ЄДНІСТЬ ЗНАННЯ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

О. П. Кивлюк

Анотація


The unity of knowledge is a fundamental problem of philosophy and education. However, the nature of such unity, its form, conditionality and prospects of development differed dramatically throughout the history of philosophical and pedagogical thought.  Education significantly determines the future format of society and especially its meaningful parameters, which results in a personal qualities of individuals, their knowledge, skills, abilities, worldview and behavioral priorities.  Thus,  in  the  ultimate  outcome  education  sets  the  capacity  of socio-economic, spiritua- and cultural potential of a separate individual as well as society, civilization as a whole.  Modern scientific knowledge, combining scientific and educational information spaces acts as a basis of development of information civilization.

Keywords:  knowledge,  scientific  knowledge,  types  of  knowledge,philosophy of science, philosophy of education, innovation process.

Єдність  знання  є  фундаментальною  проблемою  філософії  і  освіти. Щоправда,  характер  такої  єдності,  її  форми,  зумовленість  і перспективи  розвитку  кардинально  відрізнялися  впродовж  усієї історії філософської та педагогічної думки.  Освіта істотно визначає, детермінує майбутній формат суспільства і насамперед  його  змістовні  параметри,  зумовлюючи  собою особистісні  якості  індивідів,  їхні  знання,  вміння,  навички, світоглядні  й  поведінкові  пріоритети.  Таким  чином,  в  кінцевому результаті  освіта  задає  потужність  соціально-економічного  тадуховно-культурного  потенціалу  як  окремого  індивіда,  так  і суспільства, цивілізації в цілому.  Сучасне  наукове  знання,  поєднуючи  науковий  і  освітній інформаційні  простори,  виступає  основою  розвитку  інформаційної цивілізації.

Ключові  слова:  знання,  наукове  знання,  типи  знання,  філософія науки, філософія освіти, інноваційний процес. 

Единство знания является фундаментальной проблемой философии и  образования.  Правда,  характер  такого  единства,  его  формы, обусловленность и перспективы развития, кардинально отличались на протяжении всей истории философской и педагогической мысли. Образование  существенно  определяет,  детерминирует  будущий формат  общества  и  в  первую  очередь  его  содержательные параметры,  предопределяя  собой  личностные  качества  индивидов, их  знания,  умения,  навыки,  мировоззренческие  и  поведенческие приоритеты.  Таким  образом,  в  конечном  результате  образование задает мощность социально-экономического и духовно-культурного потенциалу, как отдельного индивида, так и общества, цивилизации в целом.  Современное научное знание, совмещая научное и образовательное информационные  пространства,  выступает  основой  развития информационной цивилизации. 

Ключевые слова: знание, научное знание, типы знания, философия науки, философия образования, инновационный процесс.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Huberskiy L., Andrushchenko V. Philosophy as a theory and methodology of development of education / L. Huberskiy, V. Andruschenko. - K. "MP Lesya", 2008 - 516 p.

Lipman M. Critical thinking: what can it be?/ M. Lipman // Postmetodyka, 2005. - No 2 (60). - P 33 – 41


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.