ОНТОЛОГІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО РАЦІОНАЛІЗМУ В ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО РОЗУМУ

В. М. Петрушов

Анотація


У статті автор розвиває інтегральний підхід до побудови онтологічних підвалин нових форм мислення, які б відповідали складності сучасного світу. Здійснений синтез інтелектуальної платформи, яка складається з базових модульностей інтегрального раціоналізму і трансверсального розуму. На прикладі європейської моделі прав людини проілюстрована можливість застосування запропонованого підходу до оцінки її ефективності в кризових умовах. Інтегральний раціоналізм концептуально обґрунтований автором і вибудований у семантичному полі дескрипції «віра є ентелехія розуму». Тут не стоїть задача «примирення» віри і розуму шляхом їх іпостасів впливу на духовний світ людини. Моральний занепад, який спостерігається у сучасному світі багато в чому пов’язаний з кризою мислення не лише політичного, яке найбільш чутливо проявляється на глобальних проблемах у світі, але і філософського, і наукового, де бюрократизм, домінуючий «грошовий вимір» досягнень на творчій ниві достатньо глибоко стримують розвиток креативно-когнітивних сфер і технологій. Втім, що стосується філософії, то знецінення ідеологій і руйнація світоглядних підстав торкнулися і самих філософів, про що говорив у свій час М. Гайдеггер. Сучасне мислення не відповідає запитам людства і необхідна рішуча трансформація у якісно новий ментально-розумовий універсум. Автор визначає екзистенціюнування, трансцендентування і феноменологічну редукцію головними модусами інтегрального раціоналізму. Вони виступають в якості засобу активізації розумової діяльності. Вцілому це дозволяє розглядати складні онтологічні ситуації у багатовимірному ментальному просторі інтегрального раціоналізму. Мета полягає у формування мислення, яке відповідає складнощі світу, в якому панують надскладні технології разом з технологізованим розумом, але допоки ще не здатного подолати дихотомію «раціональне- ірраціональне», завдяки чому людина майже скрізь потрапляє в різноманітні помежові ситуації, які потребують від неї і адекватних когнітивних рішень. Філософським підґрунтям ментальної єдності інтегрального раціоналізму і трансверсального розуму виступає феномен європейської мультиментальності. Європейський світ рухається до трансгуманізму, що означає наявність складних за своєю суттю суттєвих помежових ситуацій і загострення гуманітарних проблем – ставлять на порядок денний нові форми мислення, які б випереджали зростання складності дійсності і дозволяли здійснювати проектування майбутнього. З нашої точки зору інтелектуальна платформа «інтегральний раціоналізм –трансверсальний розум» відповідає цим вимогам.

Ключові слова: інтегральний раціоналізм, трансверсальний розум, мультиментальність, помежова ситуація, інтелектуальна платформа, криза.

 

В статье автор развивает интегральный подход к построению онтологических оснований новых форм мышления, которые бы отвечали сложности современного мира. Осуществлен синтез интеллектуальной платформы, состоящей из базовых модальностей интегрального рационализма и трансверсального разума. На примере европейской модели прав человека проиллюстрирована возможность применения предлагаемого подхода к оценке ее эффективности в кризисных условиях. Интегральный рационализм концептуально обоснован автором и выстроен в семантичном поле дескрипции «вера есть энтелехия разума». Здесь не стоит задача «примерения» веры и разума посредством их ипостасей влияния на духовный мир человека. Моральный упадок, который наблюдается в современном мире во многом связан с кризисом мышления не только политического, которое наиболее чувствительно сказывается на глобальных проблемах в мире, но и философского, и научного, где бюрократизм, доминирующее «денежное измерение» достижений на творческой ниве достаточно глубоко сдерживают развитие креативно когнетивных сфер и технологий. Впрочем, что касается философии, то обесценивание идеологий и разрушение мировоззренческих оснований коснулись и самих философов, о чем говорил в свое время М. Хайдеггер. Современное мышление не отвечает запросам человечества и требуется решительная трансформация в качественно новый ментально-разумный универсум. Автор определяет экзистирование, трансцендирование и феноменологическую редукцию главными модусами интегрального рационализма. Они выступают в качестве средства активизации разумной деятельности. В целом это позволяет рассматривать сложные онтологические ситуации в многомерном ментальном пространстве интегрального рационализма. Цель заключается в формировании мышления соответствующего сложности мира, в котором господствуют сверхсложные технологии вместе с технологизированным разумом, но пока еще не способного преодолеть дихотомию «рациональное – иррациональное», благодаря чему человек почти везде оказывается во всевозможных пограничных ситуациях, которые требуют от него и адекватных когнитивных решений. Философским подспорьем ментального единства интегрального рационализма и трансверсального разума выступает феномен европейской мультиментальности , европейский мир движется к трансгуманизму, что означает наличие сложных по своей сущности объективных пограничных ситуаций и заострения гуманитарных проблем – ставят на повестку дня новые формы мышления, которые бы опережали возрастание сложности действительности и позволили осуществлять проектирование будущего. С нашей точки зрения интегральная платформа «интегральный рационализм – трансверсальный разум» отвечает этим требованиям

Ключевые слова: интегральный рационализм, трансверсальный разум, мультиментальность, пограничная ситуация, интеллектуальная платформа, кризис.

 

The article develops an integral approach to the construction of ontology. The basis of new forms of thinking that would meet the challenges of Modern world. Synthesis of an intelligent platform, consisting of the basic modalities of integral rationalism and transversal reason. On the example of the European model of human rights. The possibility of applying the proposed approach to assessment of its effectiveness in crisis conditions. The integral rationalism, conceptually substantiated by the author and had built in the semantic field of the description “the faith is the entelechy of the reason”. Modern thinking does not meet the needs of humanity and needs to be transformed into a qualitatively new mental-rational universe. The author considers the existence, the transcendence and the phenomenological reduction as the main manifestations of integral rationalism. It acts as a means of the activating sensible activities. In general, this allows us to consider complex ontological situations at the multidimensional mental space of the integral rationalism. The author shapes the thinking which corresponds to a complex world, where have dominated supercomplex technologies along with the technological reason, but which has not yet able to overcome the “rational-irrational” dichotomy. The philosophical basis of the mental unity of the integral rationalism and the transversal reason is the phenomenon of the European multimentality. The European world is moving towards transhumanism, which has connected with the presence of complex border situations and sharpening of humanitarian problems. Therefore, new forms of the reason come out at the agenda, which outstrip the complexity of the reality and allow us to design the future. The author believes that the integral platform of the “integral rationalism - transversal reason” meets that requirements.

Keywords: the integral rationalism, the transversal reason, borderline situations, the intellectual stage, the crisis.


Повний текст:

PDF

Посилання


Хайдеггер М. Бытие и время. – Спб.: Наука, 2006.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – Спб.: Наука, 2007.

Лосський М.О. Обгрунтування інтуїтивізму. Світ як органічне ціле / Микола Лосський; перекл. проф. В.М.Петрушова. – Харків: Видавець Савчук О.О., 2016.

Петрушов В.М. Філософія європейського адогматизму: парадокс віри С.Кіркегора і SOLA FIDE Л.Шестова /Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських

наук. – Дніпропетровськ, 2008.

Проблема раціональності наприкінці ХХ століття: Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: УВС, 1998.

Філософські обрії /Тематичний випуск. – Полтава. – 2009. – №21.

Вельш В. Евроцентричны ли права человека? // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація / Щорічний науково-практичний журнал. – Харків: ХНТУСГ. – 2014. – №7.

Вельш В. Трансверсальность. Трансверсальный разум и разум вообще //Культура у філософії ХХ століття: Матеріали ІV Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків, УВС, 1996. – С.22-33.

Петрушов В.М. Європейський адогматизм: історико-філософські ретроспективи, сучасні інтенції. – Харків: УкрДАЗТ, 2007.

Войскунский А.Е. Метафори интернета // Вопросы философии. – 2001. – №11. – С.64-79.

Неклесса А.И. Сердце тьмы: травматическая инклюзия // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – №2. – С. 280-295.

Вилков В.Ю. Аксиоматика политико-философской модели национального и национально-государственного строительства Юргена Хабермаса // Вопросы философии. – 2017. – №2.

Сайт «Интегральное сообщество» http://allunity.ru/
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.842655

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.