ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АРСЕНАЛ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ

І. А. Прокопенко

Анотація


Актуальність дослідження полягає у тому, що система підготовки майбутніх учителів на засадах технологізації до фасилітаційної взаємодії з учнями є важливим чинником в сучасній освіті. Мета статті – визначення на основі аналізу наукової літератури технологічного арсеналу системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. Автором обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями, яку визначаємо як системне планування, імплементацію та діагностику її компонентів. Розроблена технологія містить мету та етапи реалізації. В дослідженні доведено, що дієвості підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями сприяють такі етапи: мотиваційноціннісний, змістово-діяльнісний та оцінно-рефлексійний. Автором визначено стратегії, які адаптовані до технологічного арсеналу системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями: метакогнітивна (обмірковування процесу навчання, його планування, контроль правильності розуміння сприйнятої інформації, самооцінку, здійснення моніторингу в процесі виконання різноманітних завдань), когнітивна (трансформація та організація навчальної інформації), соціо-емоційна (вплив соціальних та емоційних факторів на процес оволодіння діяльністю). На нашу думку, правильно застосована стратегія забезпечує суб’єктивну впевненість у досягненні позитивного результату. В дослідженні, ґрунтуючись на структуру готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії, дієвим є оволодіння стратегіями здійснення фасилітаційної взаємодії, які можливі при створенні трьох типів спеціальних ситуацій: навчальні (реальні), уявні реальні (професійні), уявні нереальні (фантазійні). В процесі проведеного аналізу способами вирішення проблемних ситуацій при підготовці майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями доведено, що є проблемні й інформаційні запитання, заздалегідь підготовлені вчителем або ті, що з’являються в процесі їх аналізу й вирішення.

Ключові слова


майбутній учитель; освіта; підготовка; система; технологія; тренінги; учні; фасилітаційна взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко, С.У., Олійник, П.М., & Федорченко В.К. (2003). Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. Київ:Вища школа.

Загвязинский, В.И., & Атаханов, Р.А. (2003). Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособ. М.: Академия.

Лозова, В.І. (2003). Стратегічні питання сучасної дидактики. Шлях освіти, 2, 11–16.

Пєхота, О.М. (2000). Освітні технології: Київ: А.С.К.

Поташник, М.М. (2011). Управление профессиональным ростом

учителя в современной школе. М.: Центр педагогического образования.

Прокопенко, І.Ф., & Євдокимов, В.І. (2005). Педагогічні технології: навч. посібник. Харків: Колегіум.

Прокопенко, І.Ф. та колектив авторів. (2018). Педагогічні технології в підготовці вчителів: навч. посібник. Харків: Мітра.

Прокопенко, І.А. (2019). Обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. Теорія та методика навчання та виховання, 47, 101–112. doi:10.34142/23128046.2019.47.09.

Янкович, О., Беднарек, Ю., & Анджеєвська, А. (2015). Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім В. Гнатюка.

O’Mally, J.M., & Charnot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge.

References

Honcharenko, S.U., Olіinyk, P.M., Fedorchenko, V.K. (2003). Metodyka navchannia і naukovykh doslіdzhen u vyshchіi shkolі [Methods of teaching and research in higher education]. K.: Vyshcha shk. (in Ukrainian).

Zagvyazinskij, V.I., Atahanov, R.A. (2003). Metodologiya i metody

psihologo-pedagogicheskogo issledovaniya [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]: ucheb. posob. M.: Akademiya. (in Russian).

Lozova, V.I. (2003). Stratehіchnі pytannia suchasnoi dydaktyky [Strategic issues of modern didactics]. Shliakh osvіty, 2, 11–16. (in Ukrainian).

Piekhota, O.M. (2000). Osvіtnі tekhnolohіi [Educational technologies]. K.: A.S.K. (in Ukrainian).

Potashnyk, M.M. (2011). Upravlenye professyonalnym rostom uchytelia v sovremennoi shkole [Management of teacher professional development in a modern school]. M.: Tsentr pedahohycheskoho obrazovanyia. (in Russian).

Prokopenko, I.F., Yevdokymov, V.I. (2005). Pedahohіchnі tekhnolohіi [Pedagogical technologies]: navch. posіbnyk. Kharkіv: Kolehіum. (in Ukrainian).

Prokopenko, I.F. et al. (2018). Pedahohіchnі tekhnolohіi v pidhotovtsi vchyteliv [Pedagogical technologies in preparing teachers]: navch. posіbnyk. Kharkіv: Mitra. (in Ukrainian).

Prokopenko, I.A. (2019). Obgruntuvannia systemy pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv do fasylіtatsіinoi vzaiemodіi z uchniamy zakladіv zahalnoi serednoi osvіty [Substantiation of the system of preparation of future teachers for facilitation interaction with students of general secondary education institutions]. Teorіia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, 47, 101–112. doi:10.34142/23128046.2019.47.09. (in Ukrainian).

Yankovych, O., Bednarek, Yu., Andzheievska, A. (2015). Osvіtnі

tekhnolohіi suchasnykh navchalnykh zakladіv [Educational technologies of modern educational institutions]: navchalno-metodychnyi posіbnyk. Ternopіl: TNPU іm V. Hnatiuka. (in Ukrainian).

O’Mally, J.M., & Charnot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge. (in English).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.14

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.