ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Г. М. Нечаєва

Анотація


 В даній статті розглядаються етапи становлення виборчого процесу на підставі законодавства України про вибори з часу проголошення незалежної України до теперішнього часу. Значна увага приділяється розкриттю поняття «виборчий процес», оскільки від демократизму виборів значною мірою залежить демократизм і легітимність усієї системи органів публічної влади. Зазначено про необхідність формування й утвердження стійкої виборчої культури виборців та стабільності виборчого законодавства для забезпечення належної реалізації виборчих прав громадян України.

Ключові слова: вибори, виборча система, виборчий процес, виборче законодавство.

 

В данной статье рассматриваются этапы становления избирательного процесса на основании законодательства Украины о выборах с момента провозглашения независимости Украины до настоящего времени. Значительное внимание уделяется раскрытию понятия «избирательный процесс», поскольку от демократизма выборов в значительной степени зависит демократизм и легитимность всей системы органов публичной власти. Отмечена необходимость формирования и утверждения устойчивой избирательной культуры граждан и стабильности избирательного законодательства для обеспечения надлежащей реализации избирательных прав граждан Украины.

Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательный процесс, избирательное законодательство.

 

This article examines the stages of the electoral process based on the legislation of Ukraine on elections since the proclamation of independent Ukraine until now. Considerable attention is paid to the disclosure of the concept of "electoral process", since democracy and the legitimacy of the entire system of public authorities depend to the electoral democracy. On the basis of various points of view of scientists, scholars of lawyers it can be concluded that the electoral process as a legal category is an independent legal institution of constitutional law, which should be understood as a set of constitutional and procedural norms governing the formation of representative bodies of the state and other elected bodies of state power and bodies of local self-government, election of state officials. The issue of the legislative support of the electoral process in Ukraine, the problem of the formation of a system of electoral legislation in Ukraine on the basis of which the electoral process takes place - elections of the President of Ukraine, people's deputies of Ukraine, deputies of local councils and village, town and city mayors. Adequate reflection of the will of the citizens on the formation of a system of government, the creation of conditions for free and deliberate expression of will require not only the legislative consolidation of the principles of free and fair elections, but also detailed legal regulation of procedures for conducting an election campaign, determination of the status of the subjects of the electoral process, their rights and obligations defining the results of elections, etc. The necessity of formation and establishment of a stable electoral culture of voters and the stability of electoral legislation for ensuring the proper realization of the electoral rights of Ukrainian citizens is indicated. However, the main problem is not so much in adopting laws that would comply with generally accepted democratic principles, but in ensuring compliance with these principles in practice, which does not always lie in the field of legislative regulation. In order to ensure legality in the process of organizing and holding elections, the functioning and interaction of all branches of state power, local self-government bodies and public associations must be agreed upon.

Keywords: elections, electoral system, electoral process, electoral law.


Повний текст:

PDF

Посилання


Головко, І.В., 2015. Базові детермінанти формування ліберально-демократичних процесів у трансформаційних суспільствах. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: збірник наукових праць. 2(8), 1, с.13–26.

Горленко, В.В., 2013. Філософсько-правовий аналіз та історичні передумови становлення виборчої системи України. [online] 2, с. 175–Вісник Національної юридичної академії України. Політологія, 187 Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_2_23.pdf [Дата звернення 25 січень 2019 ].

Ключковський, Ю. ред., 2009. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Київ: Логос.

Киян, М.Ш. та Окладна, М.Г., 2013. Деякі історичні аспекти формування виборчих технологій в українських землях. Громадянське суспільство, 69, с.8–13.

Козюбра, М., 2013. Верховенство права і Україна. Вісник Конституційної Асамблеї, 1, с. 146–178.

Кравченко, В.В. 2000. Конституційне право України. Київ: Атіка.

Майер, Х., 2005. Избирательное право как инструмент распределения власти. В: Н. И. Анисимова, О. М. Валуева, ред. Политические права и свободные выборы: Сборник докладов. Москва: Институт права и публичной политики. с.15–28.

Малкин, Е. та Сучков, Е. 2002. Основы избирательных технологий. Москва: Рус. панорама.

Погорілко, В.Ф. та Федоренко, В.Л. 2010. Конституційне право України. Київ: Правова єдність.

Поліщук, І.О., 2005. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики. Політичний менеджмент: Український науковий журнал, 3, с.137–146.

Поппер, К., 1992. Открытое общество и его враги. Москва: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива».

Райковський, Б.С., 2008. Вибори як предмет політичного аналізу. Вісник Центральної виборчої комісії, 3(13), с. 56.

Рибачук, М. та Шкурат, М., 2004. Історичні аспекти становлення виборчої системи України. Політичний менеджмент, 1, с.83–98.

Середа, В.Я. ред., 2005-2017. Вісник Центральної виборчої комісії. [online] Доступно: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/index.php?mID=10 [Дата звернення 3 лютий 2019]

Ставнійчук, М.І., 1999. Законодавство про вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики. Кандидат наук. Автореферат. Київський університет імені Т.Г. Шевченка. [online] Доступно: http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_681.html [Дата звернення 2 лютий 2019].

Станкевич, Б., 2009. Політико-правові аспекти виборчих технологій та особливості їхнього використання в Україні. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 21, с. 162

Філоненко, О.А., 2004. Критерії здійснення обов’язкового пенсійного страхування. Наукові горизонти, 4, с. 25.

Центральна виборча комісія, 1998-2019. Нормативно-правова база. [online]. Доступно: http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/npa/ [Дата звернення 2 лютий 2019]

Центр політико-правових реформ, 1996-2019. Новини, напрямки діяльності. [online] Доступно: http://pravo.org.ua/ua/news/20872527-visnovok-schodo-proektu-viborchogo-kodeksu-ukrayini--3112-1-vid-2-geovtnya-2015-roku [Дата звернення 2 лютий 2019 ]

Чемсак, Ю.В., 2016. Основні тенденції та напрями правового регулювання виборчого процесу на сучасному етапі державотворення. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 32, с. 228

Чоловська, О.П., 2017. Теоретико-методологічні особливості та компоненти порівняльного аналізу функціонування виборчих систем на місцевому рівні. Вісник Дніпропетровського університету, 2, с.54.

Яворський, В.Д., 2000. Сучасний виборчий процес в Україні: політико-правовий аспект. В: Вибори Президента України – 99: проблеми теорії і практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, рекомендації) Київ: ЦВК.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.17.1.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.