ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

І. І. Костікова, Г. І. Безбавна

Анотація


У статті розкрито засади використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови. У роботі представлено комплекс методів теоретичного дослідження: порівняльний аналіз методичних джерел з метою визначення останніх аутентичних розвідок з проблеми дослідження; аналіз ресурсів мережі Інтернет щодо інтеграції у процес навчання англійської мови різноманітних сайтів навчального призначення; систематизація власного досвіду використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови зі студентами. Основні результати роботи полягають у визначенні провідних засобів Інтернет-ресурсів з англійської мови, установленні основних напрямів використання Інтернет-ресурсів для формування англомовних компетенцій, використання Інтернет-ресурсів для формування компетенцій з англійського читання та письма. Результатом проведеного дослідження є висновок про те, що використання мережі Інтернет з різноманіттям інформації і ресурсів, засобів комунікації сприяє формуванню у студентів компетенцій з мови й мовлення (читання й письма), в цілому позитивно впливає на ефективність навчання англійської мови, разом із розвитком мотивації й інтересу самих студентів.

Ключові слова: використання, ефективність, навчання, Інтернет-ресурси, англійська мова, читання, писемне мовлення, викладач, студент.

 

В статье раскрыты основы использования Интернет-ресурсов на занятиях по английскому языку. В работе представлен комплекс методов теоретического исследования: сравнительный анализ методических источников с целью определения аутентичной библиографии по проблеме исследования; анализ ресурсов сети Интернет по интеграции в процесс обучения английскому языку разнообразных сайтов учебного назначения; систематизация собственного опыта использования Интернет-ресурсов на занятиях по английскому языку со студентами. Основные результаты работы заключаются в определении основных средств Интернет-ресурсов по английскому языку, направлений использования Интернет-ресурсов для формирования англоязычных компетенций, характеристике использования Интернет-ресурсов для формирования компетенций по английскому чтению и письму. Результатом проведенного исследования является вывод о том, что использование сети Интернет с многообразием информации и ресурсов, средств коммуникации способствует формированию у студентов компетенций (по чтению и письму), в целом положительно влияет на эффективность обучения английскому языку, развивает мотивацию и интерес самих студентов.

Ключевые слова: использование, эффективность, обучение, Интернет-ресурсы, английский язык, чтение, письмо, преподаватель, студент.

 

In the article the underpinnings of using Internet recourses at English lessons are shown. The complex of theoretical methods was drawn in the research: comparative analysis of methodical sources with the purpose of determination the authentic bibliography of the research problem; analysis of Internet sources as for integration different sites into the process of English study; systematization of own experience of using Internet recourses at English lessons with students. As we know traditionally language learners use Internet recourses simply as a reference source. But modern possibilities allow an English teacher to use Internet recourses for development different competences at English lessons and during extracurricular activities. Besides many Internet recourses have their tools for individual English learning. The basic results of the article are determination the main Internet recourses at English lessons, the ways of using Internet recourses for English competence formation, advantages of using Internet recourses for forming reading and writing competences. The article shows the peculiarities of using Internet resources with students at English lessons. The sites, their content, texts, tasks, exercises to study English are analyzed for development reading and writing competences at English lessons. Also we recommend some kinds of tasks with Internet resources, because they make language learning easier and more efficient. We give some methodical recommendations to use Internet resources for forming pronunciation, vocabulary and grammar skills, and also for development reading and writing competences at English lessons. So, the use of Internet with plenty of recourses, communication means, learning tools at English lessons is not just possible, it is essential in the English learning process, because they are useful for forming reading and writing competences. Internet resources give a teacher a great environment for classroom and extracurricular creativity as well as Internet recourses develop students’ motivation and interest in the English learning process.

Key words: use, efficiency, learning, Internet recourses, English, reading,writing, teacher, student.


Повний текст:

PDF

Посилання


Brabbs, P. (2002). Webquests’ English Teaching Professional, Issue 24.p. 39‒41.

Dudeney, G., Hockly, N. (2007) How to Teach English with Technology. Pearson Education Limited, 192 p.

Kung, Sh., Chuo, T. Students' Perceptions of English Learning through ESL/EFL Websites http://www.tesl-ej.org/ej21/a2.html

Segev E. (2014) Mobile learning: improve your English anytime, anywhere. https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/mobile-learning-improve-englishanytime-anywhere

Starr, L. (2000) How Can Schools Make Better Use of the Internet? Education World Education World http://www.educationworld.com/a_tech/ tech036.shtml

Zazulak, S. (2015) How the internet can help English language learners. https://www.english.com/blog/internet-can-help-english-language-learners

Костікова І.І. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій: монографія. Харків, 2008. 355 с.

Костікова І. І. Дидактичні можливості Інтернет-ресурсів для вивчення англійської мови. Шляхи підвищення якості навчання англійської мови: Міжрегіональна науково-практична Інтернет-конференція. Харків, 2016. С. 44‒50.

Костікова І. І. Вивчення англійської мови у ВНЗ засобами Інтернет- ресурсів. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: ІІІ всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. Харків, 2016. С. 87‒92.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1226869

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.