СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ РОДИНІ

І. І. Дорожко

Анотація


У  статті  розкриваються  актуальні  питання,  що  постають  у  площині  родинного виховання. Ключові моменти на рівні сімейних відносин, ухвалення вибору і прийняття стратегій визначаються процесами глобалізації. Людина сучасного суспільства втрачає спосіб  існування  у  прямих  і  особистісних  зв’язках,  відбуваються  зміни  на  рівні моральних та ціннісних норм.

Ключові слова: глобалізація, сім’я, моральні норми

В  статье  раскрываются  актуальные  вопросы,  которые  возникают  в  плоскости семейного воспитания. Ключевые моменты на уровне семейных отношений, принятия решений  и  принятия  стратегий  определяются  процессами  глобализации.  Человек современного  общества  теряет  способ  существования  в  прямых  и  личностных  связях, происходят изменения на уровне моральных и ценностных норм. 

Ключевые слова: глобализация, семья, моральные нормы.

The article describes the current issues facing the plane family education. Key points on the  level  of  family  relations,  making  the  choice  and  adopting  strategies  determined globalization  processes.    Person  of  modern  society  lose  the  way  of  existence  in  direct  and personal connections, it take place changes at the level of moral values and norms. 

Key words: globalization, family, moral values

Повний текст:

PDF

Посилання


Дружинин В. Психология семьи. – М.: КСП, 1996. – 160 с.

Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации / Г.Йонас; [пер. с нем. И.Маханькова]. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 480 с.

Скотний В. Філософія освіти: екзистенція ірраціонального в раціональному / В.Скотний. – Дрогобич: Вимір, 2004. – 348 с.

Спенсер Г. Основания этики / Г.Спенсер. – С.-Пб.: Акцион. Печатного дела <<Издатель>>, 1899. – 265 с.

Філософія прав людини / [Ш.Госепта, Г.Ломана]. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 320 с. – (Серія <<Зміна парадигми>>; Вип. 13).

Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В.Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / А.Шопенгаеэр [общ. ред. А.Гусейнов, А.Скрипник]. – М.: Республика, 1992. – 448 с. – (Библиотека этической мысли).

Trask B. Globalization and Families / B. Trask. – L.: Dordrecht Heidelberg, 2010. – 220 p


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.