial competence of future economists in the process of professional training.] Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Ser. : Pedahohichni nauky, 1, 10–14.

Demydov, V.V. (2007). Formyrovanye kompetentnosty studentov vuza v sfere predprynymatelstva [Formation of the competence of university students in the field of entrepreneurship]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk 13.00.08. URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-kompetentnosti-studentov-vuza-vsfere-predprinimatelstva

Derkach А.А. (2000). Psihologiya razvitiya professionalа [Psychology of professional development]. М.: RAGS.

Zakon Ukrayini «Pro pidpriyemnictvo» [On Entrepreneurship]. (1991). Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini, 14.

Zimnyaya, I.A. (2003). Klyuchevye kompetencii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competencies is a new paradigm of education results]. Vysshee obrazovanie segodnya, 5, 34–42.

Koncepciya «Novoyi ukrayinskoyi shkoli» [The concept “New Ukrainian School”]. (2016). URL : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/uasch2016/konczepcziya.html

Lyashenko, М.Y. (2017). Formuvannya fahovoyi kompetentnosti z osnov pidpriyemnictva u majbutnih uchiteliv tehnologij [Formation of professional competence in the basics of entrepreneurship in future teachers of technology]: dis. … kand. ped. nauk. 13.00.02 «Teoriya i metodika navchannya tehnologij». Kyiv.

Matukova, G.І. (2015). Pidpriyemnicka kompetentnist majbutnih fahivciv ekonomichnogo profilyu: teoriya i praktika [Entrepreneurial competence of future specialists in economics: theory and practice]. Krivij Rig: Chernyavskij D.О.

Sokolova, E.V. (2014). Formirovanie predprinimatelskih kompetencij s pomoshyu proektnoj deyatelnosti uchashihsya [Formation of entrepreneurial competencies through students’ project activities]. Formirovanie professionalnyh predprinimatelskih kompetencij molodezhi v processe obucheniya predprinimatelstvu: mater. Mezhdunar. konf. M. Moskovskij finansovopromyshlennyj universitet «Sinergiya»,161–165.

Sulaeva, E.P. (2011). K voprosu o predprinimatelskoj kompetentnosti

studentov tehnikuma [On the issue of entrepreneurial competence of college students]. Shkola budushego, 6, 55–61.

Shapran, О. І. (2016). Sutnist i struktura pidpriyemnickoyi kompetentnosti majbutnih ekonomistiv [The essence and structure of entrepreneurial competence of future economists]. Visnik Cherkaskogo universitetu. Seriya Pedagogichni nauki, 5, 136–141.

Shevchuk, O.B. (2013). Sistema ekonomichnih situacijnih zavdan yak zasib formuvannya profesijnih kompetencij majbutnih fahivciv

finansovoekonomichnogo profilyu [System of economic situational tasks as means of forming professional competencies of future specialists of financial and economic profile]. Naukovij visnik Donbasu, 4. URL :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_49

Popova E., Vasylieva S., Agarkova N. (2020). Innovative education

processes at the beginning of the XXI century. Wissenschaft für den modernen Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія».

menschen. wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, gesetz. Book 1. Part 1. Karlsruhe: NetAkhatAV, Р.116–125.

Popova O.V., Lebedieva K.O. (2019). Interconnection of Recourse and Ergonomic Approaches as a Condition of Optimization of the Process of Students’ Professional Competence Formation in the Educational Environment of Higher Technical Education Institution. Educational Studios: Theory and Practice: monograph / edit. I.M. Trubavina, S.T. Zolotukhina. Vienna: Premier Pudlsshing. P.21–29.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.12

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.