КОНСТРУКТИВНО-ПРОЦЕДУРНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В КОНЦЕПЦІЇ ТОМАСА ГОББСА

Т. О. Крижановська

Анотація


В статті досліджуються проблемні вузли концепції соціальних інститутів Т. Гоббса. Виділяються  загальні  ідеї  конструктивно-процедурної  моделі  соціальних  інститутів. Робиться акцент на важливості взаємодії держави та громадянського суспільства.

Ключові  слова:  соціальний  інститут,  інститут  держави,  громадянське  суспільство, право, мораль.

В  статье  исследуются  проблемные  узлы  концепции  социальных  институтов  Т. Гоббса.  Выделяются  общие  идеи  конструктивно-процедурной  модели  социальных институтов.  Делается  акцент  на  важности  взаимодействия  государства  и  гражданского общества.

Ключевые  слова:  социальный  институт,  институт  государства,  гражданское общество, право, мораль.

The article investigates the main problems of Hobbes’ conception of social institutions. Allocated general ideas structurally and procedural model of social institutions. Emphasizes the importance of interaction between the state and civil society.

Key words: social institution, the institution of the state, civil society, law, morality.

Повний текст:

PDF

Посилання


Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / А.М. Єрмоленко. Комунікативна практична філософія. К.: Лібра, 1999. – С. 287 – 324.

Гоббс Т. Левіафан / Томас Гоббс; [пер. з англ. Р. Димерця та ін.] – К.: Дух і літера, 2000. – 606 с.

Гоббс Т. О свободе и необходимости / Томас Гоббс. Сочинения в 2-х т. [пер. с лат. и англ. Н. Федорова, А. Гутермана]. – М.: Мысль. – 1989. – (Серия «Философское наследие»; Т.107). – Т.1 / [сост., ред. издания, автор вступ. ст. и примеч. В.В.Соколов] . – 1989. – С. 575 – 611;

Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине / Томас Гоббс; [пер. с англ., отв. Ю. Хацкевич]. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 304 с.

Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П’єр Манан; [пер. з фр. В. Каденка]. – К.: Дух і Літера, 2005. – 216 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.