СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

О. Д. Джура

Анотація


Аналізується  роль  освіти,  як  чинника  життєтворчості  особистості  в  умовах сучасних  викликів  глобалізованого  світу;  виділено  основні  чинники  цього  процесу,  їх взаємозв’язок  і  взаємодія;  напрями  її  еволюції  у  інформаційну  добу  та  особливості реалізації в українському суспільстві.

Ключові  слова:  освіта,  життєтворчість  особистості,  життєвий  шлях,  мистецтво жити, Болонський процес, глобалізація

Анализируется  роль  образования,  как  фактора  жизнетворчества  личности  в условиях современных вызовов глобализующего мира; выделено основные факторы этого процесса,  их  взаимосвязь  и  взаимодействие;  направления  его  эволюции  в информационное время и особенности реализации в украинском обществе.

Ключевые  слова:  образование,  жизнетворчество  личности,  жизненный  путь, искусство жить, Болонский процесс, глобализация.

Аnalyses  the  role  of  education  as  individual  creativity  factor  in  the  context  of  modern challenges  of  globalized  world;  the  main  factors  of  this  process,  their  interconnection  and interaction;  tendencies  of  its  evolution  at  information  age  and  implementation  features  of Ukrainian society. 

Key  words:  education,  individual  creativity,  lifeline,  the  art  of  living,  the  Bologna process, globalization

Повний текст:

PDF

Посилання


Шанідзе Н. О. Безперервна освіта як фактор соціалізації особистості : Автореф. дис…канд. соціол. наук 22.00.04 / Н. О. Шанідзе; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2006. – 19 с.

Собкин В. Если подросток 70-х быстро читал около 40 книг в год, то сегодня он читает около 9 [Електронний ресурс] / В. Собкин // Левый берег. – 28.07.2011. – Режим доступу: http://lb.ua/

Ходаков В. Е. Высшее образование: взгляд со стороны и изнутри / В. Е. Ходаков. – Херсон, 2006. – 338 с.

Ожеван М. Фундаментальний характер випадковості та антропні принципи самоорганізації «суспільства ризиків» / М. Ожеван // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Спецвипуск № 1. – 2007. – С. 127


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.