ОСОБЛИВОСТІ МІЖМОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ РОСІЙСЬКОМОВНИХ АМЕРИКАНЦІВ

О. В. Васильева

Анотація


Стаття присвячена аналізу особливостей міжмовної інтерференції, що виникає в процесі вивчення російської мови як іноземної. Проаналізовано різні погляди на термін «міжмовна інтерференція», представлені в лінгвістичній науковій літературі. Автором названо причини виникнення інтерференції і ефективні шляхи її подолання. Виявлено типи інтерферентних явищ: недодіфференціація ознак (при наявності диференціальних ознак в нерідній мові і відсутності в рідній мові); сверхдіфференціація (при наявності диференціальних ознак в рідній мові і відсутності їх в іноземній); реінтерпретація. У статті виділено ключові фактори, поєднання яких дозволяє досягти більш вільного володіння іншомовною вимовою. Описано явище інтерференції на фонетичному, лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях: на  фонетичному рівні названо типові  помилки в артикуляції звуків російської мови, заміщення окремих звуків, зміна наголосів, неточності в інтонуванні речень; виявлено труднощі в засвоєнні окремих граматичних категорій, наприклад, категорії роду, відмінка, які відсутні в англійській мові; звернуто увагу на порушення норм мови на синтаксичному рівні, проаналізовано складності в структурі речень, зумовлені вільним порядком слів; визначено особливості інтерференції на лексичному рівні – використання багатозначних слів, труднощі з використанням омофонів, акцентовано увагу на використанні фразеологізмів. Представлено результати опитування американців, які вільно володіють російською мовою і проживають у місті Херсоні, про лінгвістичні труднощі, що виникли в процесі вивчення російської мови. Аналіз особливостей рідної мови дозволяє прогнозувати типові помилки, поява яких можлива в мовленні американців.

Ключові слова: інтерференція, іноземна мова, звук, норма, білінгвізм.

 

Стаття присвячена аналізу особливостей міжмовної інтерференції, що виникає в процесі вивчення російської мови як іноземної. Проаналізовано різні погляди на термін «міжмовна інтерференція», представлені в лінгвістичній науковій літературі. Автором названо причини виникнення інтерференції і ефективні шляхи її подолання. Виявлено типи інтерферентних явищ: недодіфференціація ознак (при наявності диференціальних ознак в нерідній мові і відсутності в рідній мові); сверхдіфференціація (при наявності диференціальних ознак в рідній мові і відсутності їх в іноземній); реінтерпретація. У статті виділено ключові фактори, поєднання яких дозволяє досягти більш вільного володіння іншомовною вимовою. Описано явище інтерференції на фонетичному, лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях: на  фонетичному рівні названо типові  помилки в артикуляції звуків російської мови, заміщення окремих звуків, зміна наголосів, неточності в інтонуванні речень; виявлено труднощі в засвоєнні окремих граматичних категорій, наприклад, категорії роду, відмінка, які відсутні в англійській мові; звернуто увагу на порушення норм мови на синтаксичному рівні, проаналізовано складності в структурі речень, зумовлені вільним порядком слів; визначено особливості інтерференції на лексичному рівні – використання багатозначних слів, труднощі з використанням омофонів, акцентовано увагу на використанні фразеологізмів. Представлено результати опитування американців, які вільно володіють російською мовою і проживають у місті Херсоні, про лінгвістичні труднощі, що виникли в процесі вивчення російської мови. Аналіз особливостей рідної мови дозволяє прогнозувати типові помилки, поява яких можлива в мовленні американців.

Ключові слова: інтерференція, іноземна мова, звук, норма, білінгвізм.

 

The article is devoted to the analysis of the features of interlanguage interference that appears in the process of learning Russian as a foreign language. Different views on the term “interlanguage interference”, presented in linguistic scientific literature, are analyzed. The author names the reasons of interference and effective ways to overcome it. The types of interference phenomena are named: underdifferentiation of signs (the presence of differential signs in a non-native language and absence in a mother language); overdifferentiation (the presence of differential features in the mother language and their absence in the foreign one); reinterpretation. The key factors are listed; their combination allows to achieve fluent foreign language speaking. The phenomenon of interference at the phonetic, lexical, morphological and syntactic levels is described: typical mistakes in the articulation of sounds of the Russian language, substitution of individual sounds, shift of stresses, inaccuracies in intonation of sentences are indicated at the phonetic level; difficulties in mastering certain grammatical categories, for example, the gender, case categories, which are absent in the English language, are identified;the special attention is paid to breaking language norms at the syntactic level, the difficulties in the structure of sentences caused by the free word order are analyzed; The features of interference at the lexical level are mentioned using polysemantic words, difficulties with the usage of homophones, focuses on the use of phraseological units. The results of a survey of Americans, who are fluent in Russian and live in the city of Kherson, on linguistic difficulties in the process of learning the Russian language are presented. The analysis of the features of the mother language allows to predict typical mistakes, which are possible in the speech of Americans.

Key words: interference, foreign language, sound, norm, bilingualism.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Алимов В.В. Интерференция в переводе. М.: Комкнига, 2005. 298 с.

Верещагин Е.М. Понятие «интерференция» в лингвистической и психологической литературе. Иностранные языки в высшей школе. 1968. № 4. С. 103–110.

Виноградов В.А. Интерференция // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 685 с.

Вишневская Г.М. Билингвизм естественный и искусственный // Билингвизм. Интерференция. Акцент. Иваново, 2005. 98 с.

Затовканюк М.Н. Классификация явлений языковой интерференции (на материале лексики и грамматики) // Рус. яз. за рубежом. 2-ге вид. 1973. С. 74 –77.

Кедрова Г.Е., Крейчи С.А., Потемкин С.Б., Фролова О.Е., Байрамова. База данных звучащей русской речи как инструмент изучения интерференции артикуляторных моделей различных языков. Труды Всероссийской акустической конференции. 6-10 октября 2014 г. Москва: РАН, 2014. С. 8–12.

Курохтина Т.И. Межъязыковая интерференция в условиях близкородственного украинско-русского двуязычия: автореферат дисс. … канд. филол. наук: специальность 10.02.03 – славянские языки. М., 2010. 23 с.

Ковылина Л.Н. Синтаксическая интерференция и способы ее изучения: дисс. … канд. филол. наук: специальность 10.02.19 – теория языка. К., 1983. 226 c.

Меденцева Н.П. Лексическая интерференция в английской речи русскоязычных учащихся. Молодой ученый. 2014. № 3. С. 840–844.

Микулич А.В. Вопросы интерференции в свете общей теории взаимодействия языков // Лингвистика и практика. Минск, 1995. С. 28–34.

Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты. Л.: Наука, 1972. 80 c.

Савина С.С. Особенности лексической интерференции при контакте французского и русского языков. Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 2011. Вып 2 (24). С. 53–59.

REFERENCES

Alimov. V.V. Interferentsiya v perevode. M.: Komkniga. 2005. 298 s.

Vereshchagin E.M. Ponyatiye «interferentsiya» v lingvisticheskoy i psikhologicheskoy literature. Inostrannyye yazyki v vysshey shkole. 1968. № 4. S. 103–110.

Vinogradov V.A. Interferentsiya // Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar / gl. red. V.N. Yartseva. M., 1990. 685 s.

Vishnevskaya. G.M. Bilingvizm estestvennyy i iskusstvennyy // Bilingvizm. Interferentsiya. Aktsent. Ivanovo, 2005. 98 s.

Zatovkanyuk M.N. Klassifikatsiya yavleniy yazykovoy interferentsii (na materiale leksiki i grammatiki) // Rus. yaz. za rubezhom. 2-ge vid. 1973. S. 74–77.

Kedrova G.E., Kreychi S.A., Potemkin S.B., Frolova O.E., Bayramova. Baza dannykh zvuchashchey russkoy rechi kak instrument izucheniya interferentsii artikulyatornykh modeley razlichnykh yazykov. Trudy Vserossiyskoy akusticheskoy konferentsii. 6-10 oktyabrya 2014 g. M.: RAN, 2014. S. 8–12.

Kurokhtina T.I. mezhyazykovaya interferentsiya v usloviyakh blizkorodstvennogo ukrainsko-russkogo dvuyazychiya: avtoreferat diss. … kand. filol. nauk: spetsialnost 10.02.03 – slavyanskiye yazyki. M., 2010. 23 s.

Kovylina L.N. Sintaksicheskaya interferentsiya i sposoby eye izucheniya: diss. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.19 – teoriya yazyka. K.. 1983. 226 s.

Medentseva N.P. Leksicheskaya interferentsiya v angliyskoy rechi russkoyazychnykh uchashchikhsya. Molodoy uchenyy. 2014. № 3. S. 840–844.

Mikulich A.V. Voprosy interferentsii v svete obshchey teorii vzaimodeystviya yazykov // Lingvistika i praktika. Minsk, 1995. S. 28–34.

Rozentsveyg V.Yu. Yazykovyye kontakty. L.: Nauka. 1972. 80 s.

Savina. S.S. Osobennosti leksicheskoy interferentsii pri kontakte frantsuzskogo i russkogo yazykov. Vestnik PSTGU. Seriya 3: Filologiya. 2011. Vyp. 2 (24). S. 53–59.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2020.01.71.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.