США ТА ІЗРАЇЛЬ: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕРІОД «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»

М. Ю. Онацький, Г. С. Панасенко

Анотація


В роботі досліджено процес трансформації американо-ізраїльських стосунків в період «холодної війни». З’ясовано етапи еволюції двосторонніх відносин у другій половині 1940-х – на початку 1990-х рр. Розглянуто особливості формування стратегічного партнерства між США та Ізраїлем. Проаналізовано причини активізації відносин двох держав наприкінці 1950-х – в середині 1970-х рр. Визначені основні напрями двосторонньої взаємодії. Висвітлено специфіку розвитку військово-політичного співробітництва Сполучених Штатів Америки та Держави Ізраїль. Розглянуто особливості співпраці в торговельно-економічній сфері. Досліджено роль та місце США в ініціюванні мирних переговорів з метою дипломатичного врегулювання арабо-ізраїльського протистояння.

Ключові слова: Сполучені Штати Америки, Ізраїль, двостороння взаємодія, військово-політичне співробітництво, торговельно-економічна сфера, дипломатичне врегулювання.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Горовенко, В. та Тютюнник, В. 2018. Асиметрична стратегія Ізраїлю в період становлення держави. Аналітична доповідь. Київ: НІСД.

Бузань, В., 2016. Вплив холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту. Американська історія та політика, 2, с. 99 – 106, [online] Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_15

[Дата звернення 15 Жовтень 2022].

Бузань, В.Ю., 2015. Формування політики адміністрації Г. Трумена щодо палестинського питання (1945–1948 рр.). Сторінки історії. Збірник наукових праць, 40, с. 149-158, [online]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sisi_2015_40_17 [Дата звернення 15 Жовтень 2022].

Калитчак, Р.Г. та Романюк, Р.Й., 2015. Концептуальні засади зовнішньої політики держави Ізраїль. Грані. Політологія, 11/1 (127), с. 38-43, [online] Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_11%281%29__9 [Дата звернення 15 Жовтень 2022].

Каштанов, К.А., 2019. Протистояння США та СРСР на Близькому Сході (1953 – 1964 рр.). Кандидат наук. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Коппель, О.А., 2009. Конфлікт шести десятиліть еволюція близькосхідного

конфлікту у світлі його впливу на систему регіональної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 86 (2), с. 33-41.

Логвиненко, В.В., 2012. Американо-ізраїльське військово-технічне співробітництво. Наукові праці. Серія «Історія», 159, 171, с. 52-56.

REFERENCES

Horovenko, V. ta Tiutiunnyk, V. 2018. Asymetrychna stratehiia Izrailiu v period stanovlennia derzhavy. Analitychna dopovid. Kyiv: NISD.

Buzan, V., 2016. Vplyv kholodnoi viiny na protses formuvannia ta realizatsii polityky SShA shchodo arabsko-izrailskoho konfliktu. Amerykanska istoriia ta polityka, 2, s. 99 – 106, [online] Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_15 [Data zvernennia 15 Zhovten 2022].

Buzan, V.Iu., 2015. Formuvannia polityky administratsii H. Trumena shchodo palestynskoho pytannia (1945–1948 rr.). Storinky istorii. Zbirnyk naukovykh prats, 40, s. 149-158, [online]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sisi_2015_40_17 [Data zvernennia 15 Zhovten 2022].

Kalytchak, R.H. ta Romaniuk, R.I., 2015. Kontseptualni zasady zovnishnoi polityky derzhavy Izrail. Hrani. Politolohiia, 11/1 (127), s. 38-43, [online] Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_11%281%29__9 [Data zvernennia 15 Zhovten 2022].

Kashtanov, K.A., 2019. Protystoiannia SShA ta SRSR na Blyzkomu Skhodi (1953 – 1964 rr.). Kandydat nauk. Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina, Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha.

Koppel, O.A., 2009. Konflikt shesty desiatylit evoliutsiia blyzkoskhidnoho konfliktu u svitli yoho vplyvu na systemu rehionalnoi bezpeky. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 86 (2), s. 33-41.

Lohvynenko, V.V., 2012. Amerykanoizrailske viiskovo-tekhnichne spivrobitnytstvo. Naukovi pratsi. Seriia «Istoriia», 159, 171, s. 52-56.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2022.25.2.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.