HUMANITARIZATION OF EDUCATION TO COPE WITH ALIENATION

О. Razumenko

Анотація


The paper deals with such concepts as “educational space”, “cultural-and-educational space”, and humanization of the educational process. The focus is on the phenomenon of alienation. It is shown that alienation is an essential phenomenon in human life. Attention is also drawn to the issue of alienation in the modern mass society. The emphasis is made on alienation in the educational space, where the human freedom of time, space and themselves according to their own values is subject to alienation. It is demonstrated that the imposed procedures strictly regulate children’s life regardless of their internal needs, settings, resources or deficits.

Key words: humanization, educational space, alienation, mass culture, personality, daily life activities.

 

В статті розглядаються такі поняття як «освітній простір», «культурно-освітній простір», гуманізація освітнього процесу. Особлива увага приділяється феномеу відчуження. Показано, що відчуження є сутнісним явищем людського життя. Звернуто увагу на проблему відчуження в сучасному масовому суспільстві. Акцентовано увагу на відчуженні в освітньому просторі, де піддається відчуженню свобода людини розпоряджатися часом,простором, собою відповідно до власних цінностей. Показано, що встановлений ззовні режим жорстко регламентує, регулює життєдіяльність дитини незалежно від його внутрішніх потреб, установок, ресурсів або дефіцитів.

Ключові слова: гуманізація, освітній простір, відчуження, масова культура, особистість,життєдіяльність.

 

В статье рассматриваются такие понятия как «образовательное пространство», «культурно-образовательное пространство», гуманизация образовательного процесса. Особое внимание уделяется феномену отчуждения. Показано, что отчуждение является сущностным явлением человеческой жизни. Обращено внимание на проблему отчуждения в современном массовом обществе. Акцентировано внимание на отчуждении в образовательном пространстве, где подвергается отчуждению свобода человека распоряжаться временем, пространством, собой в соответствии с собственными ценностями. Показано, что установленный снаружи режим жестко регламентирует, регулирует жизнедеятельность ребенка независимо от его внутренних потребностей, установок, ресурсов или дефицитов.

Ключевые слова: гуманизация, образовательное пространство, отчуждение, массовая культура, личность, жизнедеятельность.

 

 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Markuze G. Eros and Civilization. One-dimensional Man. – М.: AST, 2002. – 526 p.

Marx K. Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 // Marx К., Engels F. From Early Works / К.Marx, F.Engels. – М.: Gospolitizdat, 1956.

Fromm E. To Have or To Be? – М. – Progress, 1986. – 322 p.

Jochen Schnack Kompetenzorientiert, problem-orientiert und so weiter/Pädagogik 5/09 s.43

Pädagogik № 5- № 12 /2009.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1064436

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.