ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

О. С. Лукащук

Анотація


В  статті  наведено  поняття  маркетингу  освітніх  послуг,  визначено  акторів маркетингової  діяльності  та  проналізовано  їх  функції  на  ринку  освітніх  послуг. Схарактеризовано  роль  держави  і  виконавчих  органів  управління  в  сфері  маркетингу освітніх послуг. Наведено організаційні принципи ефективних маркетингових практик у сфері освіти.

Ключові  слова:  освітня  послуга,  маркетинг  освітніх  послуг,  маркетингова діяльність, суб’єкти освітніх послуг.

В статье дано определение маркетинга образовательных услуг, определены акторы маркетинговой деятельности и пронализированы их функции на рынке образовательных услуг. Охарактеризована роль государства и исполнительных органов управления в сфере маркетинга образовательных услуг. Приведены организационные принципы эффективных маркетинговых практик в сфере образования.

Ключевые  слова:  образовательная  услуга,  маркетинг  образовательных  услуг, маркетинговая деятельность, субъекты образовательных услуг.

A definition of marketing of  educational services is  given in the article.The marketing activities actors are defined and their functions in the education market are analyzed. The role of government  in  the  field  of  educational  services  marketing  is  characterized.  An  organizing principles of effective marketing practices in the field of education are considered.

Key words: educational services, marketing of educational services, marketing activities, the subjects of education


Повний текст:

PDF

Посилання


Бакиров В. С. Высшее образование Украины: специфика, проблемы, перспективы / В. С. Бакиров // Об образовании. Евразийское пространство. К 20-летию Евразийской ассоциации университетов; ред. Садовничий В.А. – М.: МАКС Пресс, 2009. – С.41–59.

Астахова В. И. Социология образования как предмет изучения в высшей школе / В. И. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університетуту «Народна українська академія». – 2010. – Т. 16. – С. 459–462.

Шеремет І. І. Соціальні виклики безперервної освіти / І. І. Шеремет // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2009. – Вип. 15. – С. 587–592.

Костюченко А. М. Специфіка маркетингу освітніх послуг та сучасні проблеми освіти в Україні в умовах ринкового середовища / А. М. Костюченко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (3). – С. 43–49.

Drucker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practices / Peter F. Drucker. – New York: Harper & Row, 2007. – 840 р.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс.; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие / Н. А. Пашкус, В. Ю. Пашкус, М. П. Соловейкина, Л. В. Чебыкина; под ред. Н. А. Пашкус. – СПб.: Книжный Дом, 2007. – 112 с.

Закон України «Про освіту» вiд 23.05.1991 № 1060-XII: за станом на 10 серпня 2012 р. [Електронний ресурс] // Управлiння комп’ютеризованихсистем Апарату Верховної Ради України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12 (15.09.2012) . – Назва з екрану.

Захарова И. В. Маркетинг образовательных услуг / И. В. Захарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 170 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.