ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ

Н. В. Шварп, Л. М. Калашнікова

Анотація


На основі вивчення проблеми психолого-педагогічної підготовки та перепідготовки викладацьких кадрів для вищої школи педагогічного й, особливо, непедагогічного профілю проаналізовано проблему професійної поведінки викладачів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти, готовність їх до вирішення навчально-виховних завдань, формування умінь ефективно вибудовувати взаємодію з усіма суб’єктами освітнього процесу, та домінуючу у ньому копінг-стратегію поведінки. У дослідженні було визначено, що домінуючою стратегією поведінки викладачів вищої школи непедагогічного профілю (фармацевтів-викладачів, лікарів-викладачів ) є стратегія «пошук соціальної підтримки», яка засвідчує про недостатність у них психолого-педагогічної підготовки, а саме знань і умінь розв’язання відповідних проблем у професійному педагогічному спілкуванні. Експериментально доведено доцільність запровадження спеціально розробленого циклу лекційних, практичних, тренінгових занять із формування у викладачів навчальних закладів вищої освіти непедагогічного профілю умінь регуляції негативних поведінкових проявів, умінь активної протидії професійним стресовим ситуаціям, удосконаленню їх підготовки до педагогічній діяльності.

Ключові слова: викладач, педагогічна діяльність, педагогічна взаємодія, професійна поведінка, копінг-стратегія.

 

На основе изучения проблемы психолого-педагогической подготовки и переподготовки преподавательских кадров для высшей школы педагогического, а особенно, непедагогического профиля проанализирована проблема профессионального поведения преподавателей высших медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, их готовность к решению учебно-воспитательных задач, формированию умений эффективного построения взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса, и доминирующую в нём копинг-стратегию поведения. В исследовании определено, что доминирующей стратегией поведения преподавателей высшей школы непедагогического профиля (фармацевтов- преподавателей, врачей-преподавателей) является стратегия «поиск социальной поддержки», которая свидетельствует о недостаточности у них психолого-педагогической подготовки, а именно знаний и умений в разрешении соответствующих проблем в профессиональном общении. Экспериментально доказано целесообразность внедрения специально разработанного цикла лекционных, практических, тренинговых занятий по формированию у преподавателей высших образовательных учреждений непедагогического профиля умений регуляции негативных поведенческих проявлений, умений активного противодействия профессиональным стрессовым ситуациям, усовершенствованию их подготовки в осуществлении педагогической деятельности.

Ключевые слова: преподаватель, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, профессиональное поведение, копинг-стратегия.

 

One of the important problems of psychological and pedagogical training of professors of non-pedagogical profile is the problem of professional behavior of the lecturer, the formation of his ability to build a pedagogically justified interaction with all subjects of the educational process and to find ways to overcome the negative display of professor’s behavior and to establish creative cooperation with students. This relationship involves the professor’s compliance with ethical rules, the developed personal and professional culture of implementing an individual-oriented approach in the educational process, eventually, creates conditions for a favorable psychological climate in pedagogical communication. Behavior of the individual is determined by its activity in relation to the environment and displayed in his ability to solve complex life problems based on his own experience, values, world outlook. The problem of professional behavior of professors of higher medical and pharmaceutical educational institutions is analyzed on the basis of the study of the problem of psychological and pedagogical training and retraining of faculty for the high school of pedagogical and, especially, nonpedagogical profile. The peculiarities of the behavior of professors in different directions of professional pedagogical activity were determined and the coping strategy of behavior was defined as the dominating one, inherent to teachers of medical and pharmaceutical high school. The study determined the strategy of "seeking for social support" is the dominant strategy for the behavior of non-pedagogical professors (pharmacists professors and doctors-professors), which indicates the lack psychological and pedagogical training, namely, knowledge and skills in resolving relevant problems in professional communication. There was experimentally proved the expediency of the introduction of a specially developed course of lectures, practical and training sessions on the formation of non-pedagogical profile of professors, skills to analyze pedagogical situations, to evaluate alternatives, to choose the optimal variant and to plan its implementation, to develop persistent skills in solving practical professional problems and ability to actively counteract occupational stress situations and improve their training in the implementation of pedagogical activity.

Key words: professor, pedagogical activity, pedagogical interaction, professional behavior, coping strategy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко Н. М. Етичні аспекти університетських цінностей. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. Софія. 2014. № 1. 37 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18і.

Індиченко Л. С., Черевко С. Д., Плошинська А. А., Мешко Г. М. Особливості поведінки в ситуаціях педагогічного конфлікту: віковий аспект. Вісник Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2009. № 2. С. 89–96.

Лутаєва Т. В., Кайдалова Л. Г., Шварп Н. В. Формування толерантності викладачів українських медико-фармацевтичних ВНЗ. Вища освіта в Україні і Болонський процес : стан, проблеми і перспективи : матеріали Міжнар. науково-практич. конф. Київ, 2013. С. 99–102

Лутаєва Т. В., Кайдалова Л. Г. Педагогічна культура : навч. посіб. Х., 2013. 156 с.

Назарова А. А. Етичні вимоги до педагогічних працівників. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Харків, 2011. Вип. 16. С. 68–69.

Шварп Н. В. Формування професійної поведінки як психологічної складової професійного становлення майбутніх фахівців фармації у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 10. С. 146–155.

Amirkhan J. H. A factor analytically derived measure of coping: the Coping Strategy Indicator. Journal of Personality and Social Psychology, 1990. 59 (5). Р. 1066-1074. URL: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.59.5.1066
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1228352

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.