НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

А. В. Пасічніченко

Анотація


Стаття  містить  аналіз  змісту  та  методичних  аспектів  викладання навчальної  дисципліни  «Психологія  дитячої  творчості»  студентам  напряму підготовки  6.010101  -  Дошкільна  освіта.  У  статті  обґрунтовано актуальність даного курсу, визначено його специфіку, мету, завдання, уміння та  навички,  якими  повинні  оволодіти  студенти  у  результаті  вивчення  даної дисципліни. Зазначено,  що  програма  курсу  "Психологія  дитячої  творчості" складається  з  таких  модулів:  «Загальна  характеристика  творчої  діяльності особистості»  та  «Психологічні  особливості  дитячої  творчості».  Детально проаналізовано зміст кожного змістового модуля навчальної дисципліни. У статті розглядаються методичні аспекти організації та проведення лекційних  і  практичних  занять  з  кусу  «Психологія  дитячої  творчості», визначено їх специфіку. Наголошується на ефективності проблемного викладу матеріалу,  використанні  у  процесі  проведення  занять  дискусій,  ділових  і рольових ігор, тренінгів, що сприятиме формуванню системи знань, умінь та навичок,  які  відповідають  вимогам  сучасності,  та  дозволять  студентам ефективно  їх  реалізувати  у  майбутній  практичній  діяльності  вихователя дошкільного навчального закладу.

Ключові  слова:  дитяча  творчість,  навчальна  дисципліна,  студент, лекція, практичне заняття.

 

Статья  включает  анализ  содержания  и  методических  аспектов преподавания  дисциплины  «Психология  детского  творчества»  студентам специальности  6.010101  -  Дошкольное  образование.  В  статье  обоснована актуальность этого курса, определена его специфика, цели, задачи, умения и навыки, которыми студенты должны овладеть в результате изучения даной дисциплины.  Отмечено,  что  программа  курса  «Психология  детского  творчества» состоит  из  следующих  модулей:  «Общие  характеристики  творческой деятельности  личности»  и  «Психологические  особенности  детского  творчества».  Детально  проанализировано  содержание  каждого  модуля учебной дисциплины.  В  статье  рассматриваются  методические  аспекты  организации  и проведения  лекционных  и  практических  занятий  по  курсу  «Психология детского  творчества»,  определена  их  специфика.  Подчеркивается эффективность проблемного изложения материала и использование в процессе проведения  занятий  дискуссий,  деловых  и  ролевых  игр,  тренингов,  которые будут  содействовать  формированию  системы  знаний,  умений  и  навыков, соответствующим требованиям нашего времени, и позволяющим студентам эффективно  реализовать  их  в  предстоящей  практической  деятельности воспитателя дошкольного учебного заведения.

Ключевые  слова:  детское  творчество,  учебная  дисциплина,  лекция, практическое занятие.

 

The  article  contains  analysis  of  the  matter  and  methodological  aspects  of teaching  students  of  6.010101  −  Preschool  Education  training  direction  the academic discipline “Psychology of children's creativity”. The article substantiates the relevance of the course and defines its specifics, objectives, tasks and skills that students should master as a result of studying the discipline. It is indicated that the course “Psychology of children's creativity” consists of the  following  modules:  “Overview  of  individual  creativity”  and  “Psychological characteristics  of  children's  creativity”.  Detailed  analysis  of  the  issues  of  each content module of the discipline has been represented. The  article  considers  methodological  aspects  of  organizing  and  conducting lectures  and  practical  classes  on  the  course  “Psychology  of  children's  creativity” and  determines  their  specificity.  Special  attention  is  given  to  the  efficiency  of problem-solving presentation of the material, using discussions, business and role-playing games, trainings during the classes to facilitate the formation of the system of knowledge and skills meeting the requirements of our time and allowing students to implement them effectively into their future practical work as a preschool teacher.

Key  words:  children's  creativity,  academic  discipline,  student,  lecture, practical lesson.

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла І.М. Психологія дитячої творчості / І.М. Біла. – К.: Фенікс, 2014. – 200 с.

Пасічніченко А.В. Психологія дитячої творчості: навчальна програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалавра напряму 6.010101 Дошкільна освіта/ А.В. Пасічніченко. – Полтава 2015. – 7 с.

Пасічніченко А.В. Формування психологічної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки/ А.В. Пасічніченко, Н.В. Ковалевська// зб. наук. праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2016. – Вип. 53. - С.340-349.

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід: монографія / Г.В. Бєлєнька, Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. Л. Богініч, Ю. О. Волинець, О. В. Коваленко; За заг. ред. Г.В. Бєлєнька, О. А. Половіна. – Умань : Сочінський, 2015.– 206 с.

Чижкова М.Б. Учебные задачи в преподавании дисциплины «Общая психология»/ М.Б. Чижкова// Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. - №1. – С.197-205.

Яланська С.П. Психологія творчості: навчальний посібник/ С. П. Яланська. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 180 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578538

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.