ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО ТА ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ»

І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна, В. В. Байдала

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогіки – підготовці учителів до формування критичного і творчого мислення у дітей різного віку. Час глобалізації, діджиталізації, збільшення комп’ютерних та транснаціональних злочинів, зміни політичних векторів, економічних основ суспільства вимагають вміння самостійно приймати рішення в умовах, які постійно змінюються. У роботі визначено актуальність і доведено необхідність розробки спеціальної регіональної програми для педагогічних кадрів з підвищення кваліфікації в умовах реформування освіти і суспільства. Уперше сформульовані теоретичні основи відбору змісту, методів і форм викладання змісту програми з формування критичного та творчого мислення у дітей в курсі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Основою для розробки змісту програми став обґрунтований комплекс наукових підходів різного рівня, а саме: філософські підходи, підходи вищого теоретичного рівня, підходи загальнонаукові, підходи конкретно-наукові, педагогічні підходи, що дозволили сформулювати її зміст. Опитування ключових стейкхолдерів програми дозволило уточнити зміст програми. Вона містить 3 модулі: «Діагностика критичного і творчого мислення у дітей», «Сутність творчого та критичного мислення у дітей», «Формування творчого та критичного мислення у дітей». Програма розрахована на 30 годин. Практичне значення програми полягає в тому, що наведені конкретні методики діагностики і формування критичного і творчого мислення у дітей різного віку, ці методики вчителі опановують на власному досвіді.

Ключові слова


творче мислення; критичне мислення; підвищення кваліфікації педагогічних працівників; діагностика мислення; методика формування творчого і критичного мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Вукіна Н., Дементієвська Н., Сущенко І. Критичне мислення: як цього навчити. Харків, 2007. 190 с.

Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів. К.: Вид-во «Плеяди», 2006. 220 с.

Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. Москва: «Народное образование», 2000. 248 с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва:

Педагогика, 1989. 192 с.

Горькова С.О. Дебати як засіб розвитку критичного мислення. Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи. Харків: ХДПУ–ОВС, 2002. Вип. 17. С. 98–102.

Кравченко Н.А. Критична освіта як основа педагогічної концепції Паулу Фрейре. Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи. Харків: ХДПУ–ОВС, 2002. Вип. 17. С. 50–52.

Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. Х.: Основа, 1990. 85 с.

Олійник Т.О. Спецкурс з критичного мислення. Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи. Харків: ХДПУ–ОВС, 2002. Вип. 17. С. 102–110.

Троцко А.В., Трубавина И.Н. Основы эвристической деятельности в управлении. Харьков: ХГПУ, 1998. 219 с.

Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблема мирового образования в ХХІ в. Харьков: НУВС, 1999. 285 с.

References

Vukina, N., Dementiievska, N. & Sushchenko, I. (2007). Critical thinking: how to teach it. Kharkiv.

Krouford, A., Saul, V., Metiuz, S., & Makinster, D. (2005). Teaching and learning strategies for the thinking classroom. New York: Open Society Institute.

Bashmakov, M. (2000). Theory and practice of productive learning.

Moscow: Narodnoe obrazovanye.

Bespalko, V. (1989). Components of pedagogical technology. Moscow: Pedagogy.

Horkova, S. (2002). Debate as a means of developing critical thinking. Means of teaching and research work, 17, 98–102.

Kravchenko, N. (2002). Critical education as the basis of Paulo Freire’s pedagogical concept. Means of teaching and research work, 17, 50–52.

Lozova, V. (1990). Cognitive activity of schoolchildren. Kharkiv: Osnova.

Oliinyk, T. (2002). Special course on critical thinking. Means of teaching and research work, 17, 102–110.

Trotsko, A. & Trubavina, I. (1998). Fundamentals of heuristic activities in management. Kharkov : HGPU.

Tiahlo, A., & Voropai, T. (1999). Critical Thinking: The Problem of

World Education in the 21st Century. Kharkov.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.19

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.