ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Н. Г. Білоцерківська, Л. В. Півненко

Анотація


У статті розглядаються питання забезпечення та захисту прав людини в умовах війни. Обґрунтовано, що в умовах війни застосовується захист прав людини, особливості якого надають підстави визначити цей захист як виключний, адже він застосовується у зв’язку з воєнним станом. У таких надскладних умовах необхідні рішучі заходи для розв’язання основних проблем забезпечення прав і свобод людини та посилення відповідальності за порушення міжнародних норм у сфері захисту прав людини. Притягнення РФ до міжнародної відповідальності та компенсація заподіяної шкоди повинна забезпечуватися ефективними механізмами захисту прав людини. В умовах війни система захисту прав людини повинна включати в себе не тільки національні, а і міжнародні форми та способи захисту прав людини під час війни, кожен з яких може бути ефективно використано особами, які зазнали протиправних дій під час війни. Зазначається, що на сьогодні вкрай необхідні рішучі заходи щодо, посилення захисту за допомогою більш ефективної діяльності місій з підтримки миру та інших відповідних місій, та посилення відповідальності за порушення міжнародних норм у сфері захисту прав людини. Українська влада сьогодні, як ніколи повинна злагоджено працювати над удосконаленням та зміцненням організації захисту прав громадян та тісно співпрацювати з різноманітними міжнародними державними та недержавними організаціями та структурами для захисту та відновлення порушених прав людини та громадянина.

Ключові слова: війна, збройна агресія, права людини, захист прав людини, механізм захисту, міжнародне гуманітарне право, Конституція України


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Благута, Р., 2022. Забезпечення в Україні конституційних право і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану. В: М. В. Ковалів. Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах воєнного стану: матеріали наукового семінару. Львів, Україна, 23 червня 2022. Львів: ЛьвДУВС.

Козюбри, М.І. ред., 2021. Конституційне право: підручник. Київ: Ваіте.

Лежнін, К.В., 2022. Стандарти забезпечення прав людини в діяльності служби безпеки України в умовах воєнного стану. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична, 34, с. 93-101.

Урядовий портал, 2022. Створено єдиний національний портал для збору фактів порушення прав людини російською федерацією. [online] (Останнє оновлення 10 Березень 2022) Доступно: https://www.kmu.gov.ua/news/stvoreno-yedinij-nacionalnijportal-dlya-zboru-faktiv-porushennyaprav-lyudini-rosijskoyu-federaciyeyu [Дата звернення 12.10.2022].

Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, 2022. День Незалежності України: що об’єднує українців і як ми бачимо перемогу на шостому місяці війни. [online] (Останнє оновлення 22 Серпень 2022) Доступно: https://dif.org.ua/article/dennezalezhnosti-ukraini-shcho-obednueukraintsiv- i-yak-mi-bachimo-peremoguna-shostomu-misyatsi-viyni [Дата звернення 12.10.2022].

Шемшученко, Ю.С. 2007. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ: Юридична думка.

Яцковина, В., 2022. Міжнародні стандарти у сфері захисту прав людини. Південноукраїнський правничий часопис, 1-2, с. 49-53

REFERENCES

Blahuta, R., 2022. Zabezpechennia v Ukraini konstytutsiinykh pravo i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh voiennoho stanu. V: M. V. Kovaliv. Konstytutsiini prava i svobody liudyny ta hromadianyna v umovakh voiennoho stanu: materialy naukovoho seminaru. Lviv, Ukraina, 23 chervnia 2022. Lviv: LvDUVS.

Koziubry, M.I. red., 2021. Konstytutsiine pravo: pidruchnyk. Kyiv: Vaite.

Lezhnin, K.V., 2022. Standarty zabezpechennia prav liudyny v diialnosti sluzhby bezpeky Ukrainy v umovakh voiennoho stanu. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna, 34, s. 93-101.

Uriadovyi portal, 2022. Stvoreno yedynyi natsionalnyi portal dlia zboru faktiv porushennia prav liudyny rosiiskoiu federatsiieiu. [online] (Ostannie onovlennia 10 Berezen 2022) Dostupno: https://www.kmu. gov.ua/news/stvorenoyedinij-nacionalnij-portal-dlya-zborufaktiv-porushennya-prav-lyudinirosijskoyu-federaciyeyu [Data zvernennia 12.10.2022].

Fond «Demokratychni initsiatyvy» im. Ilka Kucheriva, 2022. Den Nezalezhnosti Ukrainy: shcho obiednuie ukraintsiv i yak my bachymo peremohu na shostomu misiatsi viiny. [online] (Ostannie onovlennia 22 Serpen 2022) Dostupno: https://dif.org.ua/article/den-nezalezhnostiukraini-shcho-obednue-ukraintsiv-i-yakmi-bachimo-peremogu-na-shostomumisyatsi-viyni [Data zvernennia 12.10.2022].

Shemshuchenko, Yu.S. 2007. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk. Kyiv: Yurydychna dumka.

Iatskovyna, V., 2022. Mizhnarodni standarty u sferi zakhystu prav liudyny. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys, 1-2, s. 49-53
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2022.25.2.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.