ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Г. С. Панасенко

Анотація


Стаття розглядає успішні стратегії модернізації, які були застосовані в країнах Східної Азії. Авторка акцентує увагу на активній ролі держави в сприянні економічному зростанню через гнучке втручання та стратегії, спрямовані на підтримку індустріалізації та експортно-орієнтованих галузей. Також наголошується на важливості розвитку науки та технологій і на впровадженні екологічності та сталого розвитку. Стаття вивчає взаємодію країн Східної Азії у контексті глобальних ринків та партнерств з міжнародними організаціями, що сприяє розвитку експортно-орієнтованих секторів. Авторка також розглядає соціокультурні трансформації та вплив модернізаційних процесів на життєвий стандарт та суспільну структуру. Зокрема, стаття аналізує потенціал українсько-східноазійського співробітництва, визначаючи економічні труднощі та пропонуючи стратегії привертання інвесторів та розширення торговельних зв'язків. Підкреслюється важливість зростання дипломатичних відносин для ефективної взаємодії, а також необхідність подолання культурних та мовних відмінностей. Обґрунтовується важливість розвитку стратегій взаєморозуміння та культурного обміну для подолання проблем, пов'язаних із культурною різницею. Отже, вивчення досвіду модернізації Східної Азії може служити цінним підґрунтям для розвитку співпраці України з цим регіоном.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Гелей, С.Д. та Рутар, С.М. 2020 Політико-правові системи світу: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

Корсунський, С. 2021. Як побудувати відносини з країнами Азії. Харків: Vivat. 3. Матяш, І.Б. та Матвієнко, В.М. ред., 2021. Культурна дипломатія. Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Київ: ДП «ГДІП».

Посольство України в Китайській Народній Республіці, 2022. Економіка та бізнес-клімат КНР. [online] (Останнє оновлення 16 Травень 2022) Доступно: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/186-torgovelyno-jekonomichnespivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-takitajem/ekonomika-ta-biznes-klimat-knr [Дата звернення 23 Березень 2023].

Савенко, С., 2017. Економічне диво за одне покоління: Південна Корея – приклад для України. [online] (Останнє оновлення 21 Квітень 2022) Доступно: https://news.finance.ua/ua/news/-/400091/ekonomichne-dyvo-za-odnepokolinnya-pivdenna-koreya-prykladdlya-ukrayiny [Дата звернення 23 Березень 2023].

Комісаров, К.Ю., Бондаренко, І.П. та Близнюк Д.В., 2007. Китай, Корея, Японія: бібліографічний покажчик. [online] Доступно: https://www.nas.gov.ua/UA/13 [Дата звернення 24 Березень 2023].

Писарєв, О., 2022. Інвестиційна ідея «Китай»: розбираємо варіанти вкластися в другу економіку світу. [online] (Останнє оновлення 16 Листопад 2022) Доступно: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/investideya-kitay-razbiraem-vozmozhnyevarianty-vlozhitsya-vo-vtoruyuekonomiku-mira/ [Дата звернення 24 Березень 2023].

Новіков, В., 2023. Післявоєнна економічна політика Південної Кореї як модель для України. [online] (Останнє оновлення 23 Березень 2023) Доступно: https://biz.censor.net/m3407377 [Дата звернення 24 Березень 2023].

Міністерство юстиції, 2022. Перелік двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів у сфері правової допомоги та правового співробітництва у цивільних та кримінальних справах (ПО КРАЇНАХ)... [online] Доступно: https://minjust.gov.ua/m/perelikdvostoronnih-ta-bagatostoronnihmijnarodnih-dogovoriv-u-sferi-pravovoidopomogi-ta-pravovogo-spivrobitnitstvau-tsivilnih-ta-kriminalnih-spravah-pokrainah [Дата звернення 23 Березень 2023].

Радзієвська, С., Ус, І. та Покришка, Д., 2015. Глобальні домінанти розвитку Китаю. [online] Доступно: https://sg-sofia.com.ua/globalnidominanti-rozvitku-kitaju [Дата звернення 24 Березень 2023].

REFERENCES

Helei, S.D. ta Rutar, S.M. 2020 Politykopravovi systemy svitu: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Korsunskyi, S. 2021. Yak pobuduvaty vidnosyny z krainamy Azii. Kharkiv: Vivat.

Matiash, I.B. ta Matviienko, V.M. red., 2021. Kulturna dyplomatiia. Instytut mizhnarodnykh vidnosyn KNU imeni Tarasa Shevchenka; Naukove tovarystvo istorii dyplomatii ta mizhnarodnykh vidnosyn. Kyiv: DP «HDIP».

Posolstvo Ukrainy v Kytaiskii Narodnii Respublitsi, 2022. Ekonomika ta biznesklimat KNR. [online] (Ostannie onovlennia 16 Traven 2022) Dostupno: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/186-torgovelyno-jekonomichnespivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-takitajem/ekonomika-ta-biznes-klimat-knr [Data zvernennia 23 Berezen 2023].

Savenko, S., 2017. Ekonomichne dyvo za odne pokolinnia: Pivdenna Koreia -pryklad dlia Ukrainy. [online] (Ostannie onovlennia 21 Kviten 2022) Dostupno: https://news.finance.ua/ua/news/-/400091/ekonomichne-dyvo-za-odnepokolinnyapivdenna-koreya-prykladdlya-ukrayiny [Data zvernennia 23 Berezen 2023].

Komisarov, K.Yu., Bondarenko, I.P. ta Blyzniuk D.V., 2007. Kytai, Koreia, Yaponiia: bibliohrafichnyi pokazhchyk. [online] Dostupno: https://www.nas.gov.ua/UA/13 [Data zvernennia 24 Berezen 2023].

Pysariev, O., 2022. Investytsiina ideia «Kytai»: rozbyraiemo varianty vklastysia v druhu ekonomiku svitu. [online] (Ostannie onovlennia 16 Lystopad 2022) Dostupno: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/investideya-kitay-razbiraemvozmozhnye-varianty-vlozhitsya-vovtoruyu-ekonomiku-mira/ [Data zvernennia 24 Berezen 2023].

Novikov, V., 2023. Pisliavoienna ekonomichna polityka Pivdennoi Korei yak model dlia Ukrainy. [online] (Ostannie onovlennia 23 Berezen 2023) Dostupno: https://biz.censor.net/m3407377 [Data zvernennia 24 Berezen 2023].

Ministerstvo yustytsii, 2022. Perelik dvostoronnikh ta bahatostoronnikh mizhnarodnykh dohovoriv u sferi pravovoi dopomohy ta pravovoho spivrobitnytstva u tsyvilnykh ta kryminalnykh spravakh (PO KRAINAKh)... [online] Dostupno: https://minjust.gov.ua/m/perelikdvostoronnih-ta-bagatostoronnihmijnarodnih-dogovoriv-u-sferi-pravovoidopomogi-ta-pravovogo-spivrobitnitstvau-tsivilnih-ta-kriminalnih-spravah-pokrainah [Data zvernennia 23 Berezen 2023].

Radziievska, S., Us, I. ta Pokryshka, D., 2015. Hlobalni dominanty rozvytku Kytaiu. [online] Dostupno: https://sgsofia.com.ua/globalni-dominantirozvitku-kitaju [Data zvernennia 24 Berezen 2023].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.