КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ІНСТРУМЕНТА ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ ІКТ-УМІНЬ УЧНІВ

В. М. Андрієвська, А. І. Прокопенко

Анотація


Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено фактори, що обумовлюють необхідність формування якісно нових умінь підростаючого покоління: інтенсивність процесу становлення інформатизованого суспільства; трансформація традиційних видів діяльності у сучасному світі; поширення нової форми комунікації – віртуальної; зростання значущості формування у нового покоління емоціонального й цифрового інтелекту; зниження вікового бар’єру використання дітьми інформаційно-комунікаційних технологій. На основі вивчення передового педагогічного досвіду й узагальнення науково-педагогічних праць висвітлено компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування якісно нових умінь підростаючого покоління – метапредметних ІКТ-умінь: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний компоненти. Розкрито й конкретизовано зміст кожного з компонентів готовності, який має стати основою для подальшої розробки моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь молодших школярів.

Ключові слова: компоненти, готовність вчителя початкової школи,
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), метапредметні ІКТ-уміння.

 

Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей начальной школы к использованию информационно-коммуникационных технологий. Исследованы факторы, обусловливающие необходимость формирования качественно новых умений подрастающего поколения: интенсивность процесса становления информатизированного общества; трансформация традиционных видов деятельности в современном мире; распространение новой формы коммуникации - виртуальной; рост значимости формирования у нового поколения эмоционального и цифрового интеллекта; снижение возрастного барьера использования детьми информационно-коммуникационных технологий. На основе изучения передового педагогического опыта и обобщения научно-педагогических работ освещены компоненты готовности будущих учителей начальной школы к использованию ИКТ как инструмента формирования качественно новых умений подрастающего поколения – метапредметных ИКТ-умений: мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты. Раскрыто и конкретизировано содержание каждого из компонентов готовности, которое должно стать основой для дальнейшей разработки модели подготовки будущего учителя начальной школы к использованию информационно-коммуникационных технологий как инструмента формирования метапредметных ИКТ-умений младших школьников.

Ключевые слова: компоненты, готовность учителя начальной школы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), метапредметных ИКТ-умения.

 

The modern paradigm of education development has new demands on the professional traits of primary school teachers, in particular, the ability to use the ICTs. The article is devoted to the training of future primary school teachers to use the ICTs as a tool for forming meta-subject ICT-skills of primary school students. The authors analyzes the concept of " meta-subject ICT-skills" is given its own definition of this concept, which served to clarify the specific activities and readiness of future primary school teachers to use ICTs as a tool for forming meta-subject ICT-skills of primary school students. On the basis of the generalization of scientific and pedagogical works in the structure of readiness of future primary school teachers, authors identify motivational-value, cognitive, operational-activity, reflectiveevaluative components. As the basis of readiness of future primary school teachers to use ICTs as a tool for forming meta-subject ICT-skills of primary school students considered orientation on the new pedagogical Concept – NES (New Ukrainian school). The content of each of the readiness components is elaborated and specified. Based on our analysis, we believe that the motivational-value component is an understanding of the value of vocational and pedagogical activity in the specified direction; cognitive component – complex of psychological, pedagogical, methodological, ICT-knowledge; operational-activity component – set of practical skills and skills necessary for the successful use of ICTs in vocational and pedagogical activities; we define the reflexivity-estimating component as selfassessment of our own professional and pedagogical activity The specifics of the mentioned components have been established, which should become the basis for further substantiation and development of the model of the preparation of future primary school teachers to use the ICTs as a tool for the formation of meta-objective ICT-skills of primary students. The study showed that the definition of components of the readiness of future primary school teachers to use ICTs as a tool for the formation of meta-objective ICTs skills of students is a process that promotes understanding of the current problems of using ICTs in elementary school in the context of the introduction of a new State standard of primary general education.

Key words: components, readiness of the primary school teachers, information and communication technologies (ICT), meta-subject ICT-skills.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвська В. М. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти / В. М. Андрієвська, Л. І. Білоусова. – Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4 (14). – С. 13–17.

Барабаш О. Я. Інтерактивні технології навчання: круглий стіл [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confesp.fl.kpi.ua/node/1212

Гуревич Р. С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. Р. С. Гуревича. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. –309 с.

Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного учня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prosvitcenter.org/uk/zmishane-navchannya/

Інноваційні форми, методи і технології навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invnz.blogspot.com/

Концепція розвитку педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nus.org.ua/news/mon-vyneslo-na-obgovorennyakontseptsiyu-rozvytku-pedagogichnoyi-osvity/

Кремень В. Г. Інноваційність як вимога часу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://znannya.org.ua/index.php/novini-znannya/nauka-isuspilstvo/56-filosofiya/286-innovatsijnist-yak-vimoga-chasu

Основи кейс-технологій в освітньому процесі школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/1203-qqq-17-m2-08-02-2017-osnovi-keys-tehnology-v-osvtnomu-protses-shkoli

Современный учитель: 5 навыков и инструменты для их развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mob-edu.ru/blog/articles/sovremennyj-uchitel-5-navykov-i-instrumenty-dlya-ix-razvitiya/
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1227077

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.