ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВНЗ: ЇЇ ОЗНАКИ ТА ЯКІСТЬ

Т. В. Рогова

Анотація


У статті визначено складові якості вищої освіти (якість підготовки в системі  середньої  освіти  вступників  до  ВНЗ;  об’єктивність  конкурсного відбору  для  зарахування  на  навчання  у  ВНЗ;  якість  підготовки  випускників ВНЗ; якість державних освітніх стандартів; якість діючої нормативної бази; якість  освітніх  програм,  їх    актуальність;  якість  змісту  освіти;  якість науково-методичного  та  матеріально-технічного  забезпечення  освітнього процесу, застосування новітніх технологій і методик його  організації; якість професорсько-викладацьких,  науково-дослідницьких кадрів; якість управління; реалізація  спеціального  механізму  управління  якістю  освіти).  З’ясовано,  що якість  підготовки  випускників  ВНЗ  є  результуючою  складовою  якості  вищої освіти.  Визначено  ознаки  сучасної  професійної  підготовки,  до  переліку  яких відносяться не тільки ті, які  носять когнітивний характер, а й ті, які мають соціальну  значущість  (формування  соціальної  і  професійної  позиції,  розвиток  таких  професійних  здібностей  і    особистісних  якостей  як  самостійність, активність, креативність, мобільність, комунікативність та ін.; забезпечення готовності  майбутніх  фахівців  до  індивідуально-творчого  виконання професійних  функцій,  до  інноваційної  діяльності  та  ін.).  Розкрито  основні підходи до визначення сутності якості професійної підготовки (акцентування уваги на якості змісту освіти; якості організації освітнього процесу; процесі управління якістю освіти; суб’єктних якостях особистості).

Ключові  слова:  вища  освіта,  якість  вищої  освіти,  професійна підготовка, якість професійної підготовки.

 

В  статье  определены  составляющие  качества  высшего  образования (качество  подготовки  в  системе  среднего  образования  поступающих  в  ВУЗ; объективность  конкурсного  отбора  для  зачисления  на  обучение  в  ВУЗ;  качество  подготовки  выпускников  ВУЗ;  качество  государственных образовательных  стандартов;  качество  действующей  нормативной  базы; качество  образовательных  программ;  качество  содержания  образования; качество  научно-методического  и  материально-технического  обеспечения образовательного  процесса,  применения  новейших  технологий  и  методик  его  организации;  качество  профессорско-преподавательских,  научно-исследовательских  кадров;  качество  управления,  реализация  специального механизма  управления  качеством  образования).    Установлено,  что  качество подготовки выпускников ВУЗ - это результирующая составляющая качества высшего  образования.  Определены  признаки  современной  профессиональной подготовки,  к  перечню  которых  относятся  не  только  те,  которые  носять когнитивный  характер,  а  и  те,  которые  имеют  социальную  начимость (формирование  социальной  и  профессиональной  позиции,  развитие  таких профессиональных  способностей  и  личностных  качеств  как самостоятельность,  активность,  креативность,  мобильность, коммуникативность  и  др.;  обеспечение  готовности  будущих  специалистов  к индивидуально–творческому  исполнению  профессиональных  функцій,  к инновационной  деятельности  и  др.).  Раскрыто  основные  подходы  к определению  сущности  качества  профессиональной  подготовки (акцентирование  внимания  на  качестве  содержания  образования,  качестве организации  образовательного  процесса,  процессе  управления  качеством образования, субъектных качествах личности).

Ключевые  слова:  высшее  образование,  качество  высшего  образования, профессиональная подготовка, качество профессиональной подготовки.

 

The  components  of  the  quality  of  higher  education  have  been  defined  in  the article. They are the quality of training of higher educational institutes entrants in the system of secondary education; objectivity of competition to register as students of institutes of  higher education; quality  of training of graduates;  the quality  of state educational standards; the quality of regulatory environment currently in force; the quality  of  educational  programs;  their  topicality;  the  quality  of  education  content; the  quality  of  methodological  and  material  and  technical  provision  of  educational process; application of up-to-date technologies and methods of its organization; the quality of professional and teaching and research staff; the quality of management; realization of a special mechanism of managing the education quality. The quality of training  of  graduates  has  been  determined  to  be  the  resulting  component  of  the quality  of  higher  education.  The  signs  of  modern  professional  training  have  been identified. The list of them comprises not only those signs having the cognitive nature, but  also  those  having  social  significance,  i.e.  formation  of  social  and  professional position,  development  of  such  professional  abilities  and  personal  qualities  as  self-dependence,  activity,  creativity,  mobility,  communicativeness  etc.,  ensuring preparedness  of  future  specialists  for  individual  and  creative  professional functioning, for innovative activity etc. The main approaches to define the essence of quality  of  professional  training  (focusing  on  the  quality  of  education  content,  the quality  of  the  educational  process  organization,  the  process  of  management  of education quality, subject qualities of person) have been revealed.

 

Key  words:  higher  education,  quality  of  higher  education,  professional training, quality of professional training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г.Кремень. – К.: Грамота, 2005. - 448 с.

КушнірукВ.М. Формування професійної готовності особистості у процесі гуманізації освіти / В.М.Кушнірук // Вища освіта України. – 2008. - №4, додаток 1. – С. 114-115.

Лігоцький А.О. Система різнорівневої підготовки фахівців в Україні (теоретико-методологічний аспект): автореф. дис. … д-ра пед.. наук: 13.00.04 / А.О.Лігоцький; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. 1997. – 36 с.

Рогова Т.В. Проблема управління якістю освіти в науковій літературі та освітній практиці / Т.В.Рогова // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Х.: «Смугаста типографія», 2015. – Вип.51. – С. 211-218.

Система управління якістю медичної освіти в Україні: монографія / І.Є.Булах, О.П. Волосовець, Ю.В.Вороненко [ та ін. ]. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. – 212 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578582

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.