РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Т. В. Потапчук

Анотація


Мета статі – проаналізувати професійну компетентність магістрів дошкільної освіти у наукових дослідженнях та простежити підвищення якості професійних і особистісних характеристик педагогів в установах професійної освіти. У статті розкрито поняття «професійна компетентність магістра», представлено теоретичну модель Д.Р. Левітеса щодо поетапного конструювання змістово-цільового компонента технології, яка представляє особливу цінність для проведення педагогічного експерименту. Висвітлено аналіз динамічних змін якості діяльності за такими рівнями, як світоглядний, методологічний, теоретичний та практичний. Схарактеризовано принципи, методи і прийоми навчання слухачів в системі підвищення кваліфікації. Зазначено, що в педагогічній науці й практиці гостро позначилася потреба ресурсного забезпечення процесу розвитку компетентності педагога в умовах, адекватних сучасному стану освіти, – безперервному і гуманістичному. На етапі післядипломної освіти педагога закладу дошкільної освіти (ЗДО) можливості успішного розвитку його компетентності мають визнаватися установами додаткової професійної освіти, що відповідає логіці ієрархічних структур безперервної освіти. Однак, як засвідчує досвід реформування освіти, система додаткової професійної освіти, якій притаманний гранично високий консерватизм та інерція, традиційно «запізнюється» у своїй реакції на життя суспільства. Зазначено, що теоретична основа дослідження формувалася з урахуванням наукових праць концептуального способу опису моделі системи розвитку педагогічної компетентності педагога ЗДО, що дозволило визначити психолого-педагогічні, соціокультурні ресурси розвитку компетентності педагога у процесі підвищення кваліфікації на базі установ додаткової професійної освіти. Тому підвищення якості професійних і особистісних характеристик педагогів в установах професійної освіти дає підставу для висновку про необхідність засвоєння вихователями логіки діяльності, у процесі якої вихователь має підвищувати рівень педагогічної компетентності

Ключові слова


компетенція; кваліфікація; професійна компетентність магістра; безперервна освіта; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Братченко С.Л. Гуманитарная экспертиза образования: условия

проведения. Школьные технологии. 2001. Вып.4. С. 137–149.

Краевский В.В. Образование, воспитание, социализация в контексте педагогической науки. Мир образования-образование в мире. 2001. Вып. 2. С.11–22.

Левитес Д.Г. Автодидактика. М., 2004. 318 с.

Мартиняк Т.П. Російсько-український словник іншомовних слів. Х.:Прапор, 1999. 392 с.

Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую

деятельность. М.: Пед. общество России, 2002. 268 с.

Митина Л.М., Ефимова Н.С. Интеллектуальная гибкость учителя:

психологическое содержание, диагностика, коррекция. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003.

с.

Профессионализм методиста, или Один в пяти лицах / Т.А. Сергеева, Н.М. Уварова, С.Е. Назарова и др. М.: ИРПО, 2002. 224 с.

Шепель В.М. Человековедческие технологии: сущность и перспективы.Мир образования – образование в мире. 2001. Вып.4. С. 94–105.

Шишов С.Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход к образованию как необходимость. Мир образования-образование в мире. 2001. Вып. 4. С. 8–19.

References

Bratchenko, S.L. (2001). Humanitarian examination of education: conditions of conducting. School Technologies, 4, 137–149.

Kraevsky, V.V. (2001). Education, upbringing, socialization in the context of pedagogical science. The world of education is education in the world, 2,11–22.

Levites, D.G. (2004). Autodidactics. M.

Martyniak, T.P. (1999). Russian-Ukrainian dictionary of foreign words. Kh.:Flag.

Mizherikov, V.A., & Ermolenko, M.N. (2002). Introduction to pedagogical activity. M.: Ped. Society of Russia.

Mitina, L.M., & Efimova, N.S. The intellectual flexibility of the teacher: psychological content, diagnostics, correction. (2003). M.: Moscow Psychological and Social Institute: Flint.

Professionalism of Methodist, or One in five Persons (2002). / Sergeeva, Т.А., Uvarova, N.M. … Nazarova, S.E. M.: IRPO.

Shepel, V.M. (2001). Human Technologies: Essence and Perspectives. The world of education is education in the world, 4, 94–105.

Shevsh, S.E., & Agapov, I.G. (2001). Competency approach to education as a necessity. The world of education is education in the world, 4, 8–19.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.13

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.