ПРИВАТНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

М. В. Михайліченко

Анотація


Проаналізовано проблеми становлення приватних вищих навчальних закладів в Україні в умовах становлення її незалежності; визначено шляхи впливу держави на демократизацію управління навчально-виховним процесом у горизонті системи національної освіти; мейнстрим передачі державної влади суб’єктам приватної освіти складається з трьох сегментів, а саме: 1) вироблення стратегії освітньої політики держави з врахуванням організаційного потенціалу і за участю системи приватної освіти; 2) суттєвої лібералізації державного регулювання приватною освітою; 3)децентралізації оперативного управління приватними ВНЗ. Підкреслюється, що українські приватні вищі навчальні заклади досі не мають відповідного статусу в системі державної освітньої політики. Їх стан сьогодні визначається подвійною юридичною природою: вони одночасно виступають і як суб’єктипідприємницької діяльності, і як навчальні заклади. Звідси діяльність приватних вишів регламентована безліччю законодавчих актів, які інколи суперечать один одному. У якості загального висновку зазначається, що дискримінація недержавних навчальних закладів не зробить сильнішими державні ВНЗ, а лише понизить градус конкурентності на вже нині не надто динамічному освітньому полі, знеохотить університети державної форми власності ставати більш підприємливими і менш залежними від державних субсидій. Українські університети не можуть уникати прийняття і реалізації головних тенденцій розвитку освіти ХХІ століття, навіть якщо профільне міністерство ще продовжує орієнтуватися на окремі категорії століття ХХ.

Ключові слова: освіта, студент, приватна освіта, приватний ВНЗ, держава, державна освітня політика, державне регулювання, державне управління, приватне управління, демократизація, диплом, прибуток.

 

Проанализированы проблемы становления частных высших учебных заведений в Украине в условиях становления ее независимости; определены пути влияния государства на демократизацию управления учебно-воспитательным процессом в горизонте системы национального образования; мэйнстрим передачи государственной власти субъектам частного образования состоит из трех сегментов, а именно: 1) выработка стратегии образовательной политики государства с учетом организационного потенциала и при участии системы частного образования; 2) существенной либерализации государственной регуляции частным образованием; 3) децентрализации оперативного управления

частными ВУЗами.

Ключевые слова: образование, студент, частное образование, частный ВУЗ, государство, государственная образовательная политика, государственная регуляция, государственное управление, частное управление, демократизация, диплом, прибыль.

 

This article analyses the problem of establishing private higher educational institutions in Ukraine at the time when Ukraine’s independence is being developed. The study figures out ways of state’s influence on democratization of managing an educational process in the system of national education. The mainstream of delegating the state power to subjects of private education consists of three foci such as 1) working out a strategy of state’s educational policy taking into consideration the organizational potential and with the participation of the system of private education; 2) a substantial liberalization of government control of private education; 3) decentralization of operational administration of private higher educational establishments. We underline that Ukrainian private higher educational establishments do not have the corresponding status in the system of state education policy yet. Currently they have a double legal nature that is they are both subjects of entrepreneurial activity and educational institutions. Hence the activity of private higher educational establishments is regulated by a variety of legislative acts which contradict each other. We come to the conclusion that the state does not make state higher educational establishments more powerful by discriminating non-governmental educational establishments. This can lower the degree of competition in education which is not dynamic yet and cannot urge state universities to become more entrepreneurial and less dependent on government subsidies. Ukrainian universities cannot avoid accepting and realizing main tendencies of the development of education of the 21st century even though the relevant ministry still focuses on specific categories of the 20th century

Keywords: education, a student, private higher educational establishment, state, state education policy, government control, private administration, democratization, diploma, profit.


Повний текст:

PDF

Посилання


Астахова В.І. Аналітична записка про стан приватного сектору освіти в Україні / В.І. Астахова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2011. – Т. 17. – С. 555–561.

Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. –384 с.

Концептуальні засади діяльності вищих навчальних закладів небюджетного фінансування у майбутньому десятилітті // Крізь терни...: нариси становлення приватної вищої освіти в Україні / Народна укр. акад. – Х.: НУА, 2001. – С. 294-305;

Концепция приватного образования: принципы, содержание, проблемы реализации / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.». – Харьков, 1998. – 237 с.

Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Історичний нарис / В.М. Огаренко. – Запоріжжя, 2000. – С. 89-92, 99;

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року. – Державна служба статистики України, 2017.

Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 № 1556-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Тимошенко І.І. Недержавні приватні виші: етапи непростого становлення / І.І. Тимошенко, З.І. Тимошенко // Економіка і управління. – 1998. – №1. – С. 12.

Фініков Т.В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження / Т.В. Фініков, О.І. Шаров; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2 вид. – К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – С. 60.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 148.– Оп. 18. – Спр. 251. – Арк. 203.

Statistical Information on Higher Education in Central and Eastern Europe. European Center for Higher Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cepes.ro.

Stetar J. Higher Education Innovation and Reform: Ukrainian Private Higher Education. 1991–1996 / J. Stetar. – Vienna, 1996. – 61 p.;
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.842697

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.