ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ

І. Ю. Шаблевська

Анотація


У статті поставлена проблема антропологічного виміру людини в філософії пізнього модерну, показано філософсько – політичні детермінанти даного періоду. Пізній модерн будь-якого суспільства є інтенсивним і суперечливим процесом. Ключовим для соціальної теорії сьогодні є питання, за яких політичних інституцій можлива творча дія. Творча політична дія покликана продукувати нові, більш ефективні правила функціонування соціуму, це дія, яка уможливлює суспільний поступ, соцієтальний розвиток та модернізацію. Виокремлено, що саме ж політичне набуває значення лише в процесі забезпечення потреб окремого індивіда, політичне тлумачиться як символічна сфера симуляцій та творення смислів для задоволення інтересів окремої людини. Індивід має самостійно визначатися щодо них, беручи на себе всі належні ризики. Суспільство ніби зняло з себе відповідальність за ціннісно-нормативну визначеність індивіда, залишивши його наодинці з проблемою самовизначення у соціальних системах, що суперечать один одному не тільки за змістом, але й за принципами своєї побудови.
Одним з інструментів модернізації соціального управління та суспільства загалом безперечно повинні стати інформаційні технології. В умовах пізнього модерну індивід має доступ до будь якого роду інформації.

Ключові слова: модернізація,пізній модерн, цінності, соціальні зміни,
особистість, соціокультурні ризики.

The article deals with the problem of anthropological dimension of man in the philosophy of late modernity, shows the philosophical and political determinants of this period. The late modernity of any society is an intense and controversial process. The key to social theory today is the question under which political institutions creative action is possible. Creative political action is intended to produce new, more effective rules for the functioning of society, an action that enables social progress, social development and modernization. Late modern is related to the changes that took place in the world in the last quarter of the twentieth century, especially in the progressive western countries.
It is emphasized that the same political importance only in the process of meeting the needs of the individual, the political is interpreted as a symbolic sphere of simulations and the creation of meanings to satisfy the interests of the individual. It is up to the individual to determine themselves, taking all the appropriate risks.
Society, as if taking responsibility for the value-normative determination of the individual, leaving him alone with the problem of self-determination in social systems that contradict each other not only in content but also in the principles of their construction. The intensification of the search for the meaning of life at the individual and personal level is a characteristic feature of the development of society in the late modern era.
One of the tools for modernizing social governance and society in general should be information technology. In the late modern world, the individual has access to any kind of information. It should be noted that this makes it possible to lead the humanistic orientation of the development of society, that is, the comprehensive development of each person as a component of society. Also marked political and philosophical determinants of correlation of a person and society in situation of postmodern are also determined.

Key words: modernization, late modernity, values, social changes, individual, socio-cultural risks.


Повний текст:

PDF

Посилання


Babosov E. Vlyianye tsyvylyzatsyonno-kulturnoi transformatsyy posttotalytarnoho obshchestva na protyvorechyvost natsyonalnoi ydentyfykatsyy // Transformatsyia tsyvylyzatsyyonno-kulturnoho prostranstva byvsheho SSSR (tendentsyy, prohnozy). M., 1994. – S.39.

Kadykalo A. Myslennia pomizh mezh: sytuatsiia postmodernoi filosofii. //A. Kadykalo Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Zbirnyk nauk. prats. Vyp. 663-664. Filosofiia S. 182 – 187.

Lutska K.O. Informatsiine suspilstvo v konteksti transformatsii modernu. – S.101. Variatsii modernu ta modernizatsii: ukrainskyi sotsium v konteksti hlobalnykh protsesiv: Materialy mizh. nar. nauk.-prakt. konfer. (m.Kyiv, 28-29 lystopada 2013 r.) /Uklad. P. V. Kutuiev. – K.: «Talkom», 2013. – 392 s.

Martyniak Yu. Osoblyvosti osmyslennia chasovykh vymiriv politychnoho: Yu.Habermas ta Zh.Bodriiiar. /Iu.Martyniak// Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh. studii, 2014.– Vypusk 4. – S. 162-169.

Melnychenko A.A. Modernizatsiia sotsialnoho upravlinnia yak faktor modernizatsii suspilstva. – S. 26 - 27. Variatsii modernu ta modernizatsii: ukrainskyi sotsium v konteksti hlobalnykh protsesiv: Materialy mizh. nar. nauk.-prakt. konfer. (m. Kyiv, 28-29 lystopada 2013 r.) /Uklad. P. V. Kutuiev. – K.: «Talkom», 2013. – 392s.

Saveliev V. Pravoslavni tsinnosti v dobu postmodernizmu // Rol pravoslavnykh dukhovnykh tsinnostei u formuvanni natsionalnoi svidomosti ta hromadianskoi pozytsii suchasnoi molodi. Materialy III Mizhn. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 25 berez. 2005 r. K.: MAUP, 2006.

Saveliev Yu. Antynomii suspilstva piznoho modernu: Skhidna Yevropa u nebezpetsi demodernizatsii. /Yu.Saveliev // Ideolohiia i polityka. – 2018. – № 1(9).
DOI: https://doi.org/10.34142/23131675.2019.52.2.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.