ПИТАННЯ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ ХІХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ П. З. ТИМОШЕНКА

М. В. Кордубан

Анотація


У статті проаналізовано педагогічну спадщину вітчизняного педагога П. Тимошенка. З’ясовано, що оптимальною площиною для досягнення мети виховання П. Тимошенко визначив саме домашню освіту, у якій професійна педагогічна діяльність гувернера поєднується з родинним вихованням. Схарактеризовано недоліки домашньої освіти: складність у підборі домашнього наставника високого рівня, домінуюча роль батьків у виховному процесі порівняно з гувернером, відносна ізольованість вихованця від дитячого колективу. Проаналізовано шляхи подолання визначених мінусів. Розкрито значення взаємовідносин усіх учасників освітнього процесу: батьків, гувернерів і дітей. Установлено, що ведучу роль у вихованні дітей педагог відводив батькам. В основі сімейних стосунків лежить любов, яка і задає вектор розвитку домашнього освітнього процесу. Проаналізовано погляди П. Тимошенка на батьківську любов і любов дітей до батьків. Схарактеризовано форми любові: інстинктивна, свідома, симпатична. У статті доведено, що застосування свідомої форми любові є найбільш ефективним і доцільним педагогічним явищем. Розкрито компетентнісну характеристику нянь, домашніх наставників і учителів. Установлено, що центральне місце в професійно-особистісній характеристиці гувернерівпросвітник відвів педагогічній зрілості домашніх педагогів. Схарактеризовано компоненти професійної компетентності домашніх наставників і вчителів: мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний.

Ключові слова: домашня освіта, гувернер, домашній вчитель, мета освіти, взаємовідносини, професійна компетентність викладача.

 

В статье проанализировано педагогическое наследие отечественного педагога П. Тимошенко. Установлено, что оптимальной плоскостью для достижения цели воспитания П. Тимошенко определил именно домашнее образование, в котором профессиональная педагогическая деятельность гувернера сочетается с семейным воспитанием. Охарактеризованы недостатки домашнего образования: сложность в подборе домашнего наставника высокого уровня, доминирующая роль родителей в воспитательном процессе сравнительно с гувернером, относительная изолированность воспитанника от детского коллектива. Проанализированы пути преодоления указанных минусов. Раскрыто значение взаимоотношений всех участников образовательного процесса: родителей, гувернеров и детей. Установлено, что ведущую роль в воспитании детей педагог отводил родителям. В основе семейных отношений лежит любовь, которая и задает вектор развития домашнего образовательного процесса. Проанализированы взгляды П. Тимошенко на родительскую любовь и любовь детей к родителям. Охарактеризованы формы любви: инстинктивная, сознательная, симпатическая. В статье доказано, что применение сознательной формы любви является наиболее эффективным и целесообразным педагогическим явлением. Раскрыто компетентностную характеристику нянь, домашних наставников и учителей. Установлено, что центральное место в профессионально-личностной характеристике гувернеров просветитель отвел педагогической зрелости домашних педагогов. Охарактеризованы компоненты профессиональной компетентности домашних наставников и учителей: мотивационный, когнитивный, операционный, личностный.

Ключевые слова: домашнее образование, гувернер, домашний учитель, цель образования, взаимоотношения, профессиональная компетентность преподавателя.

 

The article analyzes the pedagogical heritage of domestic educator Timoshenko P. It was defined by him that receiving of proper upbringing by children will serve in future as a guarantor of personal and social welfare. The purpose of education should align with universal, common to all mankind progress and should be reflected in many-sided harmonious development of personality. It was emphasized that better management for achieving the goal Timoshenko named exactly the home education, in which professional activity of tutor can dial with family upbringing. The educator identified the three shortcomings of home education: the complexity of the recruitment the highest level home teacher, the dominant role of parents in pedagogical process in comparison with a tutor and pupil’s relative isolation from children’s collective. The educator offered the ways of their overcoming, namely, Timoshenko P. gave the characteristics of home teachers professional competence and formed the recommendations regarding tutor’s engage with parents. Also he noticed that high incidence of big families which could form and replace children’s collective. It has been disclosed the meaning of relationship with all participants of educational process: parents, tutors and children. It has been established that the teacher defined the leading role of education to the parents. Love and mutual respect underlie family relationship and sets out the direction of homeeducational. Thus, Timoshenko P. highlighted parentslove and kids’ affection of their parents. The educator outlined the three forms of love: instinctive, conscious and sympathetic. The article proves that application of conscious love is the most effective and advisable pedagogical phenomenon. It has been characterized Timoshenkos pedagogical discourse regarding the professional personal characteristicsproblem of tutor that is professional competence. Accordingly to the knowledge that babysitters have significant impact on physical and moral development of a child, the teacher offered competent babysitters’ characteristics. Tutors provided the educational process of school-aged children. The author placed the pedagogical maturity of home teachers to the central place in professional and personal characteristics of a tutor. We have outlined the components of home tutors’ professional competence: motivational, cognitive, operational and personal. The article proved that the addressing the shortcomings of home education makes it the best platform for multifaceted personal development of a child.

Key words: home education, tutor, home teacher, purpose of education, relationship, professional competence of lecturer.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №38-39, ст.380. [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Корх-Черба О. В., Золотухіна С. Т. Теорія і практика підготовки домашніх наставників (історико-педагогічний аспект). – Харків : Нове слово, 2006. – 206 с.

Сарапулова Є. Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : [монографія] / Є. Г. Сарапулова. – К. : МАУП, 2003. –264 с.

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. : Є. Р. Чернишової ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. – 230 с.

Тимошенко П. З. Очерки науки о воспитании / П. З. Тимошенко. – Харьков: Унив. тип., 1866. – Ч. 1. – [2], ІV, VІ. – 254 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1228374

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.