РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. В. Скорик, Н. В. Грицик

Анотація


У статті піднімається питання професійної підготовки майбутнього вчителя, шляхів її удосконалення та оптимізації. Визначено, що особливий інтерес у питанні вдосконаленні фахової підготовки майбутнього педагога становить підхід, який розроблено в контексті ідеї створення праксеологічного освітнього середовища. Метою статті є дослідження ролі праксеологічного підходу в контексті професійного становлення майбутнього вчителя. Методи. Під час дослідження використовувались такі теоретичні методи, як аналіз та синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення та систематизація, ідеалізація, абстрагування. Результати. У статті розглядаються сутність, зміст та структура таких педагогічних категорій, як: «праксеологічний підхід», «праксеологія», «праксеологічне освітнє середовище». У дослідженні розкрито сутність функцій праксеологічного підходу та проаналізовано їх взаємозв’язок у праксеологічному освітньому середовищі професійного становлення майбутнього вчителя. Запропоновано остаточний та порівняльний аналіз впровадження праксеологічного підходу в контексті підвищення кваліфікації майбутнього вчителя у закладі вищої освіти. У статті розглядається визначальний аналіз загальнонаукових концепцій, таких як праксеологічний підхід у контексті професійного розвитку майбутнього вчителя. Висновок. Зазначається, що праксеологічний підхід формує та розвиває такі важливі праксеологічні компетенції майбутнього вчителя, як здатність планувати, організовувати та оцінювати якість власних освітніх та професійних досягнень.

Ключові слова


професійна підготовка; праксеологія; праксеологічний підхід; праксеологічне освітнє середовище; функції праксеологічного підходу

Повний текст:

PDF

Посилання


Зуев П.В. Праксеологичекий подход к решению проблемы повышения эффективности обучения. Педагогическое образование и наука. 2008. №3. С. 7 –15.

Котарбинський Т. Избранные произведения. Москва. Издательство иностранной литературы, 1963. 911 с.

Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе; под ред. проф. Г.Х. Попова; пер. с польск. Л.В. Васильева и В.И. Соколовского. Москва: Экономика, 1975. С.16 – 17.

Майборода В.К. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України. Вища освіта України. 2012. № 4.С. 31–36.

Малихін А.О. Сутність і принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль. 2014. № 3. С. 72–77

Проварова Є.М. Теорія і практика методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу: дис. д-ра пед. наук: 13.00.02. Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 502 с.

Пщоловский Т. Принципы совершенной деятельности: (Введение в праксеологию). Киев., Ин-т праксеологии, 1993. 271 с.

Сацков Н.Я. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя. Донецк: Сталкер, 1998. 448 с.

References

Zuev P.V. (2008). Prakseologichekij podhod k resheniju problemy

povyshenija jeffektivnosti obuchenija. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. [Praxeological approach to solving the problem of increasing the effectiveness of training ] Pedagogical education and science, 3, 7–15. (in Russian).

Kotarbinskij T. (1963). Izbrannye proizvedenija. [Selected works.] Moscow. Foreign Literature Publishing House. (in Russian).

Kotarbinskij T. (1975). Traktat o horoshej rabote [Treatise on Good Work; ed. by prof. G. Kh. Popova; per. from Polish. L.V. Vasiliev and V.I. Sokolovsky. Moscow. Economics. (in Russian).

Majboroda V.K. (2012). Problemy rozvytku prakseologhichnykh uminj majbutnikh kompetentnykh fakhivciv vyshhoji shkoly Ukrajiny. [Problems of development of praxeological skills of future competent specialists of higher education of Ukraine]. Higher education in Ukraine, 4, 31–36. (in Ukrainian).

Malykhin A.O. (2014). Sutnistj i pryncypy prakseologhichnogho pidkhodu v metodychnij pidghotovci majbutnjogho vchytelja tekhnologhij.[ The essence and principles of praxeological approach in the methodological training of future teachers of technology.] Journal of V. Hnatyuk. Ternopil National Pedagogical University. Pedagogy, 3, 72–77. (in Ukrainian).

Provarova Je.M. (2018). Teorija i praktyka metodychnoji pidghotovky majbutnjogho vchytelja muzyky na zasadakh prakseologhichnogho pidkhodu [Theory and practice of methodical training of future music teachers on the basis of praxeological approach]. (Doctor’s Thesis). National Pedagogical Dragomanov University. Kyiv. 502 p. (in Ukrainian).

Pshholovskij T. (1993). Principy sovershennoj dejatel’nosti: Vvedenie v prakseologiju. [Principles of Perfect Activity: Introduction to Praxeology].Kiev. Institute of Praxeology. (in Russian).

Sackov N.Ja. (1998). Prakticheskij menedzhment. Metody i priemy

dejatel'nosti rukovoditelja.[ Practical management. Methods and techniques of the head.] Donetsk. Stalker. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.16

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.