ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ

О. А. Мкртічян

Анотація


У статті йдеться про сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі освіти. Одним з ефективних шляхів оновлення змісту і методів навчання в сучасних закладах вищої освіти є інтеграція. Визначено, що вітчизняні методисти визначають інтеграцію як процес зближення і поєднання різних навчальних предметів. У статті доводиться, що інтеграція як принцип навчання більшою мірою реалізовано в процесі підготовки дошкільників та молодших школярів. Визначено, що незаперечними є її переваги й у процесі підготовки майбутнього фахівця дошкільної галузі освіти, оскільки його робота буде пов’язана з постійним інтегруванням різних видів навчальної та виховної роботи, саме тому питання інтегрованого підходу до підготовки фахівців у педагогічному закладі вищої освіти є актуальним. З’ясовано причини, що зумовлюють потребу підготовки фахівців дошкільної освіти з урахуванням вимог сьогодення: низька заробітна плата, важкі умови праці (діти молодшої групи – це діти віком 1,5 року, які погано обізнані з елементарними гігієнічними навичками, режимом дня, етикетними формулами, правилами поведінки), перенасиченість груп, велика кількість звітної документації тощо. У статті розкрито переваги інтегрованого підходу до навчання, що є запорукою ефективної підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі освіти.

Ключові слова: інтеграція, галузь, освіта, дошкільники, цикл, навчальна дисципліна, студент, фахівець.

 

В статье говорится о современных подходах к подготовке будущих специалистов дошкольного образования. Одним из эффективных путей обновления содержания и методов обучения в современных учреждениях высшего образования является интеграция. Определено, что отечественные методисты определяют интеграцию как процесс сближения и объединения различных учебных предметов. В статье доказывается, что интеграция как принцип обучения в большей степени реализована в процессе подготовки дошкольников и младших школьников. Определено, что бесспорны ее преимущества и в процессе подготовки будущего специалиста дошкольного образования, поскольку его работа будет связана с постоянным интегрированием различных видов учебной и воспитательной работы, поэтому вопрос интегрированного подхода к подготовке специалистов в педагогическом заведении высшего образования является актуальным. Дошкольное образование нуждается в специалистах нового уровня, что связано с целым рядом проблем социального характера, которые снижают статус дошкольных работников. Это объясняется целым рядом причин: низкая заработная плата, тяжелые условия труда (дети младшей группы - это дети в возрасте 1,5 года, которые плохо знакомы с элементарными гигиеническими навыками, режимом дня, этикетными формулами, правилами поведения), перенасыщенность групп, большое количество отчетной документации. В статье раскрыты преимущества интегрированного подхода к обучению, что является залогом эффективной подготовки будущих специалистов дошкольного образования.

Ключевые слова: интеграция, отрасль, образование, дошкольники, цикл, учебная дисциплина, студент, специалист.

 

The article deals with modern approaches to the training of future specialists in the preschool branch of education. Integration is one of the effective ways to update content and teaching methods in modern higher education institutions. It is determined that domestic methodologists define integration as a process of rapprochement and combination of different educational subjects. In the practice of domestic education, this idea is not new. K. Ushinsky was the first one to take advantage of it combining the simultaneous formation of two most important types of skills - reading and writing in his literacy training courses. It is noted that the principle of synchronous education of first-graders to read and write has not lost its relevance in our time. The modern elementary mathematics courseis also integrated. It combines elementary information from arithmetic, algebra and geometry. The article shows that integration as a principle of education is more fully implemented in the process of preparing preschoolers and junior pupils. It is determined that its advantages in the process of preparation of the future specialist of the preschool education branch are indisputable, since its work will be related to the constant integration of various types of educational and disciplinary work. That is why the issue of an integrated approach to specialists’ training in a pedagogical institution of higher education is relevant. Pre-school education needs specialists of a new level, due to a range of social problems that reduce the status of preschool workers. This is explained by a number of reasons: low wages, difficult working conditions (children of the younger group are children of the age of 1.5 years, who are poorly informed about elementary hygiene skills, day mode, etiquette formulas, and rules of conduct), oversaturation of groups, a large amount of reporting documentation, etc. The imperfection of a pre-school educational establishments’ network also expressed in a higher (per child) expenditures to pre-school education compared with general secondary education, which does not correlate with best international practice. The article presents the advantages of an integrated approach to education, which is the key to the effective preparation of future specialists in the pre-school branch of education.

Key words: integration, branch, education, preschoolers, cycle, academic discipline, student, specialist.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник для ВНЗ. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 408 с.

Князян М. О. Самостійно-дослідницька діяльність майбутніх учителів іноземних мов: теорія і практика : монографія / М. О. Князян. – Ізмаїл : Сміл, 2006. – 242 с.

Статистика і реформування системи дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita (дата звернення: 30.03.2018).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1226885

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.