СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ

Н. М. Ткаченко

Анотація


У статті здійснено аналіз стану проблеми формування професійного іміджу вчителів іноземних мов в освітній практиці. Підкреслено, що наразі триває робота над розробленням стандартів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, тому перелік компетентностей, якими має характеризуватися випускник ОП за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (з вказанням мови)) досі відсутній. Кваліфікація випускника цієї предметної спеціальності відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій. За результатами вивчення освітньопрофесійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 14.02 Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови) окреслено виявлені загальні тенденції. Серед них: відсутність чіткого завдання формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у процесі їх підготовки у ЗВО; зорієнтованість ОПП на розвиток фахових компетентностей майбутніх фахівців та відсутність належної уваги розвитку особистості майбутнього педагога, у якого професійні знання та вміння поєднувалися б із затребуваними в професії особистісними характеристиками, розвиненим емоційним інтелектом і стресостійкістю, спрямованістю на ділову самопрезентацію, зовнішню привабливість і хороші манери; наявність компетентностей, що хоч і віддалено, але орієнтують підготовку майбутніх учителів іноземних мов на створення професійного іміджу. Репрезентовано результати самооцінювання науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у ЗВО, щодо їхньої готовності до реалізації ідей іміджелогії у професійній діяльності та сформованості їх власного професійного іміджу. Отримані дані засвідчили фрагментарність знань респондентів про імідж як феномен, недостатнє володіння механізмами іміджетворення, наявність утруднень у формуванні власного професійного іміджу, що свідчить про недостатню готовність більшості науково-педагогічних працівників до іміджетворення.

Ключові слова


імідж; професійний імідж; майбутній учитель іноземних мов; професійна підготовка; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко Н.М., Ткаченко І.О. До проблеми визначення поняття

«професійний імідж». Colloquium-journal. 2019. № 21 (45). Warszawa, Poland. С.58–60.

Освітня програма «Англійська мова та література в закладах освіти».Харків. 2019. URL: http://smc.hnpu.edu.ua/files/Profili_OP/Angliuska_mova_i_

literatyra_v_zakladah_osvitu_bakalavr.pdf

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Англійська мова та література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/педагогіка. Тернопіль. 2017. URl:

http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20

litsenzuvannia/014_Serednja_osvita_English_bakalavr.pdf

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (англійська та

німецька мови) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Суми, 2016. URL: https://sspu.edu.ua/media/ attachments/2020/02/20/opp-bakalavr-anglnim2.pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Кривий ріг. 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/1qx9JZwA2vl_VTe3Zge6pWX2V5HhC4Zx/view

Освітньо-професійна програма «014.02 Середня освіта. Мова та

література (англійська)». Полтава. 2016. URL: http://pnpu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/2.-014.02-serednya-osvita-mova-i-literatura-anglijskabak.pdf

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта Предметною спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (Англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Глухів. 2016. URL: http://nni.gnpu.edu.ua/images/OP/OP_eng_bak.pdf

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» : постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF

Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими

здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів : наказ МОН від 12 травня 2016 № 506. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16#Text

References

Tkachenko, N. M., Tkachenko, I. O. (2019).To the problem of defining of the notion «professional image». Colloquium-journal. № 21 (45). Warszawa, Poland. С. 58–60. (in Ukrainian).

Educational program “English language and literature in educational

institutions”. Kharkiv. 2019. Retrieved from: http://smc.hnpu.edu.ua/files/Profili_OP/Angliuska_mova_i_literatyra_v_zakladah_osvitu_bakalavr.pdf (in Ukrainian).

Educational and professional program “Secondary education (English language and literature)” of the first (bachelor’s) level of higher education in the specialty 014 Secondary education (Language and literature (English)) in the field of knowledge 01 Education/pedagogy. Ternopil. 2017. Retrieved from: http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/014_Serednja_osvita_English_bakalavr.pdf (in Ukrainian).

Educational and professional program “Secondary education (English and German)” of the first level of higher education in the specialty 014 Secondary education (Language and Literature (English)). Sumy, 2016. Retrieved from: https://sspu.edu.ua/media/attachments/2020/02/20/opp-bakalavr-anglnim2.pdf (in Ukrainian).

Educational and professional program of training specialists for education of the first (bachelor’s) level of higher education in the field of knowledge 01 Education/pedagogy specialty 014 Secondary education (Language and Literature (English)). Kryvyi Rih. 2016. Retrieved from:

https://drive.google.com/file/d/1qx-9JZwA2vl_VTe3Zge6pWX2V5HhC4Zx/view (in Ukrainian).

Educational and professional program “014.02 Secondary education. Language and Literature (English)”. Poltava. 2016. Retrieved from: http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/2.-014.02-serednya-osvita-mova-iliteratura-anglijska-bak.pdf (in Ukrainian).

Educational-professional program “Secondary education (Language and Literature (English))” of the first (bachelor’s) level of higher education in specialty 014 Secondary education. Subject specialty 014 Secondary education (Language and Literature (English)) in the field of knowledge 01 Education / Pedagogy. Hlukhiv. 2016. Retrieved from: http://nni.gnpu.edu.ua/images/OP/OP_eng_bak.pdf (in Ukrainian).

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2011). On approval of the National Qualifications Framework: Resolution. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 (in Ukrainian).

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2015). On approval of the list of branches of knowledge and specialties of training specialists in higher education: Resolution. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF (in Ukrainian).

The Ministry of Education of Ukraine (2016). On approval of the list of subject specialties of the specialty 014 Secondary education (on subject specialties) which is the bases for forming the state order and combining of specialties (subject specialties) in the system of pedagogical staff training: order. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16#Text (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.18

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.