РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВОГО ЕТАПУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

О. С. Кабанська

Анотація


У статті обґрунтовано організаційно-змістовий етап технології формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів, метою якого є безпосереднє оволодіння студентами всіма групами вмінь педагогічного прогнозування: діагностичними, конструктивно-проективними, організаційно-комунікативними й дослідницько-творчими. Автором зроблено висновок, що для ефективного формування у студентів умінь педагогічного прогнозування необхідно організувати їх навчальний процес як послідовність навчальної, квазіпрофесійної й навчально-професійної, а також відповідним чином забезпечити його змістове наповнення. Розкрито форми і методи навчально-методичного забезпечення організаційно-змістового етапу технології формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності. Для реалізації зазначеного етапу пропонується використання таких форм і методів, як: підготовки студентами доповідей, повідомлень, рефератів з проблеми педагогічного прогнозування, виконання завдань прогностичного характеру різного рівня складності, а також проведення майбутніми вчителями уявних експериментів із застосуванням методів моделювання.

 

Ключові слова: майбутній учитель, уміння педагогічного прогнозування, технологія, організаційно-змістовий етап,навчально-методичне забезпечення навчальна діяльність.

 

 

В статье обоснован организационно-содержательный этап технологии формирования умений педагогического прогнозирования в будущих учителей, целью которого является непосредственное овладение студентами всеми группами умений педагогического прогнозирования: диагностическими, конструктивно-проективными, организационно-коммуникативными и опытно-творческими. Автором сделан вывод, что для эффективного формирования у студентов умений педагогического прогнозирования необходимо организовать их учебный процесс как последовательность учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной, а также соответствующим образом обеспечить его содержательное наполнение. Раскрыты формы и методы учебно-методического обеспечения организационно-содержательного этапа технологии формирования умений педагогического прогнозирования у будущих учителей в учебной деятельности. Для реализации указанного этапа предлагается использование таких форм и методов, как: подготовка студентами докладов, сообщений, рефератов по проблеме педагогического прогнозирования, выполнение задач прогностического характера различного уровня сложности, а также проведение будущими учителями воображаемых экспериментов с применением методов моделирования.

Ключевые слова: будущий учитель, умение педагогического прогнозирования, технология, организационно-содержательный этап, учебно-методическое обеспечение учебная деятельность.

 

 

The organizational-informative stage of the technology of formation of skills of pedagogical forecasting of future teachers is found in this article, the goal of which is the direct acquisition by students of all groups of skills of pedagogical forecasting: diagnostic, constructive-projective, organizational-communicative and experimental-creative. The author concludes that for the effective formation of skills of students' pedagogical forecasting it is necessary to organize their educational process as a sequence of educational, quasi-professional and educational-professional process, and also to ensure its informative content. Also in this article the author proved that the formation of these skills require the use of special technology, the successful implementation of which depends on the positive motivation of students to acquire these skills, which in turn requires pedagogical stimulation of students' motivation. The article states that the terms of the success of pedagogical stimulation include: conducting of choice of certain incentives of appropriate modifications of targeted, relevant and age peculiarities level of professional preparation of students; appropriate to each stage of training in a particular pedagogical and social situation. The author gives effective methods of stimulating professional motivation of student (promotion, competition, suggestion, creating the situation of success, educational support). Forms and methods of educational and methodical support of the organizational-informative stage of the technology of formation of skills of pedagogical forecasting of future teachers in educational activities are disclosed. To implement this stage, it is proposed to use such forms and methods as: preparation of reports, abstracts on the problem of pedagogical forecasting, realization of forecasting tasks of various levels of complexity, and also making of imaginary experiments by teachers using modeling techniques.

 

Key words: future teacher, skill of pedagogical forecasting, technology, organizational-informative stage, educational and methodical support, educational activity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход /А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.

Кабанська О. С. Обґрунтування технології формування вмінь педагогічного прогнозування майбутніх учителів та аналіз результатів її впровадження / О. С. Кабанська, Н. О. Ткачова// Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук, праць. – Х. :ХНПУ імені Г. С, Сковороди, 2011. – С. 25-31.

Кабанська О. С. Оволодіння майбутніми вчителями процедурою педагогічного прогнозування у процесі позааудиторної навчальної діяльності / О. С. Кабанська // Педагогіка та психологія : зб. наук, праць. –Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. –Вип. 37. – С. 23-28.

Кабанська О. С. Формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності : автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 ‟Теорія навчання‖. – Харків, 2011. – 20 с.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О. М. Пєхота, А. З. Кіхтенко, О. М.Любарська та ін. ] ; за заг. ред.О.М.Пєхоти – К.: А.С.К., 2002. – 255с.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : підруч. / Л. Г. Подоляк, Юрченко В. І. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

Попова О. В. Підготовка студентів педвузу до проведення науково-дослідної роботи у сучасній школі / О. В. Попова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип.6. – С. 154-157.

Попова О. В. Проблема прогнозного обґрунтування провідних тенденцій розвитку освітніх інновацій / О.В. Попова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. — Х. : ХДПУ імені Г.С. Сковороди, 2000. — С. 34‒41.

Попова О. В. Суть поняття ―інноваційна компетентність учителя‖ / О.В. Попова // Теорія і практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та відповідальність : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 21 листопада 2014 р.) − Х. : ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2014. – С. 79.

Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології : навч. посіб./ І. Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Харків: Колегіум, 2005. – 224 с.

Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего / Р. А. Регуш. – Спб. : Речь, 2003. – 352 с.

Регуш Л. А. Развитие способности к прогнозированию педагогических явлений у студентов пединститута / Л. А. Регуш // Вопросы психологии. – 1985. – № 1. – С. 94-102.

Сидоренко О. Л. Про способи підвищення ефективності взаємодії викладача зі студентами / О. Л. Сидоренко // Педагогіка і психологія. – 2002. − № 1/2. – С. 83−88.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843229

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.