ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КНР

Цін Шень

Анотація


У статті розкрито значення загальної культури та її компоненти. Узагальнено погляди педагогів, мислителів, філософів, учених минулого та сучасності на те, що учитель повинен володіти високим рівнем духовноморальної культури. Визначено суть духовно-моральної культури під якою розуміють духовний світ людини, систему потреб, орієнтацій, ідеалів, цінностей, загальнолюдських норм які відображають моральну сторону життєдіяльності людини та духовність її особистості. Окреслено різні рівні духовної культури особистості: рівень засвоєння загальних духовних цінностей та культури; характер вибору та рівень участі особистості у виробництві духовних цінностей, в освоєнні та споживанні духовних багатств; спрямованість мотивів участі в створенні та споживанні духовних цінностей; рівень освіти, кваліфікації, культури мислення, почуттів та поведінки; створювати умови та спонукати до самовдосконалення. Обґрунтовано залежність духовно-морального виховання школярів від загальної культури вчителя. Висвітлено вимоги до учителів, які висували відомі у всьому світі педагоги-філософи України та КНР; з’ясовано, що у процесі підготовки майбутнього вчителя музики окрім оволодіння ним необхідними професійними знаннями і навичками, особливо важливі ще й рівень його духовної культури та моральний образ. Окреслено коло завдань, що допоможе вирішити проблему морально-духовного розвитку особистості учителя: досягнення єдності культури мислення та розумової праці, розвиток духовно-моральні потреби та інтересів, виховання моральної свідомості та культури. Визначено, що засобами формування духовно-моральної культури майбутніх учителів музики КНР та України є навчальні дисципліни, виховна робота закладу освіти, гуртки, факультативи, секції та інше.

Ключові слова


загальна культура; духовно-моральна культура; майбутній вчитель музики

Повний текст:

PDF

Посилання


Белякова О.С. Загальнокультурна підготовка майбутніх вчителів в освітньому процесі педагогічних університетів. автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків. 2015. 20 с.

Донцов А. Моральна культура вчителя. Монографія. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразина, 2008. 240 с.

Дунцзянь Цзяо. Народные традиции Китая в ситуации модернизации общества; автореф. дис… канд. культур. наук: 24.00.01. М., 2001. 24 с.

Илларионова Л.П. Фомирование духовно-нравственной культуры учителя в системе непрерывного педагогического образования. Сибирский педагогический журнал. 2005. №2. С. 53–71.

Кучерова О.Є. Духовно-нравственная культура учителя в контексте современности. Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2014. №20(191), вып.23. С. 189-195.

Лю Цзин. Преимущества новой системы подготовки учителей музыки в учебных заведениях КНР по специальности «Музыкальное образование». Искусство и культура 2017. № 4(28). С. 91–96.

Петлява В.В. Педагогічні умови формування моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов. Дис. канд. пед наук:13.00.04, 2019, 261с.

Процюк В. Культурологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. № 12. С.124–129.

Сковорода Г. Твори: в 2 т. / Український науковий інститут Гарвардського університету, Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. К.: Обереги, 1994. Т. 1. 527 с.

Чжен В. Модернізаційний потенціал конфуціанства на етапі “політики реформ і відкритості”: Можливості та реалії. Краєзнавчі дослідження. 2017. № 1–2. С.22–33.

Чжу Цзюньцяо. Особливості формування музичної культури школярів засобами вокального виконавства. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 2013. №18 (277), Ч. ІІ, С. 206–213.

Шевченко Ю., Абламонова В. Духовно-моральні цінності як основа морального виховання молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 7(51). С 476–485.

Щербина А. Формирование духовно-нравственной культуры будущих педагогов дошкольных образовательных учереждений. автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.08. Москва, 2013. 26.с.

References

Belyakova, O.S. (2015). Zagal`nokul`turna pidgotovka majbutnix vchy`teliv v osvitn`omu procesi pedagogichny`x universy`tetiv [General cultural training of future teachers in the educational process of pedagogical universities]. (PhD’s Thesis). Kharkiv.(in Ukrainain).

Doncov, A. (2008). Moralna kultura vchitelya Moralna kultura vchitelya [Moral culture of а teacher]. Kh.: KhNU imeni V.N. Karazina. (in Ukrainain).

Dunczyan Czyao. (2001). Narodnye tradicii Kitaya v situacii modernizacii obshestva [Folk traditions in China in a situation of modernization of society]. (PhD’s Thesis). M. (in Russian).

Illarionova, L.P. (2005). Fomirovanie duhovno-nravstvennoj kultury

uchitelya v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Formation of the spiritual and moral culture of a teacher in the system of continuous pedagogical education]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal, 2, 53–71. (in Russian).

Kucherova, O.Ye. (2014). Duhovno-nravstvennaya kultura uchitelya v kontekste sovremennosti [Spiritual and moral culture of a teacher in the context of modernity]. Nauchnye vedomosti BelGU. Ser. Gumanitarnye nauki, 20(191), Vyp. 23, 189–195. (in Russian).

Lyu Czin (2017). Preimushestva novoj sistemy podgotovki uchitelej

muzyki v uchebnyh zavedeniyah KNR po specialnosti «Muzykalnoe obrazovanie» [Advantages of the new system of training music teachers in educational institutions of the PRC in the specialty “Music Education”]. Iskustvo i kultura, 4(28), 91–96. (in Ukrainain).

Petlyava, V.V. (2019). Pedagogichni umovy` formuvannya moral`noyi kul`tury` majbutn`ogo vchy`telya inozemny`x mov [Pedagogical conditions of moral culture formation of a future teacher of foreign languages]. (PhD’s Thesis). (in Ukrainain).

Procyuk, V. (2015). Kul`turologichni aspekty` pidgotovky` majbutn`ogo vchy`telya muzy`ky` [Cultural aspects of training a future music teacher]. Aktual`ni py`tannya gumanitarny`x nauk, 12, 124–129. (in Ukrainain).

Skovoroda, H. (1994). Tvory: v 2 t.[Works: in 2 volumes] (Vol. 1). K.: Oberehy. (in Ukrainain).

Chzhen, V. (2017). Modernizacijnij potencial konfucianstvana etapi

“politiki reform i vidkritosti”: Mozhlivosti ta realiyi [Confucian modernization potential at the stage of "policy of reform and openness": Opportunities and realities]. Krayeznavchi doslidzhennya, 1–2, 22–33. (in Ukrainain).

Chzhu Tsziuntsiao (2013). Osoblyvosti formuvannia muychnoi kultury shkoliariv zasobamy vokalnoho vykonavstva [Formation features of musical culture of schoolchildren by means of vocal performance]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 18(277), 206–213. (in Ukrainain).

Shevchenko, Yu., & Ablamonova V. (2015). Duxovno-moral`ni cinnosti yak osnova moral`nogo vy`xovannya molodshy`x shkolyariv [Spiritual and moral values as a basis of moral education of junior pupils] Pedagogichni nauky`: teoriya, istoriya, innovacijni texnologiyi, 7(51), 476–485. (in Ukrainain).

Sherbina, A. (2013). Formirovanie duhovno-nravstvennoj kultury budushih pedagogov doshkolnyh obrazovatelnyh ucherezhdenij [Formation of spiritual and moral culture of future teachers of preschool educational institutions]. (PhD’s Thesis). Moscow. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.20

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.