ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР ЯК ПРОБЛЕМА РІВНОСТІ ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

В. В. Баранівський

Анотація


У статті висвітлюються актуальні проблеми демографічної структури українського суспільства,  підкреслюється  її  зв'язок  із  сучасними  стратифікаційними  змінами, показується негативний вплив проблем демографічної структури українського суспільства на доступ української молоді до вищої освіти, на подолання ціннісного розколу в Україні.

Ключові слова: демографічний фактор, молодь, вища освіта, соціальна нерівність, консолідація суспільства

В  статье  освещаются  актуальные  проблемы  демографической  структуры украинского  общества,  подчеркивается  ее  связь  с  современными  стратифікаційними изменениями,  показывается  негативное  влияние  проблем  демографической  структуры украинского  общества  на  доступ  украинской  молодежи  к  высшему  образованию,  на преодоление ценностного раскола в Украине.

Ключевые слова: демографический фактор, молодежь, высшее образование, социальное неравенство, консолидация общества.      

The issues of the day of demographic structure of Ukrainian society are illuminated in the article,  her  connection  is  underlined  with  modern  stratification  changes,  negative  influence  of problems  of  demographic  structure  of  Ukrainian  society  is  shown  on  access  of  the  Ukrainian young people to higher education, on overcoming of the valued dissidence in Ukraine.

Keywords:  demographic  factor,  young  people,  higher  education,  social  inequality, consolidation of society

Повний текст:

PDF

Посилання


Пирожков С.І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України / С.І. Пирожков // Демографія та соціальна економіка. — 2004. — № 1-2. — С. 5-20.

Стеблюк Н.Ф. Підходи щодо визначення перспективної потреби у фахівцях з вищою освітою./ Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evd/2010_1/6.pdf

Сафонова В.Є. Прогнозні аспекти розвитку вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні./ Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009.../15.pdf

Стеблюк Н. Ф. Державне регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України// Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук. Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством: Національна академія наук України. Інститут економіки промисловості. Донецьк – 2012.-18с./ Режим доступу : www.iep.donetsk.ua/news/contens/Steblyuk.PDF

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн.3: Модернізація освіти. – К.: Навч. книга, 2003. – 943 с.

Садрицька С. В. Якість освіти очима майбутніх фахівців / С. В. Садрицька // Науковий журнал. – 2008. - № 2. – С. 98 – 100.

Суркова Г.П. Проблеми доступності вищої освіти в Україні ./ Режим доступу: www.nauka.zinet.info/10/surkova.php

Баранівський В.В. Нерівність у доступі до освіти в Україні як сучасна актуальна проблема.//Вища освіта України – Додаток 3 до №1, Том 2,-2012р.- Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання"- С.287-292.

Новіков В.М., Куліков Г.Т. Проблеми гендерної рівності, зайнятості та бідності / НАН України. Інститут економіки. – К., 2002. – 61 с.

Церклевич В.С.Формування інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ.-С.193-198 Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2011_3/11tvsgov.pdf230


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.