ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

С. В. Сапожников

Анотація


У статті визначаються основні теоретичні (філософський, світоглядний, ціннісно-смисловий та нормативний) та прикладні (мотиваційний, психолого-педагогічний, особистісний та конструктивнотехнологічний) аспекти формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців, розкривається сутність кожного з них, вивчається та аналізується сутність таких понять як «культура професійної комунікації майбутніх фахівців», «формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців». У роботі презентовано основні етапи процесу формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців в умовах закладів вищої освіти України, основні рівні її формування (високий, умовно високий та середній) та критерії сформованості (прийняття соціального та особистісного смислу професійної діяльності; переживання професійної діяльності та особистісного смислу; переживання професійної діяльності як процесу творчої самореалізації; володіння орієнтовною основою різних видів та напрямів професійної діяльності; уміння сприйняття та аналізу процесів навколишнього світу; вміння самостійно сформулювати проблему у вигляді творчої задачі; критично відносити проблеми буття до певного класу професійних задач; мати досвід розроблення стратегій вирішення різноманітних професійних задач; досвід самоаналізу власної професійної діяльності на підставі вироблених критеріїв.). У змісті професійної освіти виявляється особливий надпредметний (метапредметний) компонент – досвід реалізації компетентностей, який забезпечує формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців. У публікації аргументовано доведено її важливість у житті людини, соціальних груп та соціуму, висвітлено перспективи подальших наукових розвідок, а саме: вивчення завдань, функцій та тенденцій розвитку культури професійної комунікації майбутніх фахівців, визначення методологічних орієнтирів та оптимальних організаційно-педагогічних умов її формування, розроблення адекватного науково-методичного забезпечення цього процесу.

Ключові слова


культура професійної комунікації майбутніх фахівців; заклад вищої освіти; аспект; критерій сформованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Запара О.В. Коммуникативная культура в структуре профессионализма будущих педагогов системы дошкольного образовательного учреждения. URL: conf.bstu.ru/conf/docs/0037/1709.doc.

Іванченко Л.М. Формування комунікативної культури сучасного

інженера у студентів національного технічного університету «КПІ». URL: http://kamts1.kpi.ua/node/558.

Кузнєцова Т. Аксіологія соціальних комунікацій. Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2012. 300 с.

Лівенцова В.А. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ [Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка]. Тернопіль, 2002. 20 с. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія».

Мудрик А.В. Коммуникативная культура учителя. Мир психологии. 1996. № 3. С. 42–45.

Руденко Л.А. Формування комунікативної культури майбутніх

фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія. Львів : Піраміда, 2015. 342 с.

Шовкун М.П. Складові комунікативної культури студентів. URL:

brar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=6451&start=2.

Сапожников С.В. Психологічна підготовка майбутнього учителя до спілкування з учнями: основні завдання. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2019. № 1 (17). C. 37–44. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-1-17-5

References

Zapara, O.V. (n.d.). Communicative culture in the structure of professionalism of future teachers of preschool education. Retrieved from conf.bstu.ru/conf/docs/0037/1709.doc.

Ivanchenko, L.M. (n.d.). Formation of communicative culture of a modern engineer in students of the National Technical University “KPI”. Retrieved from http://kamts1.kpi.ua/node/558.

Kuznietsova, T. (2012). Axiology of social communications. Sumy: Vyd-vo Sumskoho derzhavnoho universytetu.

Liventsova, V.A. (2002). Formation of a culture of professional communication in future managers of the non-productive sphere. (Doctor’s Thesis). Ternop. derzh. ped. un-t im. V. Hnatiuka. Ternopil.

Mudryk, A.V. (1996). Communicative culture of the teacher. Moscow: Myr psykholohyy.

Rudenko, L.A. (2015). Formation of communicative culture of future specialists in the field of service in vocational schools. Lviv : Piramida.

Shovkun, M.P. Components of communicative culture of students.

Retrieved from brar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=6451 &start=2.

Sapozhnykov, S.V. (2019). Psychological preparation of the future teacher to communicate with students: the main tasks. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky, 1(17), 37–44. doi:10.32342/2522-4115-2019-1-17-5
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.15

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.