PHILOSOPHY OF EDUCATION AS A PROBLEM OF “PERSONALITY AND POWER”

С. О. Черепанова

Анотація


Інтеграція України в європейський освітній простір передбачає подолання кризових явищ, адаптацію до умов ринкової економіки, підготовку конкурентних фахівців, отже – конкурентну систему освіти. У статті розглянуто осмислення філософії освіти в спектрі ціннісного підходу до буття людини і феномена влади (Фрідріх фон Гаєк, Ханна Аренд, Мішель Фуко). Для філософії освіти  концептуального значення набувають певні ідеї, теорії: гуманістичні, демократичні, ліберальні (Пауло Фрейре, Ганс Крістіан Остер, Хов Кеннет Росс, Скорза Джексон, Марк Олсен) та ін. Тенденції європейської (Болонський процес як шлях модернізації західної системи освіти) та загальносвітової освітньої  інтеграції  суттєво змінюють статус знань. Адже знання – пріоритетний конкурентний товар. Знання – це форма капіталу, інтелектуальна власність і об’єкт авторського права, а головно – національний наукоємний ринковий продукт. Зазначено багаторічний авторський досвід національного виховання студентів на засадах родознавства. Обґрунтовано, що за відстоювання Україною незалежності та європейського вибору, світоглядно-ціннісного сенсу набуває Повноліття як стратегічна об’єднуюча національна ідея, реалізація якої актуалізує упорядкування соціально-гуманітарної політики на суспільному, родинному, державному рівні. Необхідний системний поворот структур влади до людини, як умови позитивного образу України в Європі та  світі.

Ключові слова: філософія освіти, людина, влада,  тоталітаризм, модерн-гуманізм, родознавство, національна ідея.

 

Интеграция Украины в европейское образовательное пространство предполагает преодоление кризисных явлений, адаптацию к условиям рыночной экономики, подготовку специалистов соответствующего уровня, таким образом – конкурентную систему образования. В статье рассмотрено осмысление философии образования  в спектре ценностного подхода к бытию человека и феномену власти (Фридрих фон Хаек, Ханна Аренд, Мишель Фуко). Для философии образования  концептуальное значение приобретают определенные идеи, теории: гуманистические, демократические, либеральные (Пауло Фрейре, Ганс Кристиан Остер, Хов Кеннет Росс, Скорза Джексон, Марк Оксен) и др. Тенденции европейской (Болонский процесс как путь модернизации западной системы образования) и общемировой интеграции в образовательной сфере существенно меняют статус знаний. Ведь знание – приоритетный конкурентный товар, форма капитала, интеллектуальная собственность и объект авторского права, а главное – национальный наукоемный рыночный продукт. Аргументировано, что в условиях отстаивания Украиной независимости и европейского выбора, мировоззренчески-ценностный смысл приобретает Совершеннолетие как стратегическая объединительная национальная идея, реализация которой актуализирует упорядочивание социально-гуманитарной политики на уровне общества, семьи, государства. Необходим системный поворот структур власти к человеку, как условие позитивного образа Украины в Европе и мире.

Ключевые слова: философия образования, человек, власть, тоталитаризм, модерн-гуманизм, родоведение, национальная идея.

 

The integration of Ukraine into the European education area provides for handling the crisis, adapting to the conditions of market economy, training specialists of proper level, and thus for a competitive national system of education. The article deals with the notion of education philosophy in view of the human life value approach and the phenomenon of power (F. von Hayek, H. Arendt,  M. Fuko and others). Particular ideas and theories, such as the humanistic, democratic, conservative, liberal ones and others, are of conceptual importance for the philosophy of education as a philosophy of the human being (Paulo Freire, Hans Christian Oster, Kenneth Ross Howe, Jason Scorza,  Olsen Mark). The tendencies of the European (theBolognaprocess as a way of modernization of the western system of education) and the worldwide integration in the sphere of education greatly change the status of knowledge. However knowledge is a competitive product of high priority. It is the form of capital, intellectual property, the object of copyright and it is principally the national scientific market product. On the basis of years of the author’s family studies experience in the sphere of national education of students it is grounded that in Ukraine in connection with asserting its independence and the European choice Majority as a strategic national idea uniting a society becomes a matter of world view and values importance. Its realization provides for the systemic regulation of the socio-humanitarian policy on the social, family and state levels. This implies a systemic turn of the Ukrainian power structures to the youth as a condition of a positive image of the country in the international education area.

 Key words:  philosophy of education, A man, power, totalitarianism, modern-humanism, family studies, national idea.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Горський В. (2001) Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – Філософські нариси. – К. : Центр практичної філософії.

Скотний В. (1999) Вища педагогічна освіта: погляд у ХХІ століття // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: Зб. наук. праць. – Л., 1999. – Вип. 4. – С.118 – 132.

Черепанова С. О. (2008) Філософія родознавства / Передмова проф. В. Г. Скотного. – К.: Т-во “Знання”, КОО.

Черепанова С. О. (2015) Філософія освіти. Рефлексія над буттям Роду. Повноліття в Україні як духовна консолідація соціуму: інтеркультурний проект. – Український інститут

ЄВРОСОЦІУМ.

Юровский Л. Н. (1928) Денежная политика советской власти (1917-1927). – М.

Barrow, Robin. (2007) Introduction to moral phylosophy and moral education. – London.

Boler, Megan. (1999) Feeling power: emotions and education. – New York, NY: Routledge.

Clark, C. M., & Koshmanova T. S. (Eds.). (2000) Culture and Community in Learning to Teach. Lviv: Lviv National University Publishing House.

Gergen, Kenneth J. (2009) Relational being. – Oxford; New York: Oxford University Pres.

Kenneth Ross Howe. (2003) Closing methodological divides: toward democratic educational

research /by Kenneth R. Howe. – London.

Olsen, Mark. (2009) Liberalism, neoliberalism, social democracy: thin communitarian

perspectives on political phylosophy and education. – London, 2009.

Oster, Hans Christian. (2009) Education for Participation in the Democratic Society – A Challenge for the Future // Цінності гуманістичної освіти: Зб. ст. (укр., англ., рос. мовами). [Голов. ред. – Остер Г. К. (Швеція). Упоряд. – Черепанова С. О., Бородій Д. І. (Україна)]. – Л. : Каменяр, 2009. – С. 5 – 11.

Pring, Richard. (2005) Philosophy of education: aims, theory, common sense and research. – London, Continuum.

Scorza, Jason A. (2008) Strong liberalism: habits of mind for democratic citizen ship. – London: New York.

Sugrue, Ciaran. (2008) The future of educational change: international perspectives. – London: New York, NY: Routledge.

Tärnlund, Kurt. (2001) Existence and subjectivity: a theme in the philosophy of education. –

Stockholm, HSL förl.

Hayek, Friedrich von. (1944) The Road to Serfdom. – London: and Chicago: University of Chicago Press.

Freire, Paulo. (1998) Pedagogy of Freedom: ethics, democracy, and civic courage. – Rowman & Littlefield Publishers, Inc.,

Winch, Christopher & Gingell John. (2008) Philosophy of education: the key concepts. 2nd ed. – London : New York : Routledge.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.345316

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.