РОЛЬ САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТ.

О. М. Царик

Анотація


У статті проаналізовано стан самоосвіти, наведено основні тенденції, можливості та засоби для самоосвіти, розкрито роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. Зазначено, що в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. існувала необхідність поширення знань серед населення. З’ясовано, що самоуки ділилися своїми знаннями з іншим, писали статті, виголошували реферати. Досліджено, що на формування культури мовлення особистості у першу чергу впливало читання текстів класиків літератури. Зазначено, що інтелігенція впливала на створення належного кола читання серед простих галицьких міщан і селян, поєднуючи естетичний та практичний принципи, за допомогою читання художньої літератури, науково-популярних та довідкових книг. Шкільні читанки, хрестоматії та видання для дорослих теж були зорієнтовані на підвищення культурного рівня особистості. Зроблено висновки про те, що самоосвіта в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. відбувалася як діяльність для постійного поповнення знань, як процес засвоєння додаткових знань, як компонент системи освіти, як спосіб формування культури мовлення особистості.

Ключові слова: самоосвіта, читання, писемне мовлення, культура мовлення, засоби, розвиток, культура мовлення.

 

В статье проанализировано состояние самообразования, изучены основные тенденции, возможности и средства для самообразования, раскрыта роль самообразования в формировании культуры речи личности в Галиции межвоенного периода ХХ в. Отмечено, что в Галиции межвоенного периода ХХ в. существовала необходимость распространения знаний среди населения. Выяснено, что самоучки делились своими знаниями с другими, писали статьи, произносили рефераты. Доказано, что на формирование культуры речи личности в первую очередь влияло чтения текстов классиков литературы. Отмечено, что интеллигенция влияла на создание надлежащего круга чтения среди простых мещан и крестьян Галиции, сочетая эстетический и практический принципы, посредством чтения художественной литературы, научно-популярных и справочных книг.Школьные хрестоматии, хрестоматии и издания для взрослых тоже были ориентированы на повышение культурного уровня личности. Сделаны выводы о том, что самообразование в Галиции межвоенного периода ХХ в. происходило как деятельность для постоянного пополнения знаний, как процесс усвоения дополнительных знаний, как компонент системы образования, как способ формирования культуры речи личности.

Ключевые слова: самообразование, чтение, письменная речь, культура речи, средства. Развитие, культура речи.

 

 In the article was made the analysis of the self-education, were studied the major trends, opportunities and tools for self-education, its role in formation the personality culture of speech in Galicia in the interwar period of the twentieth century. Was indicated there was a need to disseminate knowledge among the population. It was found that reading people shared their knowledge with others, wrote articles, essays and proclaimed what they read. However, to proclaim the essay, the individual had to possess the sound knowledge of the subject, the ability to speak and write. The reading of texts of literature classics in schools primarily influenced the formation of individual speech culture in Galicia. The intellectuals influenced the creation of a proper range of reading culture among ordinary Galician burghers and peasants, combining aesthetic and practical principles through reading fiction and popular science and reference books. The analysis of tools and methods revealed that in the formation of speech culture in Galicia during the interwar period of the twentieth century, self-education played an important role. Was concluded that the self-education in Galicia in the interwar period of the twentieth century proceeded as activities for constant updating of knowledge, as a process of learning additional knowledge, as a component of the education system, as a way of creating a personality speech culture.

Key words: self-education, reading, writing, speech culture, speech culture development tools.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білавич Г. Самоосвітня праця в «Хліборобському вишколі молоді» / Г.Білавич // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 2014. – Випуск 29, ч. 2. – С. 14-21, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/ arhiv/ 29_ch2_2014/4.pdf.

Вихрущ А.В. Якість університетської освіти в умовах глобалізації /А.В. Вихрущ// Якість університетської освіти: актуальні питання теорії та практики: колективна монографія / За редакцією: В.Я. Брича, А.В. Вихруща. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 87-105.

Голик Р. Книжна культура, читання й етносоціальні уявлення галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст. /Роман Голик // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 98–108

Кожухар Л. Український інтелігент другої половини ХІХ – початку ХХ століття: крізь призму приватного життя / Любов Кожухар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Історія”, 2013. – Вип. 1(1). – С. 86-100.

Шапошнікова Л. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) /Лариса Шапошнікова/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Житомир, 2007. – 30 с.

Dąbrowska J., Skarzyńska J. Praca z książką naukową, mapą, tablicą statystyczną, wykresem. – Warszawa: Skład główny w instytucie oświaty dorosłych, 1936. – 104 s.

Rudniański S. Technologja pracy umysłowej. Bibljoteka samokształcenia. Nr.2./ Stefan Rudniański. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1933. – 223 s.

Weitsch E. Technika pracy umysłowej. Przewodnik w samokształceniu i oświacie. Wydanie drugie / Edward Weitsch. – Warszawa: Związek młodzieży spółdzielczej, 1930. – 53 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.579291

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.