ТРАДИЦІЇ РОЗРІЗНЕННЯ ПРАВИХ ТА ЛІВИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Г. М. Куц

Анотація


 Розглянуто традицію право/лівого розрізнення політичних сил у методологічному контексті. Здійснено аналіз базових принципів, які є визначальними у віднесенні певних політичних партій до правого чи лівого політичного спектру.  Розмежування на «лівих» і «правих» в українському суспільстві доволі слабке. Значна частина респондентів в Україні не мають уявлення про відмінності між правими чи лівими партіями, що свідчить про низький рівень політичної інформованості. Партійні протистояння в Україні під час електоральних кампаній найчастіше перетворюються на протистояння ціннісних – але не ідеологічних – пріоритетів.

Ключові слова: «праві», «ліві», політичні партії, політичні ідеології, цінності, українське суспільство, методологічний контекст.

 

Рассмотрена традиция право/левого различения политических сил в методологическом контексте. Осуществлен анализ базовых принципов, являющихся определяющими в отнесении определенных политических партий к правому или левому политическому спектру.  Разграничение на «левых» и «правых» в украинском обществе довольно слабое. Значительная часть респондентов в Украине не имеют представления о различиях между правыми или левыми партиями, что свидетельствует о низком уровне политической информированности. Партийные противостояния в Украине во время электоральных кампаний зачастую превращаются в противостояние ценностных – но не идеологических – приоритетов.

Ключевые слова: «правые», «левые», политические партии, политические идеологии, ценности, украинское общество, методологический контекст.

 

The tradition of right/left separation of political forces in the methodological context is considered. The analysis of the basic principles that are crucial in assigning certain political parties to the right or left political spectrum is carried out. In particular, in the field of economics, the «right» is to identify those political forces that uphold the principles of private property, its priorities for collective ownership. «Left» political forces, on the contrary, support the idea of collectivization, nationalization, socialization, and so on. For the «right» political forces, priority is given to the principles of individualism, whereas for the «left» – collectivism. The distinction between «left» and «right» in Ukrainian society is rather weak. A large proportion of respondents in Ukraine do not have an idea of the differences between the right- wing parties or the left-wing parties, which indicates, first of all, the low level of their political awareness. Accordingly, when voting in parliamentary (or local) elections, Ukrainian voters choose a certain party not for its ideological features, but for other criteria. Often, Ukrainian voters are guided by a personalistic criterion, focusing on those who head the political party. Also important role – in the absence of understanding ideological priorities – acquires a value criterion (mainly at the level of the archetype «own»/«alien»). It was stated that party confrontations in Ukraine during electoral campaigns often turn into conflicts of values – but not ideological – priorities. That is, the attraction to values and principles, and not to ideological doctrines, is the main feature of most political parties of modern Ukraine.

Key  words:  «right»,  «left»,  political  parties,  political  ideologies,  values,  Ukrainian society, methodological context.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арон, Р. 2006. Опій інтелектуалів. Київ: Юніверс.

Бьюкенен, П.Дж. 2006. Правые и не-правые. Как неоконсерваторы заставили нас забыть о рейгановской революции и повлияли не президента Буша. Москва: Транзиткнига.

Гаєк, Ф.А. фон. 1998. Чому я не консерватор. Київ: Смолоскип.

Закария, Ф. 2004. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. Москва: Ладомир.

Здорик, М.В., 2009. Концептуалізація термінів «праві»/«ліві» у політико-партійному дискурсі. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 861(15), с. 196–201.

Центр Разумкова, 2018. Ідеологічні орієнтації громадян України. [online] Доступно: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/presreliz-tsentru-razumkova-ideolohichni-oriientatsii-hromadian-ukrainy [Дата звернення 12 грудень 2018].

Куц, Г.М. 2011. Ліберальні трансформації політичного простору. Харків: Віровець А.П.; «Апостроф».

Риккерт, Г. 1911. Науки о природе и науки о культуре. Санкт-Петербург: Книгоиздательство «Образование».

Юм, Д. 1966. О партиях вообще. Москва: Мысль.

Šima, J. 2002. Za granice socialisma. Praha: Liberální institut.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.17.1.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.