ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ У ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКІЙ ШКОЛІ. ФІЛОСОФІЯ СТОСОВНО НАУК

О. А. Гончаренко

Анотація


У статті розглянуто проблему становища філософії у системі університетських наук з точки зору Львівсько-Варшавської школи (ЛВШ) (1895–1939). Вибір теми статті зумовлений політикою скорочення в Україні навчальних годин на вивчення філософії у вищій школі. З’ясовано, що ЛВШ у філософії вбачала основу університетського навчання. Звернено увагу, що визначення ЛВШ філософії як групи наук і світогляду є актуальним у контексті сучасної «битви за філософію» в Україні. Якщо нівелювання Міністерством освіти і науки України цінності філософії для вищої освіти представники української філософської спільноти пов’язують з невизначеністю в Україні її предмету, то з огляду ЛВШ визначенню предмету філософії має передувати визначення чим є сама філософія. Зроблено висновок, що філософія має право на унікальність в університетському навчанні, тому що саме філософія як група наук і світогляд може гарантувати поступ наук та розвиток суспільства.

Ключові слова: ідея університету, Львівсько-Варшавська школа, філософія освіти.

 

В статье рассмотрена проблема положения философии в системе университетских наук с точки зрения Львовско-Варшавской школы (ЛВШ) (1895–1939). Выбор темы статьи обусловлен политикой сокращения в Украине учебных часов на изучение философии в высшей школе. Выяснено, что ЛВШ в философии видела основу университетского образования. Обращено внимание, что определение ЛВШ философии как группы наук и мировоззрения является актуальным в контексте современной «битвы за философию» в Украине. Если нивелирование Министерством образования и науки Украины ценности философии для высшего образования представители украинского философского сообщества связывают с неопределенностью в Украине ее предмета, то учитывая ЛВШ определению предмета философии должно предшествовать определение самой философии. Сделан вывод, что философия имеет право на уникальность в университетском образовании потому что, именно философия как группа наук и мировоззрение может гарантировать прогресс наук и развитие общества.

Ключевые слова: идея университета, Львовско-Варшавская школа, философия образования.

 

The article deals with the problem of the status of philosophy in the system of university education from the point of view of the L’viv-Warsaw School (LWS) (1895–1939). The choice of the topic is determined by the policy of curtailing the academic hours in Ukraine for the study of philosophy at higher educational institutions. The consideration of philosophy in the science field in university problem was carried out on the basis of the works of Jan Lukasiewicz “Science and Philosophy” (1915), Tadeusz Kotarkinsky’s “Life and Less Life Concepts of the Philosophy Problems” (1936), Tadeusz Chziewski “Didactics of Philosophy in University Education” (1946) and Jozef Maria Bocenskiss “Between Logic and Faith” (1992). It was found out that LWS considered philosophy as the basis of university studies. It is highlighted that the definition of LWS philosophy as a group of sciences and worldview is relevant in the context of the modern "battle for philosophy" in Ukraine. If the representatives of the Ukrainian philosophical community explain leveling the values of philosophy for higher education by the Ministry of Education and Science of Ukraine as arising from ambiguity of its subject in Ukraine, then, in view of the LWS, the definition of the subject of philosophy must precede the definition of what philosophy itself is. Probably the “battle for philosophy” in Ukraine would have ended in a complete defeat of its opponents, if the domestic wise lovers of philosophy were moved into the plane of their stay between everyday and the science, and then they would find out the purpose of philosophy in the sciences. The argument in favor of defining philosophy LWS is the position of Georges Moor – the professor of practical philosophy at the Bremen University, who asserts the double dual connection (der zweifache Doppelbezug) philosophy. It is concluded that philosophy has the right to uniqueness in course of university education because it is the philosophy as a group of sciences and the worldview that can guarantee the progress of the sciences and the development of society.

Key words: the idea of the university, the L’viv-Warsaw School, philosophy of education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Борхерc Д. Аналіз, застосування, освіта: чи личитимуть університетській філософії аналітичні окуляри / Даґмар Борхерc ; [пер. з нім. М. Култаєва] // Філософська думка. – 2010. – №2. – С. 84–87.

Гончаренко О. А. Ідея університету у Львівсько-Варшавській школі. Стаття 1. Казимир Твардовський про достойність університету / О. А. Гончаренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 130 (3). – С. 197–200.

Карівець І. Суть філософії, або чому ненавидять філософію / Ігор Карівець // Філософські науки: Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2017. – Vol. 3, No 1. – С. 81–85.

Карівець І. Філософія і філософська освіта / Ігор Карівець // Філософська думка. – 2014. – №6. – С. 77–81.

Мор Ґ. Чи потребують сучасні суспільства орієнтацій і чи може їх надати філософія? / Ґеорґ Мор ; [пер. з нім. М. Култаєва] // Філософська думка. – 2010. – №2. – С. 68–83.

Предеина М. Должна ли философия быть массовой / Мария Предеина // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2017. – № 1 (20). – С. 246–256.

Пролеєв С. Філософські компетентності: якими їм бути? / Сергій Пролеєв // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2016. – № 2 (19). – С. 88–96.

Степаненко І. Людинотворчий потенціал філософії: стратегічні перспективи вищої освіти / Ірина Степаненко // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2017. – № 1 (20). – С. 235–245.

Czeżowski T. Dydaktyka filozofii w nauczaniu uniwersyteckim / Tadeusz Czeżowski // Tadeusz Czeżowski. Odczyty filozoficzny. – Toruń, 1958. – S. 310–313.

Kotarbiński T. Żywotne i mniej żywotne koncepcje zadań filozofii / Tadeusz Kotarbiński // Przegląd Filozoficzny. – 1936. – R. XXXIX. – z. IV. – S. 366–367.

Łukasiewicz J. O nauce i filozofii / Jan Łukasiewicz // Przegląd Filozoficzny. –– 1915. – R. XVIII. – z. 3–4. – S. 190–196.

Łukasiewicz J. O potrzebie założenia instytutu metodologicznego / Jan Łukasiewicz // Ruch Filozoficzny. – 1912. – R. II. – № 2. – S. 17–19.

Między Logiką a Wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys / J. M. Bocheński, J. Parys. – Montricher: Les Editions Noir sur Blanc, 1992. – 328 s.

Twardowski K. Franciszek Brentano a historya filozofii / Kazimierz Twardowski // Kazimierz Twardowski. Rozprawy i artykuły filozoficzne. – Lwów, 1927. – S. 229–242.

Twardowski К. O dostojeństwie Uniwersytetu / Kazimierz Twardowski. – Poznań : Uniwersytet Poznański, 1933. – 23 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1299003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.